Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurobasket: Ιδανική πρεμιέρα για την Εθνική ομάδα που κέρδισε 89–85 την Κροατία

Ο Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο ξεδί­πλω­σε τις αμυ­ντι­κές αρε­τές του στα τελευ­ταία δευ­τε­ρό­λε­πτα, «κλει­δώ­νο­ντας» τη νίκη της Ελλά­δας επί της Κρο­α­τί­ας και εξα­σφα­λί­ζο­ντας μία ιδα­νι­κή πρε­μιέ­ρα για την Εθνι­κή Ανδρών στον 3ο όμι­λο του Ευρω­μπά­σκετ 2022. 

Το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα επι­κρά­τη­σε με 89–85 της «Χρβά­τσκα», πήρε το πρώ­το ντέρ­μπι και πλέ­ον επι­κε­ντρώ­νε­ται στο αυρια­νό (3/9, 22:00), απέ­να­ντι στην «οικο­δέ­σποι­να» Ιτα­λία, στο Μιλάνο.

Το small ball που επέ­λε­ξε ο ομο­σπον­δια­κός τεχνι­κός, Δημή­τρης Ιτού­δης, στο πρώ­το ημί­χρο­νο, απόρ­ροια της από­φα­σης του να προ­φυ­λά­ξει τους «πύρ­γους» του, Κώστα Αντε­το­κούν­μπο και Γιώρ­γο Παπα­γιάν­νη, σε συν­δυα­σμό με την ραψω­δία του Τάι­λερ Ντόρ­σεϊ, εξα­σφά­λι­σαν μία δια­φο­ρά ασφα­λεί­ας στη «γαλα­νό­λευ­κη», η οποία την κρά­τη­σε μακριά από ανα­τρο­πές στα «νεκρά» δια­στή­μα­τα που παρου­σί­α­σε στην επανάληψη.

Για να απο­φευ­χθεί η ανα­τρο­πή πάντως επι­στρα­τεύ­τη­κε η αμυ­ντι­κή προ­σή­λω­ση του Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο, ο οποί­ος με δύο καθο­ρι­στι­κά μπλοκ στα τελευ­ταία λεπτά, ένα εντυ­πω­σια­κό ανά­πο­δο κάρ­φω­μα, μετά από ασίστ του Νικ Καλά­θη κι άλλο ένα «γκολ-φάουλ», έφε­ρε στο φινά­λε τα χαμό­γε­λα στη «γαλα­νό­λευ­κη».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο