Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurobasket: Το όνειρο έγινε εφιάλτης… — Ήττα από τη Γερμανία

Το ολο­κλη­ρω­τι­κό «μπλακ άουτ» που υπέ­στη η Εθνι­κή Ελλά­δας στις αρχές της τρί­της περιό­δου (δέχθη­κε επι­μέ­ρους σκορ 20–1) και η «γαλα­νό­λευ­κη» σπί­θα της αντε­πί­θε­σης που δεν… άνα­ψε ποτέ στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο, έδω­σαν συνέ­χεια στην αρνη­τι­κή παρα­δο­σή των τελευ­ταί­ων Ευρω­μπά­σκετ, που θέλει το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα να απο­χαι­ρε­τά στα προη­μι­τε­λι­κά (2011, 2015, 2017).

Η αήτ­τη­τη μέχρι σήμε­ρα «γαλα­νό­λευ­κη» έπε­σε με το τελι­κό 107–96 απέ­να­ντι στην «οικο­δέ­σποι­να» Γερ­μα­νία στους «8» του Ευρω­μπά­σκετ 2022, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας άδο­ξα τη γεμά­τη όνει­ρα παρου­σία της… Στον αντί­πο­δα, τα «πάν­τσερ» ετοι­μά­ζο­νται για ακό­μη μία «μάχη» για την πρό­κρι­ση τους στον τελι­κό, απέ­να­ντι στην Ισπανία.

Με 9/29 τρί­πο­ντα, ηττη­μέ­νη κατά κρά­τος στη μάχη των ριμπά­ουντ (32 ένα­ντι 46) και τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο να απο­βάλ­λε­ται με δεύ­τε­ρο αντια­θλη­τι­κό περί­που πέντε λεπτά πριν τη λήξη, η Εθνι­κή δεν είχε καμία τύχη, απέ­να­ντι στην Γερ­μα­νία, η οποία συν­δέ­θη­κε από το πρώ­το λεπτό από τα 6.75 και δεν τρά­βη­ξε ποτέ την… πρί­ζα (17/31 τρίποντα).

Η κορυ­φαία εμφά­νι­ση του Γιαν­νού­λη Λαρεν­τζά­κη με τη φανέ­λα της Εθνι­κής (18π.) και οι 13 πόντοι του Τάι­λερ Ντόρ­σεϊ δεν ήταν αρκε­τοί για να κάνουν τη δια­φο­ρά μαζί με τους 31 του Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο, σε μία βρα­διά που οι υπό­λοι­ποι διε­θνείς έμοια­ζαν… ζαλι­σμέ­νοι κι εκτός κλίματος.

Από τη Γερ­μα­νία «έλαμ­ψε» ο άσος των Χιού­στον Ρόκετς, Ντέ­νις Σρέ­ντερ, με 26 πόντους και 8 ασίστ, ενώ κομ­βι­κός ήταν ο Ντά­νιελ Τάις μέσα στη ρακέ­τα με 13 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Τα δεκά­λε­πτα: 31–27, 57–61, 83–71, 107–96

Ανορ­γά­νω­τη περι­φε­ρεια­κή άμυ­να, κάκι­στες επι­θέ­σεις και λάθη, συνέ­θε­σαν την εικό­να της Εθνι­κής Ελλά­δας στις αρχές του πρώ­του δεκα­λέ­πτου. Το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα, μάλι­στα, έδω­σε όλα τα ελεύ­θε­ρα μακρι­νά σουτ στους Γερ­μα­νούς, οι οποί­οι με 8/12 τρί­πο­ντα έφε­ραν την ανα­στά­τω­ση στο «γαλα­νό­λευ­κο στρα­τό­πε­δο». Τα «πάν­τσερ», μάλι­στα, βρέ­θη­καν γρή­γο­ρα στο +10 (19–9 στο 4΄), ενώ στο 5΄ έγρα­ψαν το 25–14. Ωστό­σο, με την είσο­δο του Σλού­κα στη θέση «1» και του Θανά­ση Αντε­το­κούν­μπο στο «5», η Εθνι­κή «έδε­σε» την άμυ­να της, ενώ με τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο να απο­τε­λεί στα­θε­ρή απει­λή, το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα άρχι­σε να ροκα­νί­ζει τη δια­φο­ρά, κλεί­νο­ντας την περί­ο­δο στο ‑4 (31–27).

Με τον Λαρεν­τζά­κη να δίνει ρυθ­μό στην επί­θε­ση και να κερ­δί­ζει τις μάχες στην άμυ­να, η Εθνι­κή, που είχε απε­νερ­γο­ποι­ή­σει το επι­θε­τι­κό ρεσι­τάλ του Σρέ­ντερ, έδει­ξε το απει­λη­τι­κό πρό­σω­πό της, ενώ με τον Παπα­νι­κο­λά­ου να αξιο­ποιεί τους δια­δο­χι­κούς αιφ­νι­δια­σμούς η ισο­φά­ρι­ση (44–44) δεν άργη­σε να έρθει (στο 16΄). Η Γερ­μα­νία προ­σπά­θη­σε να αντι­δρά­σει από τα 6.75, αλλά οι απα­ντή­σεις από την ίδια θέση ήταν άμε­σες από την Ελλά­δα, με απο­κο­ρύ­φω­μα το ασύλ­λη­πτο τρί­πο­ντο του Σλού­κα πολύ πίσω από το κέντρο στην εκπνοή του ημι­χρό­νου, με το οποίο γρά­φτη­κε το 61–57 για το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρότημα.

Η πεντά­δα που παρέ­τα­ξε ο Δημή­τρης Ιτού­δης στην έναρ­ξη της τρί­της περιό­δου (Σλού­κας, Ντόρ­σεϊ, Παπα­νι­κο­λά­ου, Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο και Παπα­γιάν­νης) έφε­ρε… ακι­νη­σία στην άμυ­να, με τους Γερ­μα­νούς να βρί­σκουν και πάλι τα ελεύ­θε­ρα σουτ… Βάγκνερ και Φόγκ­μαν, μάλι­στα, έδω­σε πραγ­μα­τι­κή παρά­στα­ση από τα 6.75 και τα «πάν­τσερ» με επι­μέ­ρους σκορ 20–1(!) εκτό­ξευ­σαν τη δια­φο­ρά στο 26΄ στο +15 (77–62). Ο ομο­σπον­δια­κός τεχνι­κός άλλα­ξε το σχή­μα, αλλά η Γερ­μα­νία είχε βρει ψυχο­λο­γία (83–71 στο 30΄).

Στο τέταρ­το δεκά­λε­πτο η Γερ­μα­νία κυριάρ­χη­σε στα ριμπά­ουντ, η αστο­χία «εγκα­τα­στά­θη­κε» στην Εθνι­κή και με τα «πάν­τσερ» να παρα­μέ­νουν «ζεστά» από τα 6.75 η δια­φο­ρά άνοι­ξε και πάλι υπέρ της «οικο­δέ­σποι­νας» (92–78 στο 33΄). Οι Γερ­μα­νοί ξέφυ­γαν ακό­μη και με +16 (96–80) στο 35΄, τη στιγ­μή που οι διε­θνείς μάταια προ­σπα­θού­σαν να αντι­δρά­σουν… Όταν μάλι­στα απο­βλή­θη­κε ο Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο με 4:56΄ για το τέλος της ανα­μέ­τρη­σης, με δεύ­τε­ρο αντια­θλη­τι­κό, οι διε­θνείς απλά παραδόθηκαν.…

Πηγή: ΑΠΕ

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο