Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurobasket 2022: Συνεχίζει για τον τελικό — Το πρώτο βήμα (δύσκολα) έγινε με την Τσεχία

Έπρε­πε να κυλή­σουν 35 λεπτά στο παρ­κέ της «Mercedes Benz Arena» για να απο­τι­νά­ξει η Εθνι­κή Ελλά­δας την ψυχο­λο­γι­κή πίε­ση από πάνω της, να ελέγ­ξει τον ρυθ­μό και να βγά­λει το παι­χνί­δι της, παίρ­νο­ντας τελι­κά την πολυ­πό­θη­τη πρό­κρι­ση για τα προη­μι­τε­λι­κά του Ευρω­μπά­σκετ 2022!

Η «γαλα­νό­λευ­κη» επι­κρά­τη­σε με 94–88 της μαχη­τι­κό­τα­της Τσε­χί­ας στη φάση των «16» και είδε το όνει­ρο της προς το βάθρο να συνε­χί­ζε­ται, με νέα πρό­κλη­ση αυτή της «οικο­δέ­σποι­νας» Γερ­μα­νί­ας στους «8» (13/9).

Το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα «δει­νο­πά­θη­σε» στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του αγώ­να, απέ­να­ντι σε μία καλο­στη­μέ­νη αμυ­ντι­κά Τσε­χία, η οποία φρό­ντι­σε να κλεί­σει το διά­δρο­μο προς το καλά­θι της και κατά συνέ­πεια τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο, τη στιγ­μή που η κυριαρ­χι­κή φροντ λάιν της ήλεγ­χε το παι­χνί­δι. Ωστό­σο, η αφύ­πνι­ση του Ιωάν­νη Παπα­πέ­τρου στην τέταρ­τη περί­ο­δο σε άμυ­να και εκτέ­λε­ση έδω­σε την απα­ραί­τη­τη ώθη­σε στην ομά­δα του Δημή­τρη Ιτού­δη, με τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο να παίρ­νει τη σκυ­τά­λη σε εκτέ­λε­ση και δημιουρ­γία, δίνο­ντας συνέ­χεια στο όνει­ρο της Εθνικής!

Τα δεκά­λε­πτα: 20–20, 41–45, 63–67, 94–88

Η δυνα­μι­κή εκκί­νη­ση της Εθνι­κής (11–2 στο 3΄ και 16–6 στο 5΄) «πάγω­σε» όταν η άμυ­να της Τσε­χία «ανα­χαί­τι­σε» τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο και ο Βέσε­λι κυριάρ­χη­σε μέσα στη ρακέ­τα. Με 10 πόντους του έμπει­ρου σέντερ, η ομά­δα του Ρόνεν Γκίνζ­μπουργκ άρχι­σε να… ροκα­νί­ζει τη δια­φο­ρά, ενώ όταν μπή­καν στην εξί­σω­ση και οι Χρού­μπαν, Σατο­ράν­σκι από τα 6.75 ήρθε και η ανα­τρο­πή (16–18 στο 7΄), μετά από επι­μέ­ρους σκορ 0–12 για την Τσε­χία. Το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα έδει­χνε… απο­σβο­λω­μέ­νο στην αντί­δρα­ση των Τσέ­χων, ενώ η αφύ­πνι­ση δεν ήρθε ούτε όταν πέρα­σε στο «1» ο Κώστας Σλού­κας και στο «5» οι Θανά­σης Αντε­το­κούν­μπο (20–20 στο 10΄).

Στη δεύ­τε­ρη περί­ο­δο, οι τρί­πο­ντες… ενέ­σεις από Παπα­πέ­τρου (27–24 στο 13΄), Ντόρ­σεϊ (33–32 στο 15΄) και Καλά­θης (36–32 στο 17΄) δεν κάλυ­ψαν τις αδυ­να­μί­ες της Εθνι­κής στα ριμπά­ουντ και στην άμυ­να κοντά στο καλά­θι. Με τους Άου­ντα και Βέσε­λι, μάλι­στα, να τρο­φο­δο­τού­νται μέσα στη ρακέ­τα από τον εξαι­ρε­τι­κό στη δημιουρ­γία Σατο­ράν­σκι, οι Τσέ­χοι δεν απει­λή­θη­καν μέχρι το ημί­χρο­νο και πήραν το δρό­μο προς τα απο­δυ­τή­ρια στο +4 (41–45)…

Η Τσέ­χια ακο­λού­θη­σε την ίδια αμυ­ντι­κή… συντα­γή στην τρί­τη περί­ο­δο, αλλά ο Νικ Καλά­θης «τιμώ­ρη­σε» από τα 6.75, ο Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο ανέ­βα­σε στρο­φές και η Εθνι­κή, κυριαρ­χώ­ντας στα ριμπά­ουντ, προ­σπέ­ρα­σε στο 25΄ με 50–49. Οι Τσέ­χοι βρή­καν τα μακρι­νά σουτ και ανέ­κτη­σαν το προ­βά­δι­σμα, αλλά με τον Λαρεν­τζά­κη να δίνει ανά­σα από τα 6.75 και τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο να κερ­δί­ζει… γκολ-φάουλ στο 28΄, η Εθνι­κή έγρα­ψε το 61–60. Η κακή περι­φε­ρεια­κή άμυ­να της Ελλά­δας, όμως, έδω­σε το ελεύ­θε­ρο τρί­πο­ντο στον Μπό­χα­τσικ, ο οποί­ος δια­μόρ­φω­σε το 61–63, ενώ τα επι­θε­τι­κά ριμπά­ουντ των Τσέ­χων «όπλι­σαν» το χέρι του Κίζ­λινκ στην εκπνοή της τρί­της περιό­δου, με τον 29χρονο γκαρντ να ευστο­χεί από τα 9 μέτρα και να δια­μορ­φώ­νει το 63–67 στο 30΄.

Με τον Ιωάν­νη Παπα­πέ­τρου να αφυ­πνί­ζε­ται σε εκτέ­λε­ση και άμυ­να στην τέταρ­τη περί­ο­δο, η Εθνι­κή προ­σπά­θη­σε να πάρει τον έλεγ­χο του αγώ­να και ενώ είδε τον Χρού­μπαν να βρί­σκει στό­χο από τα 6.75 στο 33΄ (69–70), η απά­ντη­ση του Κώστα Σλού­κα από την ίδια θέση ήταν άμε­ση (72–70), ενώ με αιφ­νι­δια­σμό του Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο η «γαλα­νό­λευ­κη» ξέφυ­γε με +4 (74–70 στο 34΄). Το τρί­πο­ντο του Λαρεν­τζά­κη (78–70 στο 35΄) φάνη­κε να δίνει την ώθη­ση στην Εθνι­κή, αλλά το πεί­σμα των Τσέ­χων έφε­ρε νέα ανα­στά­τω­ση. Ωστό­σο, δύο κολ­λη­τά τρί­πο­ντα (από Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο και Γιαν­νού­λη Λαρεν­τζά­κη) επα­νέ­φε­ραν την τάξη στο 38΄ (88–78), ενώ ο «Greek Freak» φρό­ντι­σε με νέα «βόμ­βα» να «σφρα­γί­σει» τη νίκη (91–83 στα 31΄΄ )…

Πηγή: ΑΠΕ

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο