Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

EUROBASKET 2022: Τελευταία «πράξη» για την Εθνική, πριν τα «νοκ άουτ»

Να τελειώ­σει με τον τρό­πο που πορεύ­τη­κε μέχρι στιγ­μής στον Γ’ Όμι­λο του Eurobasket, θέλει σήμε­ρα το από­γευ­μα (18.00, «ΕΡΤ‑1») η Εθνι­κή ομά­δα μπά­σκετ των ανδρών απέ­να­ντι στην Εσθονία.

Η αήτ­τη­τη ομά­δα του Δημή­τρη Ιτού­δη, είναι έτοι­μη να πετά­ξει για το Βερο­λί­νο, ώστε να αγω­νι­στεί στα «νοκ — άουτ» της διορ­γά­νω­σης. Τελευ­ταίο της εμπό­διο είναι η ομά­δα της Εσθο­νί­ας που μπο­ρεί να μην θεω­ρεί­ται ισά­ξια της Εθνι­κής, όμως στις ανα­με­τρή­σεις με Κρο­α­τία και Ουκρα­νία, οι παί­κτες της απέ­δει­ξαν πως είναι ιδιαί­τε­ρα επι­κίν­δυ­νοι αν οι αντί­πα­λοί τους υποτιμήσουν.

Στο παι­χνί­δι ανα­μέ­νε­ται να πάρει χρό­νο συμ­με­το­χής και ο Κώστας Αντε­το­κούν­μπο, προ­κει­μέ­νου να είναι πλή­ρως ετοι­μο­πό­λε­μος στα «δύσκο­λα» που έρχονται.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο