Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Euroferry Olympia: Εντοπίστηκε ακόμη μία σορός – 5 οι αγνοούμενοι, 6 οι νεκροί

Σορός άνδρα εντο­πί­στη­κε στο δεύ­τε­ρο γκα­ράζ του επι­βα­τη­γού οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου Euroferry Olympia το οποίο έχει ρυμουλ­κη­θεί στο λιμά­νι του Αστακού.

Ο αριθ­μός των νεκρών από την πυρ­κα­γιά στο οποίο είχε εκδη­λω­θεί στο τρί­το κατά­στρω­μα του πλοί­ου τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής 18/02 στη θαλάσ­σια περιο­χή βορειο­α­να­το­λι­κά της Ερει­κού­σας κατά την εκτέ­λε­ση του προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου δρο­μο­λο­γί­ου του από Ηγου­με­νί­τσα προς Μπρί­ντι­ζι, ανήλ­θε στους 6 ενώ 5 άτο­μα ακό­μα φέρο­νται να αγνο­ού­νται. Οι δια­σω­θέ­ντες από το πλοίο είναι 281.

Οι έρευ­νες από άνδρες της ΕΜΑΚ στο εσω­τε­ρι­κό του πλοί­ου συνε­χί­ζο­νται ενώ από το πρωί γίνο­νται προ­σπά­θειες για το άνοιγ­μα του κατα­πέλ­τη του πλοί­ου προ­κει­μέ­νου να ξεκι­νή­σει η απο­μά­κρυν­ση των καμέ­νων φορ­τη­γών και αυτοκινήτων.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τα τέσσερα θύματα

Απαν­θρά­κω­ση ή εγκαύ­μα­τα είναι οι αιτί­ες θανά­του, σύμ­φω­να με την ιατρο­δι­κα­στι­κή εξέ­τα­ση που διε­νερ­γή­θη­κε σε τέσ­σε­ρις σορούς που ανα­σύρ­θη­καν από το πλοίο.

Όπως ανέ­φε­ρε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η προϊ­στα­μέ­νη της Ιατρο­δι­κα­στι­κής Υηρε­σί­ας Πατρών, Αγγε­λι­κή Τσιό­λα, «χθες και σήμε­ρα ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ιατρο­δι­κα­στι­κή εξέ­τα­ση στις τέσ­σε­ρις σορούς που μετα­φέρ­θη­καν στην Πάτρα και όπως δια­πι­στώ­θη­κε η αιτία θανά­του ήταν δια­φο­ρε­τι­κή για την κάθε μία σορό».

Όπως εξή­γη­σε, «άλλες σοροί ήσαν απαν­θρα­κω­μέ­νες και άλλες έφε­ραν εγκαύματα».

Επί­σης, όπως είπε, «η μία σορός ανα­γνω­ρί­στη­κε και παρε­λή­φθη σήμε­ρα για ταφή, ενώ οι άλλες τρεις δεν είναι αναγνωρίσιμες».

Ο κατα­πέλ­της του πλοί­ου δεν είχε κατέ­βει χθες αφε­νός λόγω της βλά­βης του υδραυ­λι­κού συστή­μα­τος από την πυρ­κα­γιά και αφε­τέ­ρου για­τί στο εσω­τε­ρι­κό του γινό­ταν ακό­μη ατε­λής καύ­ση και υπήρ­χε ο φόβος ανά­φλε­ξης από το άνοιγ­μά του.

Μέχρι το τελευ­ταίο φως χθες, έξι επι­βά­τες του «Euroferry Olympia» παρέ­με­ναν στη λίστα των αγνοουμένων.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο