Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Euroferry Olympia»: Οι διασώστες εντόπισαν τέταρτη σορό — 7 οι αγνοούμενοι

Μία τέταρ­τη σορός άντρα εντο­πί­στη­κε από άνδρες της ΕΜΑΚ στο τρί­το γκα­ράζ του πλοί­ου «Euroferry Olympia», το οποίο έχει ρυμουλ­κη­θεί στο λιμά­νι του Αστα­κού, με απο­τέ­λε­σμα να αγνο­ού­νται αυτήν τη στιγ­μή επτά άτο­μα. Ο αριθ­μός των νεκρών από την πυρ­κα­γιά στο πλοίο ανήλ­θε στους τέσ­σε­ρις ενώ οι δια­σω­θέ­ντες στους 281.

Η δια­δι­κα­σία των ερευ­νών από άνδρες της ΕΜΑΚ στο εσω­τε­ρι­κό του πλοί­ου προ­χω­ρά ενώ το άνοιγ­μα του κατα­πέλ­τη θα γίνει όταν πέσουν οι τιμές του διο­ξει­δί­ου του άνθρα­κα στο εσω­τε­ρι­κό και δεν θα υπάρ­χει κίν­δυ­νος μίας νέας ανα­πύ­ρω­σης της φωτιάς.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, πως το επι­βα­τη­γό οχη­μα­τα­γω­γό πλοίο «Euroferry Olympia», στο οποίο είχε εκδη­λω­θεί πυρ­κα­γιά στο τρί­το κατά­στρω­μα τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής 18 Φεβρουα­ρί­ου στη θαλάσ­σια περιο­χή βορειο­α­να­το­λι­κά της Ερει­κού­σας κατά την εκτέ­λε­ση του προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου δρο­μο­λο­γί­ου του από την Ηγου­με­νί­τσα προς το Μπρί­ντι­ζι, ρυμουλ­κή­θη­κε χθες, Τετάρ­τη 23 Φεβρουα­ρί­ου, στο λιμά­νι του Αστα­κού από τη θαλάσ­σια περιο­χή βόρεια της Κέρκυρας.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο