Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurogroup: Δεν έχω άλλο τι να προσθέσω (σε όσα είπε ο Τσακαλώτος) παρά…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Αμέ­σως μετά την ολο­κλή­ρω­ση του Eurogroup το πρωί στη Μάλ­τα, ακο­λού­θη­σαν δηλώ­σεις εκπρο­σώ­πων των θεσμών και δανει­στών (περιέ­γρα­ψαν το πλαί­σιο της συμ­φω­νί­ας) και του κ. Ευκλεί­δη Τσακαλώτου.

Κι παρό­τι πιστεύ­α­με ότι τίπο­τα δε μας εκπλήσ­σει με δαύ­τους, κατά­φε­ρε ο Ευκλεί­δης να μας αφή­σει άναυ­δους με τον κυνι­σμό του:

«Eίχα­με μια συμ­φω­νία για τους βασι­κούς πυλώ­νες της συμ­φω­νί­ας, ενώ εξή­γη­σε πως «όπου υπάρ­χουν συμ­βι­βα­σμοί, υπάρ­χουν πράγ­μα­τα που δεν θα μας ικα­νο­ποιούν και πράγ­μα­τα που μας ικανοποιούν».

Eίναι στη φύση κάθε συμ­φω­νί­ας να έχει και συμ­βι­βα­σμούς, να έχει και πράγ­μα­τα που θα μας στε­να­χω­ρή­σουν, όχι τόσο τη δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ομά­δα, όσο τον ελλη­νι­κό λαό».

Ποια είναι αυτά που δε θα στε­να­χω­ρή­σουν τη δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ομά­δα; (δηλα­δή την κυβέρ­νη­ση που δε στα­μα­τά να μάχε­ται για την αξιο­πρέ­πεια τού­του του λαού ‑κι άλλα ηχη­ρά παρό­μοια- ο πρω­θυ­πουρ­γός της οποί­ας μόλις στις 20 Γενά­ρη δήλω­σε με παρ­ρη­σία ότι δε θα κοπεί καμία σύντα­ξη και οι υπουρ­γοί της κατέ­χουν καλά το παι­χνί­δι των κόκ­κι­νων γραμμών…)

Από όσα είπαν οι θεσμοί, έρχε­ται το 2019 μεί­ω­ση συντά­ξε­ων (ο κάθε συντα­ξιού­χος των 600–700 ευρώ) θα χάσει μία σύντα­ξη το χρό­νο) και το 2020 μεί­ω­ση του αφο­ρο­λό­γη­του (δηλα­δή θα πλη­ρώ­νουν και τα πλέ­ον φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα με το αφο­ρο­λό­γη­το να μειώ­νε­ται σε λιγό­τε­ρο από τις 6.000 ευρώ).

Την ψήφι­ση των νέων αντι­λαϊ­κών μέτρων τις επό­με­νες εβδο­μά­δες γνω­στο­ποί­η­σε ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Ευκλεί­δης Τσα­κα­λώ­τος, που και αυτός άφη­σε ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο τα μέτρα για το 2020 να υλο­ποι­η­θούν το 2019 αν δεν επι­τευ­χθεί ο στό­χος του πρω­το­γε­νούς πλε­ο­νά­σμα­τος το 2018.

Για τα Εργα­σια­κά δήλω­σε ότι συμ­φω­νή­θη­κε να μην αυξη­θεί το όριο των ομα­δι­κών απο­λύ­σε­ων στο 10% και να μην νομο­θε­τη­θεί το «λοκ άουτ» και ότι θα παρα­μεί­νουν «παγω­μέ­νες» οι συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις του­λά­χι­στον μέχρι το τέλος του τρί­του μνη­μο­νί­ου καθώς όπως είπε από το Σεπτέμ­βρη του 2018 οι συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις θα προ­σεγ­γί­ζουν την κανονικότητα.

Για τα «αντί­με­τρα» θα το συζη­τή­σουν το 2018 αν και εφόσον…

Αν και εφό­σον συντε­λε­στούν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις θα προ­χω­ρή­σει σε μεί­ω­ση του ΕΝΦΙΑ και μεί­ω­ση τω χαμη­λού συντε­λε­στή φορο­λό­γη­σης (δηλα­δή ψίχου­λα)… Όπως έχουν ξεκα­θα­ρί­σει οι θεσμοί, το όποιο «περίσ­σευ­μα» θα πάει στο κεφά­λαιο (υπό τη μορ­φή κινή­τρων, ενι­σχύ­σε­ων κλπ).

Γι’ αυτό, ο μόνος δρό­μος είναι ο δρό­μος… Εκεί κρί­νο­νται όλα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο