Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

European Super League: Είναι πολλά τα λεφτά — Τα κίνητρα των «12», οι αντιδράσεις, τα επόμενα βήματα

Είναι πολ­λά τα λεφτά εξί­σου μεγά­λη και η απα­λη­στία των ιδιο­κτη­τών των ισχυ­ρό­τε­ρων ποδο­σφαι­ρι­κών συλ­λό­γων της Ευρώ­πης. Οι Ρεάλ, Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ και Σίτι, Λίβερ­πουλ, Μπαρ­τσε­λό­να, Γιου­βέ­ντους, Άρσε­ναλ, Ατλέ­τι­κο Μαδρί­της, Ίντερ, Μίλαν, Τσέλ­σι και Τότε­ναμ προ­σχώ­ρη­σαν στη σύστα­ση νέας ευρω­παϊ­κής ποδο­σφαι­ρι­κής διορ­γά­νω­σης, της Ευρω­παϊ­κής Σού­περ Λίγκας.

Δια­κύ­βευ­μα τα έσο­δα από τους αγώ­νες τα οποία οι ιδιο­κτή­τες των ομά­δων θέλουν όλα για «πάρ­τι» τους και όχι με το ανα­λο­γι­κό σύστη­μα που μέχρι τώρα μοι­ρα­ζό­ταν στις ομά­δες που συμ­με­τεί­χαν στις ευρω­παϊ­κές διορ­γα­νώ­σεις αλλά και η αύξη­ση των εσόδων.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση των «12», η ετή­σια διορ­γά­νω­ση θα παρέ­χει σημα­ντι­κά μεγα­λύ­τε­ρη οικο­νο­μι­κή αύξη­ση μέσω μακρό­χρο­νης δέσμευ­σης για πλη­ρω­μές χωρίς όριο, που θα αυξά­νο­νται μαζί με τα έσο­δα της λίγκας. Αυτές οι πλη­ρω­μές θα είναι σημα­ντι­κά υψη­λό­τε­ρες από όσες προ­κύ­πτουν από τις υπάρ­χου­σες ευρω­παϊ­κές διορ­γα­νώ­σεις και ανα­μέ­νε­ται να ξεπε­ρά­σουν τα 10.000.000.000 ευρώ, κατά τη διάρ­κεια της αρχι­κής περιό­δου δέσμευ­σης των συλλόγων.

Ως αντάλ­λαγ­μα για τη δέσμευ­σή τους, οι ιδρυ­τι­κοί σύλ­λο­γοι θα λάβουν ένα ποσό της τάξης των 3.500.000.000 μόνο για να υπο­στη­ρί­ξουν τα αρχι­κά επεν­δυ­τι­κά πλά­να τους.  Αυτό ανα­φέ­ρουν οι Financial Times, σημειώ­νο­ντας ότι η JP Morgan, αυτή που θα εξα­σφα­λί­σει την οικο­νο­μι­κή κάλυ­ψη στο νέο πρό­τζεκτ, θα δώσει στους συλ­λό­γους ένα μακρο­πρό­θε­σμο δάνειο (23 ετών) με επι­τό­κιο 2–3%.

Η αμε­ρι­κα­νι­κή επεν­δυ­τι­κή τρά­πε­ζα, μέσω εκπρο­σώ­που της στο πρα­κτο­ρείο Reuters, ανα­κοί­νω­σε ότι θα υπο­στη­ρί­ξει οικο­νο­μι­κά το έργο των 3,5 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων: «Μπο­ρώ να επι­βε­βαιώ­σω ότι χρη­μα­το­δο­τή­σα­με την επι­χεί­ρη­ση» ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Οι 12 ιδρυ­τι­κοί σύλ­λο­γοι, στην ανα­κοί­νω­σή τους, ανέ­φε­ραν ότι το σχέ­διο προ­βλέ­πει, αυτοί και ακό­μα τρεις ομά­δες, να πάρουν 3,5 δισ. ευρώ, για «να υπο­στη­ρί­ξουν τα επεν­δυ­τι­κά τους σχέ­δια υπο­δο­μής και να αντι­με­τω­πί­σουν τον αντί­κτυ­πο της πανδημίας».

Κάθε σύλ­λο­γος θα εισπρά­ξει μάξι­μουμ 350.000.000 από αυτά τα χρή­μα­τα, με την προ­ϋ­πό­θε­ση να τα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει σε υπο­δο­μές, ανα­πτυ­ξια­κά προ­γράμ­μα­τα, ακα­δη­μί­ες ή για να αμβλύ­νει τον αντί­κτυ­πο της παν­δη­μί­ας και όχι για λει­τουρ­γι­κά έξο­δα όπως μετα­γρα­φές και συμ­βό­λαια ποδοσφαιριστών.

Η κατα­βο­λή των ποσών θα είναι εφά­παξ με την υπο­γρα­φή του συμ­βο­λαί­ου και δεν θα είναι πάγια έσο­δα καθώς αυτά θα καθο­ρι­στούν από μια σει­ρά παράγοντες.

Τα ισό­πο­σα μερί­σμα­τα που θα μοι­ρά­ζο­νται κάθε χρό­νο (περί­που 1.850.000.000 ευρώ το χρό­νο για όλες τις ομά­δες) θα αφο­ρούν τις 15 ιδρυ­τι­κές ομά­δες και όχι τις 20 που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα.

Το σχέ­διο υπο­στη­ρί­ζε­ται από τις εται­ρί­ες Key Capital και JP Morgan, έχο­ντας σαφή προ­σα­να­το­λι­σμό από τις αμε­ρι­κα­νι­κές αθλη­τι­κές διορ­γα­νώ­σεις που έχουν από­λυ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα τη μεγι­στο­ποί­η­ση των κερδών.

Η αμε­ρι­κα­νι­κή επεν­δυ­τι­κή τρά­πε­ζα, JP Morgan, ανα­λαμ­βά­νει το ρόλο του αρχι­κού βασι­κού χρη­μα­το­δό­τη με ένα ποσό της τάξης των 4.000.000.000 ευρώ.

Στο χορό των δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων μπαί­νει η αμε­ρι­κα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων πλατ­φόρ­μα DAZN που σύμ­φω­να με τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης έχει εκφρά­σει την πρό­θε­ση να αγο­ρά­σει ένα­ντι ενός σοβα­ρού τιμή­μα­τος τα τηλε­ο­πτι­κά δικαιώ­μα­τα της νέα διοργάνωσης.

Η Kye Capital, εται­ρεία δια­χεί­ρι­σης επεν­δυ­τι­κών κεφα­λαί­ων με έδρα την Αγγλία, ανα­μέ­νε­τα να παί­ξει σημα­ντι­κό ρόλο στη χρη­μα­το­δό­τη­ση του project.

Τα προσδοκόμενα έσοδα

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι ο νικη­τής της Super League θα μπο­ρού­σε να κερ­δί­σει ποσό κοντά στα 400 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, περισ­σό­τε­ρα δηλα­δή από τις τρι­πλά­σιες απο­δο­χές του νικη­τή του Champions League αυτή τη σεζόν (120 εκατ. ευρώ). Η Μπαρ­τσε­λό­να, η ομά­δα που εισέ­πρα­ξε τα περισ­σό­τε­ρα από όλες τις ομά­δες το 2019, κέρ­δι­σε συνο­λι­κά 117 εκατομμύρια.

Τα τελευ­ταία τρία χρό­νια, η κατα­νο­μή των 1,950 δισ. ευρώ είχε ως εξής: 488 εκα­τομ­μύ­ρια, 25%, δια­τί­θε­νται στα αρχι­κά μπό­νους και 585 εκα­τομ­μύ­ρια για απο­τε­λέ­σμα­τα. Το ίδιο για πλη­ρω­μές 30%, αντι­στοι­χι­στεί στα μπό­νους βάση του συντε­λε­στή της από­δο­σης τα τελευ­ταία 10 χρό­νια. Τα υπό­λοι­πα χρή­μα­τα, 292 εκα­τομ­μύ­ρια, 15%, βάση μετα­βλη­τών ποσών.

Η Super League δεν έχει ανα­κοι­νώ­σει ακό­μα τη μοι­ρα­σιά, αλλά το ποσό σχε­δόν τρι­πλα­σιά­ζε­ται εν συγκρί­σει με αυτό που «βάζει» σήμε­ρα το Champions League «στο τραπέζι».

Πώς όμως μπο­ρεί να είναι δυνα­τή αυτή η αύξη­ση; Όπως επι­βε­βαιώ­νε­ται από τη Super League, θα δια­χει­ρί­ζο­νται άμε­σα τα εμπο­ρι­κά και οπτι­κο­α­κου­στι­κά δικαιώ­μα­τα, ενώ επι­πλέ­ον γίνε­ται λόγος για δημιουρ­γία ταμεί­ου αλλη­λεγ­γύ­ης 10 δισ. ευρώ, αντί των 4,1 δισ. ευρώ που διέ­θε­σε η UEFA το 2020 και δια­νέ­με­ται μέσω των Ομοσπονδιών.

Το φορμάτ της διοργάνωσης

  • Είκο­σι ομά­δες, με 15 ιδρυ­τι­κές και πέντε που θα προ­κύ­πτουν με βάση την από­δο­σή τους την προη­γού­με­νη σεζόν.
  • Αγώ­νες μεσο­βδό­μα­δα με όλες τις ομά­δες να συνε­χί­ζουν να συμ­με­τέ­χουν στα πρω­τα­θλή­μα­τά τους, δια­τη­ρώ­ντας το παρα­δο­σια­κό εγχώ­ριο καλε­ντά­ρι, που παρα­μέ­νει στην καρ­διά του δια­συλ­λο­γι­κού ποδοσφαίρου.
  • Έναρ­ξη τον Αύγου­στο, με τις ομά­δες να συμ­με­τέ­χουν σε δύο ομί­λους των 10, με παι­χνί­δια εντός και εκτός. Οι τρεις πρώ­τοι κάθε γκρουπ περ­νούν αυτο­μά­τως στους προη­μι­τε­λι­κούς. Οι ομά­δες που τερ­μα­τί­ζουν στην 4η και την 5η θέση, παί­ζουν διπλά ματς για τις άλλες δύο θέσεις στην οκτά­δα. Ακο­λου­θούν διπλά ματς νοκ-άουτ μέχρι τον μονό τελι­κό στο τέλος Μαϊου.

Τουλάχιστον δύο γαλλικές ομάδες στην ευρωπαϊκή Super League

Με τη συμ­με­το­χή του­λά­χι­στον δύο γαλ­λι­κών ομά­δων, θα διε­ξά­γε­ται η ευρω­παϊ­κή Super League. Αυτό προ­κύ­πτει από την σχε­τι­κή απο­κά­λυ­ψη, που έκα­νε η γαλ­λι­κή εφη­με­ρί­δα “L’ Equipe”, λίγες ώρες μετά την ανα­κοί­νω­ση για την σύστα­ση της νέας διοργάνωσης.

Στο δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας, γίνε­ται ανα­φο­ρά σε πηγή προ­σκεί­με­νη στα ιδρυ­τι­κά μέλη της ευρω­παϊ­κής Super League, χωρίς ωστό­σο να διευ­κρι­νί­ζε­ται η δια­δι­κα­σία μέσω της οποί­ας θα προ­κύ­πτουν αυτές οι δύο ομάδες.

«Θα υπάρ­χουν του­λά­χι­στον δύο γαλ­λι­κοί σύλ­λο­γοι κάθε χρό­νο σε αυτήν την διορ­γά­νω­ση», δια­βε­βαί­ω­σε αυτή η πηγή, τονί­ζο­ντας ότι μία από τις υπο­θέ­σεις, είναι για παρά­δειγ­μα, ότι ο νικη­τής της Ligue 1, θα μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­ζει την συμ­με­το­χή του στην ευρω­παϊ­κή Super League.

Αντιδράσεις

Στον πόλε­μο που έχει ξεσπά­σει στο ευρω­παϊ­κό ποδό­σφαι­ρο η UEFA έστει­λε αυστη­ρές προει­δο­ποι­ή­σεις προς τις ομά­δες που εξε­τά­ζουν να δημιουρ­γή­σουν την κλει­στή λίγκα.

Ο πρό­ε­δρος της ευρω­παϊ­κής ομο­σπον­δί­ας ποδο­σφαί­ρου, Αλε­ξά­ντερ Τσε­φέ­ριν, ξεκα­θά­ρι­σε πως όσοι ποδο­σφαι­ρι­στές λάβουν μέρος στην νέα διορ­γά­νω­ση δεν θα έχουν δικαί­ω­μα να παί­ξουν στο Euro και το Μου­ντιάλ με τις εθνι­κές ομά­δες των χωρών τους.

«Δεν θα έχουν δικαί­ω­μα συμ­με­το­χής στο Μου­ντιάλ και το Euro με τις εθνι­κές ομά­δες των χωρών τους» ανέ­φε­ρε ο Τσε­φέ­ριν και πρό­σθε­σε: «Είμα­στε ενω­μέ­νοι απέ­να­ντι σε αυτή την ανοη­σία. Η UEFA και ο ποδο­σφαι­ρι­κός κόσμος ενα­ντιω­νό­μα­στε σε μια κίνη­ση ντρο­πια­στι­κή με απώ­τε­ρο σκο­πό το συμ­φέ­ρον των ομά­δων που δια­κα­τέ­χο­νται από απλη­στία και τίπο­τα άλλο».

Σε αντί­θε­ση με την ανα­κοί­νω­ση της UEFA, η FIFA δεν απεί­λη­σε με τιμω­ρί­ες και απο­βο­λές από κάθε διορ­γά­νω­σή της, αλλά κάλε­σε όλες τις εμπλε­κό­με­νες πλευ­ρές σε «εποι­κο­δο­μη­τι­κό διά­λο­γο» απορ­ρί­πτο­ντας παράλ­λη­λα το ενδε­χό­με­νο «κλει­στής ευρω­παϊ­κής απο­σχι­στι­κής λίγκας».

Για­τί οι αντι­δρά­σεις;  Οι 12 σύλ­λο­γοι κατη­γο­ρού­νται ότι θα δημιουρ­γή­σουν συν­θή­κες αθέ­μι­του αντα­γω­νι­σμού, διευ­ρύ­νο­ντας την – ήδη μεγά­λη – οικο­νο­μι­κή ψαλί­δα μετα­ξύ των μεγά­λων ομά­δων και των μικρότερων.

Πολιτικές παρεμβάσεις

Tο βρά­δυ της Κυρια­κής ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμ. Μακρόν και ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας Μπό­ρις Τζόν­σον κατη­γό­ρη­σαν το σχέ­διο των «12» κορυ­φαί­ων ποδο­σφαι­ρι­κών συλ­λό­γων της Ευρώπης.

Ο Μακρόν είπε ότι η κυβέρ­νη­σή του θα υπο­στη­ρί­ξει «όλα τα βήμα­τα» που έλα­βαν τα διοι­κη­τι­κά όργα­να του ποδο­σφαί­ρου για να «σκο­τώ­σουν» το νέο πρω­τά­θλη­μα, ενώ ο Τζόν­σον είπε ότι τα σχέ­δια ήταν «πολύ επι­ζή­μια» για το ποδόσφαιρο.

Η κυβέρ­νη­ση της Βρε­τα­νί­ας εξε­τά­ζει μια σει­ρά επι­λο­γών για να στα­μα­τή­σει τη δημιουρ­γία της ευρω­παϊ­κής Super League και δεν απο­κλεί­ει τίπο­τα, όπως δήλω­σε εκπρό­σω­πος του πρω­θυ­πουρ­γού Μπό­ρις Τζόνσον.

«Εξε­τά­ζου­με μια σει­ρά επι­λο­γών … Θέλου­με να εξε­τά­σου­με απο­λύ­τως όλα όσα μπο­ρού­με να κάνου­με, σε συνερ­γα­σία με τις ποδο­σφαι­ρι­κές αρχές, για να δια­σφα­λί­σου­με ότι αυτό δεν θα προ­χω­ρή­σει με τον τρό­πο που προ­τεί­νε­ται αυτή τη στιγ­μή» δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους και πρόθεσε:

«Δεν θέλου­με να απο­κλεί­σου­με τίπο­τα σε αυτό το στάδιο».

Επί­σης, ο υπουρ­γός Αθλη­τι­σμού της Ισπα­νί­ας, Χοσέ Μανου­έλ Ροντρί­γες Ουρί­μπε­ες, δήλω­σε ότι οι αλλα­γές στα πρω­τα­θλή­μα­τα ποδο­σφαί­ρου πρέ­πει να γίνουν κατό­πιν συμ­φω­νί­ας, μετά την ανα­κοί­νω­ση από 12 κορυ­φαί­ους ευρω­παϊ­κούς συλ­λό­γους, οι οποί­οι συγκλό­νι­σαν τον κόσμο του ποδο­σφαί­ρου, με τη δημιουρ­γία της ευρω­παϊ­κής Super League.

Όπως είπε, θα μιλή­σει με εκεί­νους που πρό­τει­ναν το νέο πρό­τζεκτ και με την UEFA, πριν λάβει οποια­δή­πο­τε θέση.

«Οποιεσ­δή­πο­τε αλλα­γές πρέ­πει να σέβο­νται τις αθλη­τι­κές αξί­ες και να μην βλά­πτουν τα υπάρ­χο­ντα ισπα­νι­κά πρω­τα­θλή­μα­τα ή την εθνι­κή ομά­δα» πρόσθεσε.

Ο αντι­πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Μαρ­γα­ρί­της Σχοι­νάς εξέ­φρα­σε στο Twitter την αντί­θε­σή του στα σχέ­δια αυτά. «Πρέ­πει να υπε­ρα­σπι­στού­με ένα ευρω­παϊ­κό μοντέ­λο αθλη­τι­σμού βασι­σμέ­νο στην ποι­κι­λο­μορ­φία και την έντα­ξη. Δεν υπάρ­χει περι­θώ­ριο να δια­τη­ρη­θεί για τους λίγους πλού­σιους και ισχυ­ρούς συλ­λό­γους που θέλουν σοβα­ρούς δεσμούς με ό,τι υπο­στη­ρί­ζουν οι ενώ­σεις: εθνι­κά πρω­τα­θλή­μα­τα, προ­ώ­θη­ση και υπο­βι­βα­σμό και υπο­στή­ρι­ξη ερα­σι­τε­χνι­κού ποδο­σφαί­ρου σε βάθος» υπο­γράμ­μι­σε ο Μ. Σχοι­νάς. «Η ποι­κι­λο­μορ­φία, η έντα­ξη και η πολυ­μορ­φία είναι βασι­κά στοι­χεία του ευρω­παϊ­κού αθλη­τι­σμού και του ευρω­παϊ­κού τρό­που ζωής μας», επισήμανε.

Και το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο κατα­δί­κα­σε λέγο­ντας «Η προ­στα­σία των συμ­φε­ρό­ντων των λίγων» κορυ­φαί­ων συλ­λό­γων αντι­βαί­νει στις αξί­ες του συνόλου.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Πολ­λά εξαρ­τώ­νται από το αν θα προ­στε­θούν και άλλοι σύλ­λο­γοι στην αρχι­κή κίνη­ση των «12». Προς το παρόν, οι γαλ­λι­κές και γερ­μα­νι­κές ομά­δες (που εξε­λίσ­σο­νται σε βαρό­με­τρο των εξε­λί­ξε­ων) τηρούν σιγήν ιχθύος.

Από την πλευ­ρά της, και η Παγκό­μια Ομο­σπον­δία (FIFA) είχε δια­μη­νύ­σει προ­γε­νέ­στε­ρα ότι δεν θα ανα­γνω­ρί­σει μια «απο­σχι­στι­κή» ευρω­παϊ­κή διορ­γά­νω­ση. Στά­ση που τήρη­σε, μιας και μετά τη χθε­σι­νή ανα­κοί­νω­ση των «12», τόνι­σε ότι «δεν εγκρί­νει» την κίνη­σή τους, καλώ­ντας όλες τις πλευ­ρές «να εναρ­μο­νι­στούν σε έναν ήρε­μο, εποι­κο­δο­μη­τι­κό και ισορ­ρο­πη­μέ­νο διά­λο­γο, για το καλό του παιχνιδιού».

Παρό­λα αυτά, οι «12» επε­ξερ­γά­ζο­νται ήδη τους τρό­πους με τους οποί­ους θα μπο­ρού­σαν να μπλο­κά­ρουν πιθα­νές κυρώ­σεις που ενδε­χο­μέ­νως τους επι­βλη­θούν, κίνη­ση που ίσως απο­τε­λεί και δείγ­μα της πρό­θε­σής τους να μην κάνουν πίσω.

Οι 12 αυτοί σύλ­λο­γοι, μάλι­στα, περ­νούν στην αντε­πί­θε­ση, απει­λώ­ντας με δικα­στι­κή προ­σφυ­γή τις διε­θνείς ποδο­σφαι­ρι­κές ενώσεις.

Η European Super League με επι­στο­λή της στην παγκό­σμια και την ευρω­παϊ­κή ομο­σπον­δία τόνι­σε ότι έχει ήδη εξα­σφα­λί­σει χρη­μα­το­δό­τη­ση ύψους 4 δις ευρώ κι απει­λεί με προ­σφυ­γή στα δικα­στή­ρια για να υπε­ρα­σπι­στεί τα συμ­φέ­ρο­ντά της:

«Η επί­ση­μη δήλω­σή σας μας ανα­γκά­ζει να πάρου­με προ­στα­τευ­τι­κά μέτρα για να δια­σφα­λί­σου­με τους εαυ­τούς μας από μια τέτοια επι­θε­τι­κή αντί­δρα­ση, που όχι μόνο θα θέσει σε κίν­δυ­νο την επι­χο­ρή­γη­ση που έχου­με πάρει, αλλά θα είναι και παρά­νο­μη. Γι’ αυτό τον λόγο, η Super League Company έχει κάνει ήδη κινή­σεις στις αρμό­διες δικα­στι­κές αρχές, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­σει την απρό­σκο­πτη ίδρυ­ση και λει­τουρ­γία της διορ­γά­νω­σης σύμ­φω­να με τους κανονισμούς.

Είναι καθή­κον μας να δια­σφα­λί­σου­με ότι θα γίνουν όλες οι λογι­κές και δια­θέ­σι­μες ενέρ­γειες για να προ­στα­τευ­θούν η διορ­γά­νω­ση και οι μέτο­χοί τους, δεδο­μέ­νης της ανε­πα­νόρ­θω­της ζημιάς που θα έρθει αν για οποιον­δή­πο­τε λόγο μας στε­ρη­θεί το δικαί­ω­μα να φτιά­ξου­με τη European Super League και να μοι­ρα­στού­με τα λεφτά από τη χορηγία».

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο