Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurostat: Περίπου 4 εκατομμύρια Έλληνες σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού…

Το διαρ­κές βού­λιαγ­μα στη φτώ­χεια εκα­τομ­μυ­ρί­ων Ελλή­νων κατα­γρά­φουν τα στοι­χεία τόσο της ΕΛΣΤΑΤ όσο και της Eurostat, απο­τέ­λε­σμα της επί­θε­σης που δέχο­νται η ζωή και τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων τα τελευ­ταία χρόνια.

Σε συν­θή­κες φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού ζουν πάνω από ένας στους τρεις κατοί­κους στην Ελλά­δα και κατά μέσο όρο ένας στους τέσ­σε­ρις στην ΕΕ, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του 2016, που έδω­σε σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα η Eurostat.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην Ελλά­δα το 2016 βρί­σκο­νταν αντι­μέ­τω­ποι με τον κίν­δυ­νο της φτώ­χειας ή του κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού το 35,6% του πλη­θυ­σμού (3,8 εκατ. άνθρω­ποι), ένα­ντι 28,1% το 2008. Στην ΕΕ το αντί­στοι­χο ποσο­στό έπε­σε το 2016 στο 23,4% (117,5 εκατ. άνθρω­ποι), κάτω από τα επί­πε­δα του 2008 (23,7%).

Σύμ­φω­να με τη Eurostat, ένας άνθρω­πος βρί­σκε­ται σε κατά­στα­ση φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού όταν αντι­με­τω­πί­ζει μία ή περισ­σό­τε­ρες από τις παρα­κά­τω προ­βλη­μα­τι­κές κατα­στά­σεις: Είτε θεω­ρεί­ται φτω­χός (δηλα­δή έχει εισο­δή­μα­τα μικρό­τε­ρα του 60% του μέσου εθνι­κού εισο­δή­μα­τος), είτε ζει σε κατά­στα­ση ένδειας (δηλα­δή στε­ρεί­ται βασι­κά κατα­να­λω­τι­κά αγα­θά, ή αδυ­να­τεί να αντα­πε­ξέλ­θει σε στοι­χειώ­δεις οικο­νο­μι­κές υπο­χρε­ώ­σεις), είτε ζει σε οικο­γέ­νεια αντι­μέ­τω­πη με τον κίν­δυ­νο της ανερ­γί­ας (δηλα­δή σε οικο­γέ­νεια που κανέ­να μέλος της δεν έχει «κανο­νι­κή δουλειά»).

Ως προς την Ελλά­δα, σε συν­θή­κες φτώ­χειας βρί­σκε­ται το 21,2% του πλη­θυ­σμού, σε συν­θή­κες ένδειας το 22,4%, ενώ ζει σε οικο­γέ­νεια αντι­μέ­τω­πη με τον κίν­δυ­νο της ανερ­γί­ας το 17,2% του πλη­θυ­σμού. Τα αντί­στοι­χα μέσα ποσο­στά στην ΕΕ είναι 17,3%, 7,5% και 10,4%.

Γενι­κό­τε­ρα, σε χει­ρό­τε­ρη κατά­στα­ση από την Ελλά­δα, ανα­φο­ρι­κά με το ποσο­στό του πλη­θυ­σμού που θεω­ρεί­ται ότι βρί­σκε­ται σε κατά­στα­ση φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού, είναι η Βουλ­γα­ρία (40,4%) και η Ρου­μα­νία (38,8%). Στον αντί­πο­δα (με ποσο­στά μικρό­τε­ρα του 20%) βρί­σκο­νται η Τσε­χία (13,3%), η Φιν­λαν­δία (16,6%), η Δανία (16,7%) και η Ολλαν­δία (16,8%), η Αυστρία (18%), η Σλο­βα­κία (18,1%), η Γαλ­λία (18,2%), η Σου­η­δία (18,3%), η Σλο­βε­νία (18,4%), η Γερ­μα­νία και το Λουξεμβούργο(19,7%),

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι πως το «κατώ­φλι» της επί­ση­μης φτώ­χειας για την Ελλά­δα ορί­ζε­ται μόλις στα 4.500 ευρώ το χρό­νο (375 ευρώ το μήνα) ανά άτο­μο και στα 9.450 ευρώ για 4μελή νοι­κο­κυ­ριά με 2 παι­διά ηλι­κί­ας κάτω από 14 ετών.

Σύμ­φω­να με πιο ανα­λυ­τι­κά στοι­χεία που έδω­σε τον Ιοού­νη η ΕΛΣΤΑΤ:

- Ο πλη­θυ­σμός της χώρας που βρί­σκε­ται σε «κίν­δυ­νο φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού» φτά­νει στο 35,6% ή 3.789.300 άτομα.

- Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες παι­διά εργα­τι­κών και λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών της χώρας ανα­γκά­ζο­νται να ζουν σε συν­θή­κες από­λυ­της φτώ­χειας, στέ­ρη­σης βασι­κών αγα­θών, ακό­μα και σύμ­φω­να με τις επί­ση­μες μετρή­σεις. Η παι­δι­κή φτώ­χεια (στις ηλι­κί­ες μέχρι 17 ετών) εμφα­νί­ζε­ται στο 37,5%.

- Ο κίν­δυ­νος φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού είναι υψη­λό­τε­ρος στην περί­πτω­ση των ατό­μων ηλι­κί­ας 18 — 64 ετών (39,7%).

- Ο πλη­θυ­σμός ηλι­κί­ας 18–64 ετών που βρί­σκε­ται σε κίν­δυ­νο φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού εκτι­μά­ται για τους Έλλη­νες σε 38% και για τους αλλο­δα­πούς που δια­μέ­νουν στην Ελλά­δα σε 59,7%.

- Ο πλη­θυ­σμός ηλι­κί­ας 18–64 ετών που βρί­σκε­ται σε κίν­δυ­νο φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κό απο­κλει­σμό εκτι­μά­ται για όσους δια­μέ­νουν στην Ελλά­δα, αλλά γεν­νή­θη­καν σε άλλη χώρα, σε 58,1%.

Επι­πλέ­ον:

- Το 53,2% των νοι­κο­κυ­ριών που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται φτω­χά δηλώ­νει ότι στε­ρεί­ται βασι­κών ειδών διατροφής.

- Το 28,7% του συνο­λι­κού πλη­θυ­σμού κατοι­κεί σε σπί­τι με στε­νό­τη­τα χώρου (42,2% για το φτω­χό πληθυσμό).

- Το 29,2% του συνο­λι­κού πλη­θυ­σμού δηλώ­νει οικο­νο­μι­κή αδυ­να­μία να έχει ικα­νο­ποι­η­τι­κή θέρ­μαν­ση το χει­μώ­να (51,65% για τα φτω­χά νοικοκυριά).

- Το 62,3% των φτω­χών νοι­κο­κυ­ριών δηλώ­νει δυσκο­λία στην έγκαι­ρη απο­πλη­ρω­μή πάγιων λογα­ρια­σμών, όπως ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, νερού, φυσι­κού αερί­ου κ.ά.

- Το 54,1% των νοι­κο­κυ­ριών που έχει πάρει κατα­να­λω­τι­κό δάνειο δυσκο­λεύ­ε­ται «πάρα πολύ» στην απο­πλη­ρω­μή του κ.ά.

Και όλα αυτά τη στιγ­μή που η χώρα έχει τις αντι­κει­με­νι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την πλή­ρη ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών του λαού της.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο