Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurostat: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις ώρες δουλειάς

«Πρω­τα­θλή­τρια» στους εργα­ζό­με­νους σε όλη την Ευρώ­πη με πάνω από 49 ώρες εργα­σί­ας την εβδο­μά­δα είναι η χώρα μας, σύμ­φω­να με στοι­χεία που δημο­σί­ευ­σε η Eurostat, με αφορ­μή την Πρωτομαγιά.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, το 7% των μισθω­τών εργά­στη­καν το 2022 πολ­λές ώρες (συνή­θως 49 ώρες ή περισ­σό­τε­ρες την εβδο­μά­δα) στην κύρια εργα­σία τους.

Ένα υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων εργα­ζό­ταν πολ­λές ώρες (30% του συνό­λου των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων) σε σύγκρι­ση με τους μισθω­τούς (4% του συνό­λου των μισθω­τών). Επι­πλέ­ον, οι πολ­λές ώρες εργα­σί­ας ήταν πιο συχνές μετα­ξύ των ειδι­κευ­μέ­νων εργα­ζο­μέ­νων στη γεωρ­γία, τη δασο­κο­μία και την αλιεία (28% του συνό­λου των ειδι­κευ­μέ­νων εργα­ζο­μέ­νων στη γεωρ­γία, τη δασο­κο­μία και την αλιεία) και των διευ­θυ­ντι­κών στε­λε­χών (24%) σε σύγκρι­ση με οποια­δή­πο­τε άλλη μεγά­λη επαγ­γελ­μα­τι­κή ομά­δα (όλες με λιγό­τε­ρο από 8%).

Πηγή φωτο­γρα­φί­ας: Eurostat

Η Ελλά­δα είχε το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό εργα­ζο­μέ­νων με πολ­λές ώρες εργα­σί­ας (12,6%), ενώ ακο­λου­θούν η Γαλ­λία και η Κύπρος (από 10%). Τα χαμη­λό­τε­ρα ποσο­στά κατα­γρά­φη­καν σε Βουλ­γα­ρία, Λιθουα­νία και Λετο­νία (από 1% έκαστη).

Ο αριθ­μός των ωρών εργα­σί­ας ανά εβδο­μά­δα περι­λαμ­βά­νει όλες τις ώρες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των επι­πλέ­ον ωρών, είτε αμει­βο­μέ­νων είτε μη αμει­βο­μέ­νων, αλλά δεν περι­λαμ­βά­νει το χρό­νο μετα­κί­νη­σης μετα­ξύ κατοι­κί­ας και χώρου εργα­σί­ας και τον χρό­νο που απαι­τεί­ται για το κύριο διά­λειμ­μα για γεύ­μα (συνή­θως κατά την ώρα του μεση­με­ρια­νού γεύματος).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο