Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurovision: Εν μέσω αποδοκιμασιών ‑που ως δια …μαγείας εξαφανίστηκαν- το τραγούδι του Ισραήλ.

Eurovision: Εν μέσω απο­δο­κι­μα­σιών τρα­γού­δη­σε η εκπρό­σω­πος του Ισρα­ήλ, Eden Golan, στον τελι­κό της Eurovision. Η Ισραη­λι­νή τρα­γου­δί­στρια ανέ­βη­κε στη σκη­νή τρί­τη κατά σει­ρά, για να πει το τρα­γού­δι της ενώ το κοι­νό φώνα­ζε συν­θή­μα­τα κατά του Ισρα­ήλ. Στην τηλε­ο­πτι­κή μετά­δο­ση, η διορ­γά­νω­ση με ειδι­κή επε­ξερ­γα­σία ήχου, δεν έδει­ξε τις απο­δο­κι­μα­σί­ες προς την Eden Golan.

Ωστό­σο, θεα­τές που βρί­σκο­νται στο Μalmö Arena, ανέ­βα­σαν μέσα σε δευ­τε­ρό­λε­πτα, βίντεο με τα γιου­χα­ΐ­σμα­τα ενα­ντί­ον της ισραη­λι­νής απο­στο­λής. Ο κόσμος φώνα­ζε «Παλαι­στί­νη» και στο Twitter έγρα­ψαν ότι «αυτό που είδα­τε στην τηλε­ό­ρα­ση, δεν είναι αυτό που συνέ­βη στην πραγματικότητα».

Την ίδια ώρα, τον γύρο του Δια­δι­κτύ­ου κάνουν βίντεο με χιλιά­δες δια­δη­λω­τές που βρέ­θη­καν στους δρό­μους του Μάλ­με, με τις σημαί­ες της Παλαι­στί­νης. Μετα­ξύ των συν­θη­μά­των που φώνα­ζαν, ήταν: «Υπο­στη­ρί­ζε­τε γενο­κτο­νία», «Eurovision, δεν μπο­ρείς να κρυ­φτείς, υπο­στη­ρί­ζεις τη γενο­κτο­νία» και «Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη».

Εκτός από τη Σου­η­δία, μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση υπήρ­ξε και στην Πολω­νία, με πλή­θος κόσμου να έχει βγει στους δρό­μους για να διαμαρτυρηθεί.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο