Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurovision: Η μουσική ενώνει, αρκεί να μην είσαι με την Παλαιστίνη! — Βίντεο της ΚΝΕ

📢Οι κραυ­γές των δολο­φο­νη­μέ­νων παι­διών θα ακού­γο­νται πάντα πιο δυνα­τά απ’ ό,τι προ­σπα­θεί να τις καλύ­ψει! Eurovision united by music except for the people who support ceasefire in Gaza

🔴Στη Eurovision, παρά τις απα­γο­ρεύ­σεις, τους εκβια­σμούς, τις κυρώ­σεις και τις άλλες απε­γνω­σμέ­νες προ­σπά­θειες της διορ­γα­νώ­τριας αρχής, με στό­χο να ξεπλυ­θεί το κρά­τος-δολο­φό­νος του Ισρα­ήλ, οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες για τη γενο­κτο­νία που διε­ξά­γει το Ισρα­ήλ σε βάρος του παλαι­στι­νια­κού λαού εκφρά­ζο­νται με τον πιο ηχη­ρό τρό­πο μέσα κι έξω από τον συναυ­λια­κό χώρο, στην πόλη Μάλ­με της Σουηδίας.

‼️Το δίκιο δε φιμώ­νε­ται! Με την Παλαι­στί­νη ως τη λευτεριά!

Πηγή: ΚΝΕ

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο