Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurovision: Τα ενδιαφέροντα του φετινού διαγωνισμού

Ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον και απο­κα­λυ­πτι­κός ο φετι­νός δια­γω­νι­σμός της Eurvision στον οποίο παρά τις απα­γο­ρεύ­σεις, τους εκβια­σμούς, τις κυρώ­σεις και τις άλλες απε­γνω­σμέ­νες προ­σπά­θειες της διορ­γα­νώ­τριας αρχής EBU με στό­χο να ξεπλυ­θεί το κρά­τος — δολο­φό­νος, οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες για τη γενο­κτο­νία που διε­ξά­γει το Ισρα­ήλ σε βάρος των Παλαι­στι­νί­ων εκφρά­στη­καν με τον πιο ηχη­ρό τρό­πο μέσα και έξω από τον συναυ­λια­κό χώρο της Eurovision στην πόλη Μάλ­με της Σουηδίας.

Απο­κα­λυ­πτι­κή η φετι­νή διορ­γά­νω­ση για το τι αντι­προ­σω­πεύ­ει αυτός που θεσμός με την ομο­λο­γου­μέ­νως υψη­λή απή­χη­ση, ο οποί­ος δημιουρ­γή­θη­κε από το ΝΑΤΟ ως ένα εργα­λείο παρέμ­βα­σης.

Κατα­γρά­φου­με τα ενδια­φέ­ρο­ντα του φετι­νού δια­γω­νι­σμού της Eurovision:

ΤΟ ΚΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ και κατα­δί­κης του Ισρα­ήλ στους δρό­μους του Μάλ­με. στους χώρους και τη σκη­νή της Eurovision. Έχει τέτοια έκτα­ση και έντα­ση το κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στια­κό λαό που πέρα­σε και στο χώρο της EUROVISION. Ξεκί­νη­σε με το αίτη­μα μη συμ­με­το­χής του Ισρα­ήλ στον απο­κα­λού­με­νο δια­γω­νι­σμό στο οποί συμ­με­τεί­χαν και εκα­το­ντά­δες καλ­λι­τέ­χνες από όλη την Ευρώ­πη και κλι­μα­κώ­θη­κε την τελευ­ταία βδο­μά­δα κατά τις ημέ­ρες εξέ­λι­ξης του δια­γω­νι­σμού. Δια­γω­νι­ζό­με­νοι και εμπλε­κό­με­νοι με την EUROVISION χρη­σι­μο­ποί­η­σαν το βήμα της για να στεί­λουν με τρό­πο απλό και σαφή μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στην Παλαι­στί­νη και κατα­δί­κης του κρά­τους του Ισρα­ήλ. Ο Σου­η­δός ‑μη δια­γω­νι­ζό­με­νος- Eric Saade που είχε τυλιγ­μέ­νο το ασπρό­μαυ­ρο παλαι­στι­νια­κό σάλι (keffiyeh), γύρω από τον καρ­πό του και φαι­νό­ταν καθώς τρα­γου­δού­σε. «Πρέ­πει να υπάρ­ξουν δια­δη­λώ­σεις, ο κόσμος πρέ­πει να εκφρά­σει την άπο­ψή του, ο κόσμος πρέ­πει να κάνει μποϊ­κο­τάζ», δήλω­σε ο Μάγκνους Μπέρ­μαρκ, που συμ­με­τέ­χει με το γκρουπ Gåte εκπρο­σω­πώ­ντας τη Νορ­βη­γία, που, όπως οκτώ άλλοι συμ­με­τέ­χο­ντες, έχει ζητή­σει μόνι­μη κατά­παυ­ση πυρός. Η Νορ­βη­γί­δα τρα­γου­δί­στρια την οποία είχα­με δει στη Eurovision το 2023 στο Λίβερ­πουλ θα παρου­σί­α­ζε χτες βρά­δυ την βαθ­μο­λο­γία της χώρας της στον τελι­κό. Αρνή­θη­κε να το κάνει λόγω της συμ­με­το­χής του Ισρα­ήλ. Επί­σης αρκε­τοί καλ­λι­τέ­χνες με το δικό τους τρό­πο έστει­λαν μήνυ­μα ειρή­νης, κατα­δί­κης του Ισρα­ήλ, ζήτη­σαν κατά­παυ­ση του πυρός στη Γάζα και εξέ­φρα­σαν την αλλη­λεγ­γύη τους στην Παλαιστίνη.

Παράλ­λη­λα χιλιά­δες ήταν στους δρό­μους του Μάλ­με τις ημέ­ρες του δια­γω­νι­σμού εκφρά­ζο­ντας την κατα­δί­κη τους στο κρά­τος δολο­φό­νο για τη γενο­κτο­νία που δια­πράτ­τει στη Γάζα. Οι αντι­δρά­σεις δεν περιο­ρί­στη­καν μόνο στη Σου­η­δία. Χτες βρά­δυ, την ώρα διε­ξα­γω­γής του δια­γω­νι­σμού μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση έλα­βε χώρα και στην Πολωνία

Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ τόσο στους συμ­με­τέ­χο­ντες όσο και στις αντι­δρά­σεις του κοι­νού. Πέρα από την εμπά­θεια των διορ­γα­νω­τών για τις μαζι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες, οτι­δή­πο­τε μπο­ρεί να εξέ­φρα­ζε δυσα­ρέ­σκεια για το Ισρα­ήλ, στο­χο­ποιού­νταν αυτό­μα­τα ως «αντι­ση­μι­τι­σμός»! Φαί­νε­ται πως η κουλ­τού­ρα της …«ανο­χής», της «συμπε­ρί­λη­ψης» και της «δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τας», που δια­φη­μί­ζο­νται ως οι «αξί­ες» του δια­γω­νι­σμού, δεν χωρά­ει άλλες γνώ­μες, πέρα από αυτές που εκφρά­ζουν οι διοργανωτές.

Ευθύς εξ αρχής απα­γό­ρευ­σε την παλαι­στι­νια­κή σημαία…

Τόσο στα προ­κρι­μα­τι­κά όσο και στον χτε­σι­νό τελι­κό, όσο βρι­σκό­ταν στη σκη­νή η εκπρό­σω­πος του Ισρα­ήλ υπήρ­ξαν απο­δο­κι­μα­σί­ες από από το κοι­νό οι οποί­ες, όμως, ήταν πολύ πιο έντο­νες κατά τις πρό­βες της. Όμως, όπως έγρα­ψαν χρή­στες στο Twitter «αυτό που είδα­τε στην τηλε­ό­ρα­ση, δεν είναι αυτό που συνέ­βη στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα».

Οι ίδιοι οι διορ­γα­νω­τές ανά­γκα­σαν την ιρλαν­δι­κή συμ­με­το­χή να αλλά­ξει σύν­θη­μα. «Ήταν πολύ σημα­ντι­κό για μένα να συμπε­ρι­λά­βω τα μηνύ­μα­τα «εκε­χει­ρία» και «ελευ­θε­ρία για την Παλαι­στί­νη» στην εμφά­νι­σή διό­τι είμαι υπέρ της δικαιο­σύ­νης και υπέρ της ειρή­νης», είπε η εκπρό­σω­πος της Ιρλαν­δί­ας, απο­κα­λύ­πτο­ντας παράλ­λη­λα πως «ανα­γκά­στη­κα να αλλά­ξω αυτά τα μηνύ­μα­τα και να γρά­ψω απλώς το «Crown the Witch» στο videowall με εντο­λή της EBU».

Η πιο προ­κλη­τι­κή παρέμ­βα­ση υπέρ του Ισρα­ήλ έγι­νε μετά την λήξη του δεύ­τε­ρου ημι­τε­λι­κού, στον οποίο συμ­με­τεί­χε η ισραη­λι­νή απο­στο­λή. Η ισραη­λι­νή τρα­γου­δί­στρια ρωτή­θη­κε από Πολω­νό δημο­σιο­γρά­φο κατά την διάρ­κεια της καθιε­ρω­μέ­νης συνέ­ντευ­ξης Τύπου εάν έχει σκε­φτεί ότι με την παρου­σία της στον δια­γω­νι­σμό προ­κα­λεί κιν­δύ­νους για τους άλλους δια­γω­νι­ζό­με­νους και το κοι­νό. Ο εκπρό­σω­πος της EBU που καθό­ταν ακρι­βώς δίπλα της – παρα­βιά­ζο­ντας την σει­ρά εμφά­νι­σης με την οποία κάθο­νταν όλοι οι άλλοι υπο­ψή­φιοι – της είπε ότι αν δεν θέλει, δεν χρειά­ζε­ται να απα­ντή­σει αυτή την ερώ­τη­ση. Τότε, πετά­χτη­κε ο εκπρό­σω­πος της Ολλαν­δί­ας Joost Klein – ο οποί­ος είχε καλύ­ψει το πρό­σω­πό του με ένα πανί για να μην την βλέ­πει – και είπε: «Για­τί όχι;». Την επο­μέ­νη του απα­γό­ρευ­σαν να κάνει πρό­βα ενώ στη συνέ­χεια αποκλε΄σιτηκε από τον τελι­κό με το πρό­σχη­μα δημιουρ­γί­ας επει­σο­δί­ου σε βάρος ανθρώ­που της διοργάνωσης…

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ «Η μου­σι­κή ενώ­νει» είναι το σύν­θη­μα της Γιου­ρο­βί­ζιον, αλλά προ­ϋ­πό­θε­ση για να συμ­βεί αυτό, είναι να βρί­σκε­σαι στην …ευρω­α­τλα­ντι­κή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας! Από την πρώ­τη κιό­λας μέρα των ημι­τε­λι­κών φρό­ντι­σε με κάθε τρό­πο να μη θίξει κανείς «τα ιερά και τα όσια» του κρά­τους — δολο­φό­νου Ισρα­ήλ. Ο Σου­η­δός καλ­λι­τέ­χνης E. Saade το χαρα­κτή­ρι­σε “ανέκ­δο­το“, αφού προ­ϋ­πο­θέ­τει, όπως έγρα­ψε, να μην είσαι Παλαι­στί­νιος…  Όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά σχο­λί­α­σε η ΚΝΕ με βίντεό της «Οι κραυ­γές των δολο­φο­νη­μέ­νων παι­διών θα ακού­γο­νται πάντα πιο δυνα­τά απ’ ό,τι προ­σπα­θεί να τις καλύψει! »

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Και από ελλη­νι­κά αλλά και ευρω­παϊ­κά ΜΜΕ υπήρ­ξε μια συντο­νι­σμέ­νη προ­σπά­θεια εξω­ρα­ΐ­σμού της ισραη­λι­νής συμ­με­το­χής. Άρχι­σαν να παί­ζουν το παρα­μύ­θι του συμπα­θη­τι­κού κορι­τσιού με την ωραία φωνή που θέλει να γίνει σταρ στη χώρα της και έρχε­ται σε δύσκο­λη θέση με τις «αντι­ση­μη­τι­κές εκδη­λώ­σεις» και το μόνο που θέλει είναι να τρα­γου­δή­σει. Πέρα από την όποια ευθύ­νη φέρει η ίδια για όσα συμ­βαί­νουν στη Γάζα (περί­με­νε να ολο­κλη­ρω­θεί η Eurovision για να κατα­τα­γεί στο στρα­τό και να πολε­μή­σει στη Γάζα! — Ανήρ­τη­σε στα προ­σω­πι­κά της social media βίντεο στο οποίο χλευά­ζει το κίνη­μα #freePalestine που την κατα­κρί­νει. Το βίντεό της θυμί­ζει έντο­να τα βίντεο που αναρ­τού­σαν Ισραη­λι­νοί στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης μέχρι πριν μερι­κούς μήνες, στα οποία χλεύ­α­ζαν Παλαι­στί­νιες που έκλαι­γαν πάνω από τα πτώ­μα­τα των παι­διών τους).

Ζητού­με η συμπά­θεια του κοι­νού η εκφρα­στεί με ψήφο στο Ισρα­ήλ η οποία την επο­μέ­νη να ερμη­νεύ­ε­τε ως στή­ρι­ξη στο κρά­τος δολο­φό­νο. Πρώ­τος έσπευ­σε σήμε­ρα ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης: «Η θέση μου για τα όσα έγι­ναν στην Eurovision με την συμ­με­το­χή του 
@IsraelinGreece
και γενι­κά για το πώς θα έπρε­πε να αντι­με­τω­πί­ζου­με τα γεγο­νό­τα στην Γάζα, χωρίς την υπο­κρι­σία της Αρι­στε­ράς. Η 2η θέση που το Ευρω­παϊ­κό κοι­νό έδω­σε με την ψήφο του στην ομά­δα του Ισρα­ήλ είναι ένα σωστό μήνυμα»

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ EUROVISION ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Με στά­ση της διορ­γα­νώ­τριας EBU στη φετι­νή διορ­γά­νω­ση αφαι­ρέ­θη­κε και το «φύλ­λο συκής» από τη δήθεν μη πολι­τι­κή μου­σι­κή διορ­γά­νω­ση. Είναι ένας δια­γω­νι­σμός που χρη­σι­μο­ποιεί τη μου­σι­κή και την τερά­στια απή­χη­ση του δια­γω­νι­σμού για να παρεμ­βαί­νει και να δημιουρ­γεί συνείδηση.

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤΣ, ΤΗΣ ΣΑΧΛΑΜΑΡΑΣ, ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ. Και από την άπο­ψη της μου­σι­κής επι­βε­βαί­ω­σε για μια ακό­μη φορά ότι απο­στο­λή του δεν είναι να ανα­δεί­ξει και να επι­βρα­βεύ­σει τα καλύ­τε­ρα δείγ­μα­τα τρα­γου­διών από την πλού­σια καλ­λι­τε­χνι­κή παρα­γω­γή κάθε τόπου, αλλά για να δια­δώ­σει τον απο­κα­λού­με­νο «μαζι­κό πολι­τι­σμό», ό,τι πιο φτη­νό και ευτε­λές που η αστι­κή τάξη προ­ο­ρί­ζει για τις πλα­τιές λαϊ­κές μάζες και ιδιαί­τε­ρα για τη νεολαία.

(Το σκί­τσο του Latuff παλιό — του 2019- αλλά επίκαιρο)

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο