Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurovision 2019: Παλαιστινιακή σημαία από τους Hatari, χάριν εντυπωσιασμού

Eurovision 2019: Η ντρο­πή συνο­δεύ­ει όσους καλ­λι­τέ­χνες και «καλ­λι­τέ­χνες» συμ­με­τεί­χαν στη φετι­νή διορ­γά­νω­ση που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για να ξεπλυ­θεί το κρά­τος τρο­μο­κρά­της. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες έγι­ναν πρω­τα­γω­νι­στές στο ξέπλυ­μα (μετά μου­σι­κής) εγκλη­μα­τι­κών σχε­δια­σμών και για να σκε­πα­στούν τα εγκλή­μα­τα του κρά­τους δολο­φό­νου σε βάρος του παλαι­στι­νια­κού λαού.

Μηδε­νός εξαι­ρού­με­νου. Μήτε του συγκρο­τή­μα­τος Hatari από την Ισλαν­δία, το οποίο κατά τη διάρ­κεια της ψηφο­φο­ρί­ας άνοι­ξε κασκόλ που έγρα­φε «Παλαι­στί­νη» κι είχε τα χρώ­μα­τα της σημαί­ας των Παλαι­στι­νί­ων (οι κάμε­ρες άλλα­ξαν πλά­νο κλπ). Μια «φωτο­βο­λί­δα» που πέρα­σε αστρα­πιαία από εκα­τομ­μύ­ρια μάτια… Μια προ­σπά­θεια των ιδί­ων να «κοι­μί­σουν» τις τύψεις τους για την παρου­σία τους (στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση) ή πιθα­νά να ξεπλύ­νουν την παρου­σία τους, να πετά­ξουν από πάνω τους τη ντροπή.

Μια δια­φο­ρο­ποί­η­ση τόση όση μπο­ρεί να ανε­χτεί το σύστη­μα, μια αμφι­σβή­τη­ση που δε θα χρεια­στεί να υπο­στού­με τις συνέ­πειες. Μια στά­ση που δεν κατα­δι­κά­ζει το κρά­τος δολο­φό­νο. Μια δια­μαρ­τυ­ρία ανα­ντί­στοι­χη με τα πρω­το­φα­νή εγκλή­μα­τα του Ισρα­ήλ σε βάρος των Παλαι­στι­νί­ων. Μια κίνη­ση αλλη­λεγ­γύ­ης χωρίς περιε­χό­με­νο. Κάτι αντί­στοι­χο με τη στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ στο Παλαι­στι­νια­κό. Από τη μία κορό­νες αλλη­λεγ­γύ­ης και από την άλλη αλά μπρα­τσέ­τα με το Ισρα­ήλ στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πρω­τα­γω­νι­στής στο ξέπλυ­μα των εγκλη­μά­των του.

Στο παλαι­στι­νια­κό, κάθε άνθρω­πος, κάθε καλ­λι­τέ­χνης δεν μπο­ρεί να σιω­πά. Δεν μπο­ρεί να είναι και με το θύμα και με το θύτη ή όπως λέει ο λαός μας «χαμπέ­ρι στον αστυ­νό­μο και ψωμί στο ληστή». Οι ίσες απο­στά­σεις είναι πάντα προς όφε­λος του θύτη.  Καθα­ρή κατα­δί­κη και αξιο­ποί­η­ση κάθε τρό­που να δυνα­μώ­σει η πίε­ση στο κρά­τος δολο­φό­νο, να φανούν οι ευθύ­νες όλων, να στα­μα­τή­σει το ολο­καύ­τω­μα των παλαι­στι­νί­ων, να απο­κτή­σουν πατρί­δα οι Παλαιστίνιοι.

Ατέ­χνως

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο