Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Evolution 2 | Skins: έκθεση στο ArtWall Project Space

Το ArtWall Project Space εγκαι­νιά­ζει την έκθε­ση EVOLUTION 2 | SKINS. Πρό­κει­ται για μία ομα­δι­κή έκθε­ση — εγκα­τά­στα­ση όπου οι καλ­λι­τέ­χνες καλού­νται να παρου­σιά­σουν το δικό τους εικα­στι­κό “δέρ­μα” — μία σύγ­χρο­νη πανο­πλία φύλα­ξης-προ­φύ­λα­ξης, αντί­στα­σης, κατα­γρα­φής ή και πρό­τα­σης για θέμα­τα που άπτο­νται της επι­και­ρό­τη­τας και της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, απα­ραί­τη­το στοι­χείο της “επι­βί­ω­σης”.

Η έκθε­ση απο­τε­λεί συνέ­χεια της παρου­σί­α­σης “η εξέ­λι­ξη του είδους / survival kit — evolution — 1” που είχε παρου­σια­στεί στο ArtWall τον Ιανουά­ριο του 2013.

Μέσα από την έκθε­ση το κοι­νό θα γνω­ρί­σει τις πολύ­πλευ­ρες και συγκλί­νου­σες πτυ­χές του καλ­λι­τέ­χνη, και τα ιδιαί­τε­ρα αυτά χαρα­κτη­ρι­στι­κά που απο­τε­λούν ένα δυνα­τό εργα­λείο επι­βί­ω­σης απέ­να­ντι στις κατα­στά­σεις της σημε­ρι­νής εποχής.

Συμ­με­τέ­χουν: Κατε­ρί­να Αθα­να­σί­ου, Μπά­μπης Καρα­λής, Γιώρ­γος Λυν­τζέ­ρης, Κώστας Χρι­στό­που­λος, Ιωάν­να Μύρ­κα, Όλγα Μπρού­μα – Μαρ­γα­ρί­τα Δοσού­λα, Ελέ­νη Τζαβάρα.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:

Τοπο­θε­σία: ARTWALL Project Space, Σοφο­κλέ­ους 26, Αθήνα
Ημε­ρο­μη­νία: Εγκαί­νια: Δευ­τέ­ρα 22 Δεκεμ­βρί­ου, 2014
22.12.2014 – 11.1.2015
(Τρί­τη, Πέμ­πτη, Παρα­σκευή 16.00 — 21:00, Σάβ­βα­το 12:00 ‑16:00)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο