Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Exit poll για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Προ­βά­δι­σμα στον υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο για το δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης, Νίκο Ταχιάο, υπο­στη­ρι­ζό­με­νο από τη ΝΔ, δίνει exit poll της εται­ρεί­ας Interview.

thessaloniki

Σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα του Exit Poll, οι υπο­ψή­φιοι δήμαρ­χοι λαμ­βά­νουν τα εξής ποσοστά:

- Χάρης Αηδο­νό­που­λος (Συνέρ­γεια – Πρώ­τα η Πόλη μας) 2.3% (1,8% — 2,8%)

- Κων­στα­ντί­νος Ανα­γνω­στά­ρας (Π.Α.Ρ.Ε.Α.) 0.4%

- Σπύ­ρος Βού­γιας (ΠΟΛΗ­χρω­μη Θεσ­σα­λο­νί­κη) 7.2% (5,7% — 8,7%)

- Αντώ­νης Γαζά­κης (Πόλη Ανά­πο­δα) 1.7% (1,2% — 2,2%)

- Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος (Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση) 3.1% (2,6% — 3,6%)

- Γρη­γό­ρης Ζαρω­τιά­δης (Υψί­πο­λις) 0.9% (0,7% — 1,2%)

- Κων­στα­ντί­νος Ζέρ­βας (ΝΑΙ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη) 16.5% (14,5% — 18,5%)

- Γιάν­νης Κου­ριαν­νί­δης (Θεσ­σα­λο­νί­κη Πόλη Ελλη­νι­κή) 0.9% (0,7% — 1,2%)

- Γιάν­νης Κού­τρας (Ανταρ­σία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη για την Ανα­τρο­πή) 0.6% (0,4% — 0,8%)

- Μάκης Κυρι­ζί­δης (Θεσ­σα­λο­νί­κη Θετι­κά) 2.3% (1,8% — 2,8%)

- Πέτρος Λεκά­κης (Θεσ­σα­λο­νί­κη Πρώ­τη) 4.1% (3,1% — 5,1%)

- Βασί­λης Μωυ­σί­δης (Θεσ­σα­λο­νί­κη των Πολι­τών) 0.2%

- Ιωάν­νης Νασιού­λας (Νέα Αρχή για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη) 0.9% (0,7% — 1,2%)

- Κατε­ρί­να Νοτο­πού­λου (Θεσ­σα­λο­νί­κη Μαζί) 15.1% (13,1% — 17,1%)

- Γιώρ­γος Ορφα­νός (Η Θεσ­σα­λο­νί­κη είναι το μέλ­λον) 11.0% (9,0% ‑13%)

- Γιώρ­γος Ρακ­κάς (Μένου­με Θεσ­σα­λο­νί­κη) 0.8% (0,7% — 1,2%)

- Νίκος Ταχιά­ος (Θεσ­σα­λο­νί­κη Υπεύ­θυ­να) 25.1% (22.6 % — 27,6%)

- Μιχά­λης Τρε­μό­που­λος (Οικο­λο­γία – Αλλη­λεγ­γύη) 1.1% (1,0% ‑2,0%)

- Πανα­γιώ­της Ψωμιά­δης (Δύνα­μη Πολι­τών) 5.8% (4,3% — 7,3%)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο