Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Exit polls: Νέα ενδιαφέροντα συγκριτικά στοιχεία

Η εκλο­γι­κή άνο­δος του ΚΚΕ κατα­γρά­φε­ται σε όλους τους χώρους και τις κοι­νω­νι­κές ομά­δες που μετρού­νται στα exit polls, με τη σχε­τι­κό­τη­τα βέβαια που έχουν αυτές οι μετρή­σεις. Συγκε­κρι­μέ­να, συγκρί­νο­ντας τα ευρή­μα­τα των exit polls του 2019 με αυτά των εκλο­γών της 21ης Μάη, το ΚΚΕ κατα­γρά­φει μεγά­λη άνο­δο στους μισθω­τούς του ιδιω­τι­κού τομέα, με ποσο­στό 10,1%, από 6% στις αντί­στοι­χες έρευ­νες του 2019. Στην ίδια κατη­γο­ρία η ΝΔ κατέ­γρα­φε 38% το 2019 και τώρα 27,8%, σημειώ­νο­ντας πτώ­ση 11 μονά­δων. Το ΚΚΕ σχε­δόν διπλα­σιά­ζει τις ψήφους του από φοι­τη­τές, με 7%, από 4% το 2019, ενώ πάλι στους φοι­τη­τές έχα­σαν σε σχέ­ση με το 2019 η μεν ΝΔ 5,5 μονά­δες, ο δε ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 7. Στους αγρό­τες το ΚΚΕ πήρε το 7,8% των ψήφων, από 5% το 2019, και στους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες 6,2% από 5%.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο