Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebook: Αυτός είναι ο λόγος που προκάλεσε το «μπλακ άουτ»

Η εται­ρεία Facebook Inc ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι μια συντή­ρη­ση ρου­τί­νας στο δίκτυο της εται­ρεί­ας που συν­δέ­ει τα κέντρα δεδο­μέ­νων της, προ­κά­λε­σε την κατάρ­ρευ­ση του παγκό­σμιου συστή­μα­τος της για περισ­σό­τε­ρες από έξι ώρες χθες.

Σε μια ανάρ­τη­ση στο ιστο­λό­γιό του, το Facebook εξή­γη­σε ότι οι μηχα­νι­κοί του έδω­σαν μια εντο­λή που έρι­ξε ακού­σια όλες τις συν­δέ­σεις στο δίκτυό του, «απο­συν­δέ­ο­ντας ουσια­στι­κά τα κέντρα δεδο­μέ­νων του Facebook σε παγκό­σμιο επίπεδο».

Η δια­κο­πή λει­τουρ­γί­ας διέ­κο­ψε την πρό­σβα­ση στο Facebook, το Instagram και το WhatsApp παγκοσμίως.

Προ­κά­λε­σε επί­σης να χάσουν εργα­ζό­με­νοι πρό­σβα­ση σε εσω­τε­ρι­κά εργα­λεία, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων εκεί­νων που χρη­σι­μο­ποιού­νται από τους εργα­ζο­μέ­νους του Facebook για τη διόρ­θω­ση τέτοιων προ­βλη­μά­των, ανέ­φε­ρε η εταιρεία.

Το Facebook πρό­σθε­σε ότι το εργα­λείο ελέγ­χου προ­γράμ­μα­τος είχε ένα σφάλ­μα και απέ­τυ­χε να στα­μα­τή­σει την εντο­λή που προ­κά­λε­σε τη διακοπή.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο