Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebook: Προβλήματα με το Messenger — Προβλήματα και στο Instagram

Δυσκο­λία στην ανταλ­λα­γή μηνυ­μά­των αντι­με­τω­πί­ζουν το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης οι χρή­στες της δημο­φι­λούς πλατ­φόρ­μας ανταλ­λα­γής μηνυ­μά­των του Facebook, messenger. Σύμ­φω­να με το downdetector η πλατ­φόρ­μα έχει πέσει, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας άγνω­στα προς το παρόν προβλήματα.

Όπως φαί­νε­ται στο σχε­τι­κό χάρ­τη, προ­βλή­μα­τα υπάρ­χουν κυρί­ως στην κεντρι­κή και νοτιο­α­να­το­λι­κή Ευρώπη.

xartis fb

Το Facebook Messenger είναι μια υπη­ρε­σία άμε­σων μηνυ­μά­των και εφαρ­μο­γή λογι­σμι­κού που παρέ­χει δυνα­τό­τη­τα ανταλ­λα­γής μηνυ­μά­των με κεί­με­νο και ήχο. Το Messenger επι­τρέ­πει στους χρή­στες να συνο­μι­λούν με φίλους τόσο στο κινη­τό όσο και στην κεντρι­κή ιστοσελίδα.

Προβλήματα και στο Instagram

Μάλι­στα, δυσκο­λί­ες αντι­με­τω­πί­ζουν και οι χρή­στες του Instagram, με το βασι­κό­τε­ρο να σχε­τί­ζε­ται με την ανα­νέ­ω­ση του news feed.

Τα προ­βλή­μα­τα είναι εντο­νό­τε­ρα σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη, αλλά και σε Λάρισα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο