Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebook: Το Γαλλικό Πρακτορείο στη θέση των ανεκδιήγητων Ellinika Hoaxes — Τίποτα καλό για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών

Ενι­σχύ­ει το πλέγ­μα λογο­κρι­σί­ας και στη χώρα μας το facebookα­να­θέ­το­ντας τον έλεγ­χο των fake news στην Ελλά­δα και την Κύπρο στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων. Η από­φα­ση έρχε­ται μετά τις ισχυ­ρές αντι­δρά­σεις που είχαν προ­κλη­θεί όλο αυτό το διά­στη­μα από τον αμφι­λε­γό­με­νο έλεγ­χο στη χώρα μας από τα ανεκ­δι­ή­γη­τα και ανα­ξιό­πι­στα Ellinika Hoaxes.

Η πλατ­φόρ­μα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, που συνερ­γά­ζε­ται σε 18 ευρω­παϊ­κές χώρες με το AFP, στην ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει ότι το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ενώ­νει τις δυνά­μεις του με τα Ellinika Hoaxes, συνερ­γά­τη του Facebook από τον Μάιο του 2019. Μαζί θα βοη­θή­σουν, όπως ανα­φέ­ρει, στην αντι­με­τώ­πι­ση της εξά­πλω­σης της παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης στο Facebook και το Instagram στην ελλη­νι­κή γλώσσα.

«Είμα­στε στην ευχά­ρι­στη θέση να καλω­σο­ρί­σου­με το AFP ως συνερ­γά­τη ελέγ­χου γεγο­νό­των (fact-checking) σε Ελλά­δα και Κύπρο. Το AFP απο­τε­λεί πολύ­τι­μο συνερ­γά­τη με έμπει­ρους δημο­σιο­γρά­φους σε όλο τον κόσμο. Μαζί με τα Ellinika Hoaxes, το ζωτι­κό έργο τους θα μας βοη­θή­σει να συνε­χί­σου­με να μειώ­νου­με τη διά­δο­ση της παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης στην ελλη­νι­κή γλώσ­σα στις πλατ­φόρ­μες μας”, δηλώ­νει σχε­τι­κά η Sophie Eyears, Υπεύ­θυ­νη Ανά­πτυ­ξης Στρα­τη­γι­κών Συνερ­γα­τών στο Facebook.

Η ανά­θε­ση του ρόλου «ελεγ­κτή» στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο, καθό­λου δεν εγγυά­ται την ελεύ­θε­ρη δια­κί­νη­ση των ιδε­ών στο μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, αντι­θέ­τως προ­σπα­θεί να δώσει αξιο­πι­στία σε μια τακτι­κή όπου στο όνο­μα της τοξι­κό­τη­τας των ειδή­σε­ων συγκα­λύ­πτε­ται η ταξι­κό­τη­τα των ειδήσεων.

Όσον αφο­ρά το τί ανέ­χε­ται και τι απορ­ρί­πτει πλέ­ον το facebook, έχει δώσει απτά δείγ­μα­τα τοα τελευ­ταία χρό­νια. Αντι­φα­σι­στι­κά σύμ­βο­λα και φωτο­γρα­φί­ες χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ως σύμ­βο­λα μίσους, πολι­τι­κά συν­θή­μα­τα («Φονιά­δες των λαών Αμε­ρι­κά­νοι») ρητο­ρι­κή μίσους κλπ.

Και το facebook χρη­σι­μο­ποιεί το υπαρ­κτό πρό­βλη­μα των fake news για να εμπο­δί­σει την ελεύ­θε­ρη δια­κί­νη­ση ιδε­ών, ειδι­κά δε εκεί­νων των ιδε­ών που αμφι­σβη­τούν το υπάρ­χον σύστη­μα και θέτουν το ζήτη­μα της κοι­νω­νι­κής αλλαγής.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο