Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

FAZ: Πρώτη η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ σε πολεμικές δαπάνες

Η Ελλά­δα ξεπέ­ρα­σε τον κοι­νό στό­χο του ΝΑΤΟ να δαπα­νή­σει πάνω από 2% του ΑΕΠ για την άμυ­να, ανα­φέ­ρει στη σημε­ρι­νή της έκδο­ση η εφη­με­ρί­δα Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Από τα τριά­ντα κρά­τη μέλη, δεκα­ε­πτά μέλη δαπά­νη­σαν περισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα για την άμυ­να από το Βερο­λί­νο σε σχέ­ση με την οικο­νο­μι­κή τους δυνα­τό­τη­τα. Επτά χώρες ήταν πάνω από το όριο του 2% που έθε­σε η συμ­μα­χία ως σημείο ανα­φο­ράς μετά την προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας από τη Ρωσία το 2014. Ελλά­δα, Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, Λιθουα­νία, Πολω­νία, Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, Εσθο­νία και Λετο­νία (με αυτή τη σει­ρά)», ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα της Φρανκφούρτης.

Την ίδια στιγ­μή, σύμ­φω­να με την FAZ, «η Γερ­μα­νία απέ­τυ­χε ξεκά­θα­ρα τον στό­χο του 2% του ΝΑΤΟ και αυτό τη χρο­νιά του Zeitenwende», δηλα­δή του σημεί­ου καμπής στη γερ­μα­νι­κή αμυ­ντι­κή πολι­τι­κή. Σύμ­φω­να με δήλω­ση του ΝΑΤΟ που παρου­σιά­στη­κε την Τρί­τη, οι αμυ­ντι­κές δαπά­νες το 2022 ήταν μόλις 1,49% του Ακα­θά­ρι­στου Εγχώ­ριου Προ­ϊ­ό­ντος μετά από 1,46% (2021) και 1,51% (2020).

Υπέρ του 2% ως το νέο κατώ­τα­το όριο στην τελευ­ταία υπουρ­γι­κή συνε­δρί­α­ση της συμ­μα­χί­ας είχε ταχθεί ο ομο­σπον­δια­κός υπουρ­γός Άμυ­νας Μπό­ρις Πιστό­ριους. «Από εδώ και στο εξής θα επεν­δύ­ου­με περισ­σό­τε­ρο από το 2% του Ακα­θά­ρι­στου Εγχώ­ριου Προ­ϊ­ό­ντος στην άμυ­νά μας κάθε χρό­νο», δήλω­σε ο καγκε­λά­ριος Όλαφ Σολτς, ανα­κοι­νώ­νο­ντας στην ομι­λία του ένα ειδι­κό ταμείο 100 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ μετά τη ρωσι­κή επί­θε­ση στην Ουκρανία.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: DW

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο