Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Félix García, ο Κουβανός διπλωμάτης που δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ πριν 35 χρόνια

Επι­μέ­λεια – μετά­φρα­ση: Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Εδώ και όχι πολύ και­ρό, σαν απο­τέ­λε­σμα των νέων σχέ­σε­ων μετα­ξύ  Κού­βας και ΗΠΑ, ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι η βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κη  κυβέρ­νη­ση απο­φά­σι­σε να αφαι­ρέ­σει την Κού­βα από τον κατά­λο­γό της, των χωρών που υπο­στη­ρί­ζουν την τρο­μο­κρα­τία. Μια δήλω­ση αναμ­φί­βο­λα σημα­ντι­κή, αλλά προ­φα­νώς,  εξαι­ρε­τι­κά υπο­κρι­τι­κή.  Αν κάτι έχουν κάνει όλες οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές κυβερ­νή­σεις των γιάν­κη­δων σε όλη τους την ιστο­ρία, αυτό είναι να προ­κα­λούν τρό­μο σε όλο τον κόσμο και να τον λεη­λα­τούν στο μέγι­στο βαθμό.

Πολύ δια­φο­ρε­τι­κά συμπε­ρι­φο­ρά έχει επι­δεί­ξει η επα­να­στα­τι­κή Κού­βα, της οποί­ας η διε­θνι­στι­κή πολι­τι­κή έχει ωφε­λή­σει με τρό­πο αλτρουι­στι­κό  εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους σε ένα μεγά­λο μέρος του πλα­νή­τη. Και σαν να μην έφτα­νε αυτό, η Κού­βα έχει επί­σης άμε­σα θύμα­τα από την “Made in USA” τρο­μο­κρα­τία,  που έχουν προ­κα­λέ­σει στον πλη­θυ­σμό της 3.478 νεκρούς και 2.099 ακρωτηριασμένους.

Από την κηδεία του Φελίξ Γκαρσία

Από την κηδεία του Φελίξ Γκαρσία

Μετά τον θρί­αμ­βο της επα­νά­στα­σης, το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της αντε­πα­να­στα­τι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας, με τη συνε­νο­χή των κυβερ­νή­σε­ων των γιάν­κης, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο έδα­φος της Κού­βας. Μόνο στο διά­στη­μα  από 30 Νοεμ­βρί­ου 1961 έως 3 Ιανουα­ρί­ου 1963, κατα­γρά­φη­καν 5.780 βομ­βι­στι­κές επι­θέ­σεις.  Δολο­φο­νι­κή και κατα­στρε­πτι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα κατά κου­βα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων και προ­σω­πι­κού ανα­πτύ­χθη­κε επί­σης και στο έδα­φος των ΗΠΑ.   Μετα­ξύ 1975 και 1983, σύμ­φω­να με στοι­χεία του FBI, η τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση Omega 7   που ιδρύ­θη­κε στις 11 Σεπτεμ­βρί­ου 1974 από τον Eduardo Arocena Pérez , πραγ­μα­το­ποί­η­σε σχε­δόν τριά­ντα βομ­βι­στι­κές επι­θέ­σεις στη Νέα Υόρ­κη, στο Νιου Τζέρ­σεϊ και τη Φλόριντα.

garcia3

Στη Νέα Υόρ­κη, πριν  35 χρό­νια ακρι­βώς,   στις 11 Σεπτέμ­βρη 1980, ενώ τιμού­σε  μαζί με αρκε­τούς Χιλια­νούς συντρό­φους την επέ­τειο της αντί­στα­σης του Προ­έ­δρου  Σαλ­βα­ντόρ Αλιέ­ντε στο βορειο­α­με­ρι­κα­νο­κί­νη­το πρα­ξι­κό­πη­μα του στρα­τη­γού Πινο­σέτ, δολο­φο­νή­θη­κε ο Κου­βα­νός διπλω­μά­της Félix García Rodríguez .  Την ίδια μέρα μοί­ρα­σε  αντί­γρα­φα του περιο­δι­κού Bohemia σε διά­φο­ρα στέ­κια Κου­βα­νών μετα­να­στών, ακό­μα και αντε­πα­να­στα­τών, για να γνω­ρί­σουν τα επι­τεύγ­μα­τα του σοσια­λι­σμού στην Κούβα.

garcia2

Αργό­τε­ρα  και ενώ οδη­γού­σε το αυτο­κί­νη­τό του,  ένας ένο­πλος τον πυρο­βό­λη­σε τέσ­σε­ρεις φορές όταν στα­μά­τη­σε σε ένα κόκ­κι­νο φανά­ρι και τον σκό­τω­σε.  Ήταν ο πρώ­τος διπλω­μά­της, δια­πι­στευ­μέ­νος στον ΟΗΕ, που δολο­φο­νή­θη­κε στις ΗΠΑ.

Πηγές (στα ισπα­νι­κά) : www.cubainformacion.tv ,  www.ecured.cu , www.ecured.cu

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο