Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

FIFA: Μαραντόνα, η ιδιοφυΐα που έπρεπε απλώς να της κάνουν φάουλ

«Μαρα­ντό­να, η ιδιο­φυ­ΐα που έπρε­πε απλώς να της κάνουν φάουλ». Είναι ο τίτλος του πρώ­του από μία σει­ρά αφιε­ρώ­μα­τα της FIFA, που θα παρου­σιά­ζει από σήμε­ρα (1/4) και κάθε Δευ­τέ­ρα, προ­βάλ­λο­ντας ένα ρεκόρ Παγκο­σμί­ου Κυπέλλου.

«Το πρώ­το αφη­γεί­ται την εξαι­ρε­τι­κή ιστο­ρία ενός ανθρώ­που που κανείς δεν μπο­ρού­σε να στα­μα­τή­σει χωρίς φάουλ», ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά η ιστο­σε­λί­δα της παγκό­σμιας ομο­σπον­δί­ας ποδοσφαίρου.

«Υπήρ­χε μόνο ένας τρό­πος να στα­μα­τή­σου­με τον Μαρα­ντό­να, να του κάνου­με φάουλ. Δεν το κάνα­με και τιμωρηθήκαμε».

Αυτά ήταν τα λόγια του Taffarel στο «The Cosmic Kite», όταν ο Μαρα­ντό­να πέρασε…όλη τη Βρα­ζι­λία για να στεί­λει τη μπά­λα στον Καλού­ντιο Κανί­για για το μονα­δι­κό γκολ στον αγώ­να των δύο ομά­δων στους «16» στο Μου­ντιάλ της Ιταλίας.

«Όλοι ήμα­σταν σύμ­φω­νοι ότι θα τον κλω­τσού­σα­με», θυμά­ται ο Τέρι Μπά­τσερ της Αγγλί­ας για τον προη­μι­τε­λι­κό στο Μου­ντιάλ του Μεξι­κού 1986. «Το πρό­βλη­μα ήταν ότι ακό­μα κι έτσι ήταν πολύ δύσκο­λο να τον ρίξου­με κάτω.

Ο Γκρέιμ Σού­νες, που έπαι­ξε (με τη Σαμπ­ντό­ρια) ενα­ντί­ον του Μαρα­ντό­να στη Serie A, εξή­γη­σε: «Το πρώ­το πρό­βλη­μα ήταν να τον πλη­σιά­σω. Ήταν εξαι­ρε­τι­κά γρή­γο­ρος και έκα­νε αλλα­γή κατεύ­θυν­σης όπως κανέ­νας άλλος. Ακό­μα κι αν το έκα­νες, ήταν πολύ δύσκο­λο να τον ρίξεις κάτω. Ήταν σαν παί­κτης ράγκ­μπι. Ήμουν πολύ πιο ψηλός από αυτόν και πολύ πιο βαρύς, αλλά ο Μαρα­ντό­να ήταν εξαι­ρε­τι­κά δυνα­τός. Και να τον χτυ­πού­σες δεν τον έρι­χνες. Είχε αυτή τη μονα­δι­κή ικα­νό­τη­τα να αντι­με­τω­πί­ζει τις προκλήσεις».

Ο Μαρα­ντό­να κατέ­χει εξαι­ρε­τι­κά όχι ένα, ούτε δύο, αλλά κάθε ρεκόρ Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου για τον παί­κτη με τα περισ­σό­τε­ρα φάουλ.

Ο Μαρα­ντό­να δέχθη­κε 152 φορές ρεκόρ φάουλ στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο. Ακο­λου­θούν οι Μέσι (75), Ζαϊρ­ζί­νιο (64), Νεϊ­μάρ (60), Κρι­στιά­νο Ρονάλ­ντο (58), Αριέλ Ορτέ­γκα (57) και Γκε­όρ­γκε Χάτζι (56).

Ο Κλα­ού­ντιο Τζε­ντί­λε έκα­νε φάουλ στον Μαρα­ντό­να 23 φορές στο Μου­ντιάλ της Ισπα­νί­ας το 1982. Κανέ­νας άλλος παί­κτης δεν έχει υπο­στεί φάουλ από τον ίδιο αντί­πα­λο στο ίδιο παι­χνί­δι περισ­σό­τε­ρες από επτά φορές. Μετά από εκεί­νο το ματς ο Τζε­ντί­λε είχε πει: «Το ποδό­σφαι­ρο δεν είναι για μπαλαρίνες».

Ο Μαρα­ντό­να κατέ­χει την πρώ­τη, δεύ­τε­ρη και τρί­τη θέση ως ο παί­κτης που έχει δεχθεί τα περισ­σό­τε­ρα φάουλ σε ένα τουρ­νουά: 53 το 1986, 50 το 1990 και 36 το 1982.

Ο Αργε­ντι­νός, ο οποί­ος απε­βί­ω­σε στις 25 Νοεμ­βρί­ου 2020, λίγο μετά τις 18:00 (ώρα Ελλά­δας) σε ηλι­κία 60 ετών, ενώ κοι­μό­ταν, από ανα­κο­πή καρ­διάς, στη γει­το­νιά του Σαν Αντρέ, στην περιο­χή Τίγκρε του Μπου­έ­νος Αϊρες, κέρ­δι­σε περισ­σό­τε­ρα από 10 φάουλ σε ένα παι­χνί­δι τέσ­σε­ρις φορές. Κανέ­νας άλλος παί­κτης δεν έκα­νε το ίδιο περισ­σό­τε­ρες από μία φορές.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο