Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Fight for Ukraine”: Μισθοφόρους στην Ελλάδα ψάχνει η πρεσβεία της Ουκρανίας

Μισθο­φό­ρους για να πολε­μή­σουν στην Ουκρα­νία ανα­ζη­τά η Ουκρα­νι­κή πρε­σβεία στην Αθή­να με ανάρ­τη­σή της στο λογα­ρια­σμό που δια­τη­ρεί στο Facebook.

Οπως ανα­φέ­ρει ανα­ζη­τά «ξένους πολί­τες που θέλουν να εντα­χθούν στη Διε­θνή Αμυ­ντι­κή Λεγε­ώ­να της Ουκρα­νί­ας». Ανα­φέ­ρει ακό­μα ότι οι μισθο­φό­ροι μπο­ρούν «να βρουν τις απα­ραί­τη­τες επα­φές ξένων απο­στο­λών της Ουκρα­νί­ας σε όλες τις χώρες όπου σχη­μα­τί­ζο­νται ξένες εθε­λο­ντι­κές μονά­δες» και ότι «στους εθε­λο­ντές της Λεγε­ώ­νας των Ξένων παρέ­χε­ται πλή­ρης υπο­στή­ρι­ξη και δεν χρειά­ζο­νται βίζα για να έρθουν στην Ουκρανία».

Δεν έχει γίνει γνω­στό αν η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση γνω­ρί­ζει αυτή την ανάρ­τη­ση και πως σχο­λιά­ζει το γεγονός.

Εκτι­μά­ται ότι 3.000 Αμε­ρι­κα­νοί «εθε­λο­ντές» έχουν ζητή­σει να μετα­βούν στην Ουκρα­νία, όπου μαί­νε­ται η πολε­μι­κή ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση, για να πολε­μή­σουν στο πλευ­ρό της Ουκρα­νί­ας, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο «Voice of America».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο