Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#FreeZaralikos: «Έριξαν» τον λογαριασμό του Χρ. Ζαραλίκου στο Twitter

Δεν πρό­λα­βε καλά καλά να μπει ο νέος χρό­νος και στο Twitter άρχι­σαν ήδη «τα όργα­να» της λογοκρισίας.

Ο λόγος για τον λογα­ρια­σμό του κωμι­κού Χρι­στό­φο­ρου Ζαρα­λί­κου τον οποίο το Twitter «κατέ­βα­σε» (account suspended) σήμε­ρα, παρά το γεγο­νός ότι είχε δεκά­δες χιλιά­δες followers.

Εντε­λώς τυχαία (;), η πλατ­φόρ­μα προ­έ­βη στην πρά­ξη αυτή μετά το tweet του κωμι­κού που σατύ­ρι­ζε τον δήμαρ­χο Αθη­ναί­ων Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη για την πανά­κρι­βη… πρω­το­χρο­νιά­τι­κη φιέ­στα που έστη­σε στην πρω­τεύ­ου­σα με τον Σάκη Ρουβά.

zaralikos 23

«Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη κι εγώ μικρός έβα­ζα άλλους να λένε τα κάλα­ντα κι εγώ έκα­να ταμείο. Νιώ­θω», ήταν το τελευ­ταίο tweet του Ζαρα­λί­κου λίγο πριν πέσει ο λογαριασμός.

Ασχέ­τως του αν το «κατέ­βα­σμα» του λογα­ρια­σμού σχε­τί­ζε­ται με το παρα­πά­νω σχό­λιο, χιλιά­δες χρή­στες του Twitter έχουν ήδη δημιουρ­γή­σει το hashtag #freezaralikos στε­κό­με­νοι στο πλευ­ρό του κωμι­κού ηθοποιού.

Το γεγο­νός έρχε­ται λίγες εβδο­μά­δες μετά την εισβο­λή τηλε­περ­σό­νας και μπρά­βων στο Θέα­τρο «Καρέ­ζη» με σκο­πό την δια­κο­πή της παρά­στα­σης «1821–2021, Δια­κό­σια Χρό­νια Δανεικά».

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι θύμα της λογο­κρι­σί­ας στο Twitter (όπως και στο Facebook) έχει πέσει κατά το παρελ­θόν και το «Ατέ­χνως»

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο