Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Ντουνιάς, Χρ. Παπαδόπουλος, Γ. Σαρρής συναντιούνται στην «Αστροφεγγιά» (Από 15/10)

Ο καλός ερμη­νευ­τής του λαϊ­κού τρα­γου­διού Γιάν­νης Ντου­νιάς, ο Χρή­στος Παπα­δό­που­λος (Παι­διά της Πάτρας) και ο Γιώρ­γος Σαρ­ρής (Ζιγκ Ζαγκ) συνα­ντιού­νται κάθε Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το ατην «Αστρο­φεγ­γιά» (Πατη­σί­ων 294 και Κόντου 5, Αγιος Λου­κάς, Πατή­σια, τηλ: 2102010160), σε ένα πρό­γραμ­μα γεμά­το από τις γνω­στές επι­τυ­χί­ες τους και πολ­λά ακό­μα  αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια. Μαζί τους η Γεωρ­γία Δια­κο­μή. Πρε­μιέ­ρα αυτό το Σάβ­βα­το 15/10.

Αυτό το χει­μώ­να η «Αστρο­φεγ­γιά» φωτί­ζει δια­φο­ρε­τι­κά μου­σι­κά μονο­πά­τια, συν­δυά­ζο­ντας το κλασ­σι­κό λαϊ­κό τρα­γού­δι που εκφρά­ζει ο αυθε­ντι­κός ερμη­νευ­τής Γιάν­νης Ντου­νιάς, με τις δια­χρο­νι­κές επι­τυ­χί­ες που υπο­γρά­φει το αγα­πη­μέ­νο «Παι­δί της Πάτρας» Χρή­στος Παπα­δό­που­λος αλλά και ο «Ζιγκ Ζαγκ» Γιώρ­γος Σαρ­ρής κάθε Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το σε ένα εξαι­ρε­τι­κά φιλό­ξε­νο χώρο στα Κάτω Πατήσια.

Ο Γιάν­νης Ντου­νιάς έχει γρά­ψει το δικό του κεφά­λαιο στο λαϊ­κό τρα­γού­δι, όπως του το δίδα­ξαν οι μεγά­λοι δημιουρ­γοί της επο­χής του κλασ­σι­κού λαϊ­κού τρα­γου­διού: Καρα­μπε­σί­νης, Καρα­νι­κό­λας, Βασί­λης Βασι­λειά­δης, Νικο­λό­που­λος, Πυθα­γό­ρας, Ρεπά­νης, Καμπου­ρί­δης, Βασί­λης Παπα­δό­που­λος, Χρυ­σο­βέρ­γης, Για­τράς, Κορα­κά­κης αλλά και Γιάν­νης Μαρ­κό­που­λος με τρα­γού­δια όπως «Του άντρα του πολ­λά βαρύ», «Γλυ­κο­χα­ρά­μα­τα «Νύχτα Ονει­ρο­μά­να» και άλλες μεγά­λες επιτυχίες.

Τη σκυ­τά­λη παίρ­νει ο Χρή­στος Παπα­δό­που­λος με τρα­γού­δια που έγρα­ψε και άφη­σαν επο­χή, όχι μόνο από τη χρυ­σή δεκα­ε­τία των Παι­διών από την Πάτρα όπως «Πίνω μπύ­ρες», «Λαϊ­κό Τσα-τσα», «Δεν χρω­στάω», αλλά και μετέ­πει­τα δημιουρ­γί­ες του, που ερμή­νευ­σαν κορυ­φαία ονό­μα­τα του ελλη­νι­κού πεντα­γράμ­μου, ανά­με­σα στα οποία το «Εγώ γιορ­τά­ζω πάντα όταν πονάω», «Αρχι­πέ­λα­γος», «Αυτή η Γη έχει φωνή», «Της αγά­πης μαχαι­ριά», «Φίλα με» και άλλες πολ­λές του δημιουρ­γί­ες, όπως το τρα­γού­δι «Χωρι­σμός στην Προ­κυ­μαία» το οποίο ερμη­νεύ­ει η Γιώ­τα Νέγκα και ντύ­νει μου­σι­κά την επι­τυ­χη­μέ­νη τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά «Προ­δο­σί­ες» που προ­βάλ­λε­ται από τον ΣΚΑΙ.

Συνο­δοι­πό­ρος σε αυτό το ταξί­δι ο Γιώρ­γος Σαρ­ρής που με την κιθά­ρα του θα μας θυμί­σει επι­τυ­χί­ες που έχει γρά­ψει με τους Ζιγκ Ζαγκ όπως «Φύση­ξε έρω­τας βοριάς», «Αίνιγ­μα», «Αγά­πη του καλο­και­ριού», «Ευτυ­χώς που ξέχα­σα να μεγα­λώ­σω» αλλά και τρα­γού­δια που όλοι αγα­πή­σα­με και έγι­ναν γνω­στά μέσα από το συγκρό­τη­μα όπως το «Απο­λύ­ο­μαι» και άλλα.

Από το πρό­γραμ­μα δεν λεί­πουν και τα τρα­γού­δια του Αντώ­νη Ρεπά­νη που απο­χω­ρεί και δίνει βαριά τη σκυ­τά­λη στις επό­με­νες γενιές.

Μαζί τους η Γεωρ­γία Δια­κο­μή μια νέα ερμη­νεύ­τρια με τη στό­φα των κλασ­σι­κών λαϊ­κών τραγουδιστριών.

Από το Σάβ­βα­το 15 Οκτω­βρί­ου και κάθε Παρα­σκευή και Σάββατο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο