Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

G20: Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το ψήφισμα καταδίκης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Οι σφο­δρές ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κές αντι­θέ­σεις, που βρί­σκο­νται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη, απο­τυ­πώ­θη­καν και πάλι στην Σύνο­δο των υπουρ­γών Οικο­νο­μι­κών και των Κεντρι­κών Τρα­πε­ζι­τών της G20, με αφορ­μή το κοι­νό ανα­κοι­νω­θέν κατα­δί­κης της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία, το οποίο εγκρί­θη­κε κατά πλειοψηφία.

Η Ρωσία και η Κίνα αρνή­θη­καν να υπο­γρά­ψουν το κοι­νό ανα­κοι­νω­θέν, ενώ η Ινδία, προ­ε­δρεύ­ου­σα της G20, δεν ήθε­λε να συμπε­ρι­λη­φθεί καμία ανα­φο­ρά στον πόλε­μο στο κοι­νό ανακοινωθέν.

Η έλλει­ψη πλή­ρους συναί­νε­σης μετα­ξύ των μελών της G20 είχε ως απο­τέ­λε­σμα η Ινδία να εκδώ­σει ως προ­ε­δρεύ­ου­σα περί­λη­ψη με το απο­τέ­λε­σμα των συνο­μι­λιών της διή­με­ρης συνό­δου των υπουρ­γών Οικο­νο­μι­κών και τις δια­φω­νί­ες που εκφράσθηκαν.

«Τα περισ­σό­τε­ρα μέλη κατα­δί­κα­σαν με δρι­μύ­τη­τα τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία», ανα­φέ­ρε­ται στο κεί­με­νο και τονί­ζε­ται ότι «υπήρ­ξαν και άλλες από­ψεις και δια­φο­ρε­τι­κές αξιο­λο­γή­σεις της κατά­στα­σης και των κυρώσεων».

ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Reuters».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο