Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

G7 εναντίον Ρωσίας-Κίνας: Όξυνση των ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με νέες κυρώσεις και οικονομικά αντίμετρα

Στο πλαί­σιο όξυν­σης της ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κής δια­μά­χης με επί­κε­ντρο την Ουκρα­νία, οι χώρες της Ομά­δας των 7 (G7) θα δεσμευ­θούν σήμε­ρα σε νέο πακέ­το συντο­νι­σμέ­νων ενερ­γειών με στό­χο την αύξη­ση της πίε­σης σε βάρος της Ρωσί­ας και θα ορι­στι­κο­ποι­ή­σουν τα σχέ­δια για πλα­φόν τιμών στο ρωσι­κό πετρέ­λαιο, δήλω­σε σήμε­ρα υψη­λό­βαθ­μος Αμε­ρι­κα­νός αξιωματούχος.

Η ανα­κοί­νω­ση έγι­νε ύστε­ρα από την είδη­ση ότι η Ρωσία φαί­νε­ται να οδη­γεί­ται στην πρώ­τη χρε­ο­κο­πία εδώ και δεκα­ε­τί­ες και ενώ ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι απευ­θύν­θη­κε στη σύνο­δο των ηγε­τών της G7.

«Οι διτ­τοί στό­χοι των ηγε­τών της G7 ήταν να στο­χο­θε­τή­σουν άμε­σα τα έσο­δα του (Ρώσου προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ) Πού­τιν, ιδιαί­τε­ρα μέσω της ενέρ­γειας, αλλά επί­σης να ελα­χι­στο­ποι­ή­σουν τα επα­κό­λου­θα και τον αντί­κτυ­πο στις οικο­νο­μί­ες της G7 και του υπό­λοι­που κόσμου», δήλω­σε ο αξιω­μα­τού­χος σε ενη­μέ­ρω­ση στο περι­θώ­ριο της ετή­σιας συνό­δου της G7.

Οι ηγέ­τες της G7 είναι «πολύ κοντά στο σημείο του να απο­φα­σί­σουν να ζητή­σουν από τους υπουρ­γούς τους να ανα­πτύ­ξουν επει­γό­ντως μηχα­νι­σμούς για να θέσουν πλα­φόν σε παγκό­σμιο επί­πε­δο στην τιμή του ρωσι­κού πετρε­λαί­ου», ανέ­φε­ρε ο αξιω­μα­τού­χος. Ένας τέτοιος μηχα­νι­σμός, που μένει να καθο­ρι­στεί, θα περ­νά από τις «υπη­ρε­σί­ες» που αφο­ρούν την εξα­γω­γή ρωσι­κού πετρε­λαί­ου, δήλω­σε η πηγή αυτή.

Οι χώρες της G7, που αντι­στοι­χούν περί­που στο μισό του παγκό­σμιου ΑΕΠ, είναι απο­φα­σι­σμέ­νες να εντεί­νουν τις πιέ­σεις στη Ρωσία χωρίς να οδη­γή­σουν σε αύξη­ση του ήδη υψη­λού πλη­θω­ρι­σμού που πλήτ­τει ιδιαί­τε­ρα το νότιο ημισφαίριο.

Οι χώρες της G7 από κοι­νού «θα συνε­χί­ζουν να περιο­ρί­ζουν την πρό­σβα­ση της Ρωσί­ας σε κρί­σι­μης σημα­σί­ας βιο­μη­χα­νι­κούς πόρους» κυρί­ως στον τομέα της άμυ­νας, που η Ουά­σινγ­κτον ήδη έχει «θέσει στο στό­χα­στρο με επι­θε­τι­κό τρό­πο» μέσω κυρώ­σε­ων σε βάρος μεγά­λων δημό­σιων ρωσι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή. Αυτό σημαί­νει ότι οι εται­ρί­ες αυτές δεν θα μπο­ρούν πια να εισά­γουν αμε­ρι­κα­νι­κά προ­ϊ­ό­ντα, κυρί­ως εξαρ­τή­μα­τα τεχνολογίας.

Πρωτουβουλίες της Ομάδας των 7 ενάντια στην Κίνα

Οι ηγέ­τες της Ομά­δας των Επτά (G7) περισ­σό­τε­ρο ανε­πτυγ­μέ­νων βιο­μη­χα­νι­κών κρα­τών δεσμεύ­θη­καν σήμε­ρα να δια­θέ­σουν 600 δισεκ. δολά­ρια σε ιδιω­τι­κά και δημό­σια κεφά­λαια σε διά­στη­μα πέντε ετών για να χρη­μα­το­δο­τή­σουν υπο­δο­μές τις οποί­ες χρειά­ζο­νται ανα­πτυσ­σό­με­νες χώρες και να αντι­κρού­σουν το παλαιό­τε­ρο, ύψους πολ­λών τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων πρό­γραμ­μα της Κίνας με την ονο­μα­σία «Μία Ζώνη Ένας Δρόμος».

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν και οι άλλοι ηγέ­τες της G7 παρου­σί­α­σαν την προ­σφά­τως μετο­νο­μα­σθεί­σα «Σύμπρα­ξη για Παγκό­σμια Υπο­δο­μή και Επέν­δυ­ση» κατά την ετή­σια σύνο­δό τους που πραγ­μα­το­ποιεί­ται φέτος στο Σλος Ελμά­ου, στη νότια Γερμανία.

Ο Μπάι­ντεν δήλω­σε πως οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες θα δια­θέ­σουν 200 δισεκ. δολά­ρια σε επι­χο­ρη­γή­σεις, ομο­σπον­δια­κά κεφά­λαια και ιδιω­τι­κές επεν­δύ­σεις σε διά­στη­μα πέντε ετών για να υπο­στη­ρί­ξουν προ­γράμ­μα­τα σε χώρες χαμη­λού και μέσου εισο­δή­μα­τος που βοη­θούν στην αντι­με­τώ­πι­ση της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής, ενώ βελ­τιώ­νουν επί­σης υπο­δο­μές για τη δημό­σια υγεία, την ισό­τη­τα των φύλων και τις ψηφια­κές υπηρεσίες.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο