Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Gagarin, Socialismo-comunismo!!

Με τον Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν πριν από 59 χρό­νια, η ανθρω­πό­τη­τα έδει­ξε πόσο μακριά μπο­ρεί να πάει, αν σπά­σει με την ιδιω­τι­κή ιδιο­ποί­η­ση του κοι­νω­νι­κά παρα­γό­με­νου πλού­του. Η ΕΣΣΔ είναι το παρά­δειγ­μα του τρό­που με τον οποίο η δύνα­μη των εργα­ζο­μέ­νων οδη­γεί την κοι­νω­νία στο μέλλον …

Gagarin, σοσια­λι­σμός-κομ­μου­νι­σμός !!

gagarin10

Από ανάρ­τη­ση του ΚΚ Μεξικού

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο