Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Gazprom: Τέλος η παροχή αερίου προς τη Λετονία

Ο ρωσι­κός κολοσ­σός αερί­ου Gazprom ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι στα­μά­τη­σε να τρο­φο­δο­τεί τη γει­το­νι­κή Λετο­νία με αέριο, κατη­γο­ρώ­ντας την για παρα­βί­α­ση όρων ανα­φο­ρι­κά με την παρα­λα­βή αερίου.

Η Ρωσία έχει ήδη δια­κό­ψει τις παρο­χές αερί­ου προς την Πολω­νία, τη Βουλ­γα­ρία, τη Φιν­λαν­δία, την Ολλαν­δία και τη Δανία, που αρνή­θη­καν να πλη­ρώ­σουν για το αέριο με τον τρό­πο που ορί­ζει διά­ταγ­μα του προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, το οποίο προ­βλέ­πει το άνοιγ­μα λογα­ρια­σμών σε ρού­βλια σε ρωσι­κή τρά­πε­ζα στο πλαί­σιο ενός νέου συστή­μα­τος δια­κα­νο­νι­σμού των συναλλαγών.

Η Ρωσία έχει επί­σης στα­μα­τή­σει τις πωλή­σεις αερί­ου στην Shell Energy Europe στη Γερμανία.

Σε σημε­ρι­νή της ανα­κοί­νω­ση, η Gazprom δεν διευ­κρί­νι­σε ποιους όρους θεω­ρεί ότι παρα­βί­α­σε η Λετο­νία. Χθες, η λετο­νι­κή ενερ­γεια­κή εται­ρία Latvijas Gaze δήλω­σε ότι αγο­ρά­ζει αέριο από τη Ρωσία και πλη­ρώ­νει σε ευρώ αντί σε ρού­βλια, όπως απαι­τεί­ται στις συναλ­λα­γές με την Gazprom.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο