Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκλομπ και χημικά για τους συνταξιούχους

Χτες στην Και­σα­ρια­νή, ο πρω­θυ­πουρ­γός “τιμού­σε” με φιέ­στες τη δρα­κο­γε­νιά της Αντί­στα­σης, την ίδια στιγ­μή που πετσο­κό­βει τις συντά­ξεις στους αντι­στα­σια­κούς. Κι ενώ παράλ­λη­λα έκα­νε λόγο για “δολο­φο­νία (!) ναζί αξιω­μα­τι­κού από τον ΕΛΑΣ”. Μήπως τότε πρέ­πει να δώσου­με εμείς απο­ζη­μιώ­σεις στους Γερ­μα­νούς, για τους ναζί στρα­τιώ­τες που “δολο­φο­νή­σα­με”, αντί να διεκ­δι­κού­με από αυτούς αποζημίωση;

Σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση της ΔΦΑ πέτα­ξε σε νέες απά­τη­τες κορυ­φές κι υπο­δέ­χτη­κε με ΜΑΤ, γκλομπ και χημι­κά τη μαζι­κή πανατ­τι­κή κινη­το­ποί­η­ση των συντα­ξιού­χων. Η δια­δή­λω­ση των συντα­ξιού­χων ξεκί­νη­σε από την πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης (πρώ­ην Κοτζιά) διεκ­δι­κώ­ντας την επι­στρο­φή της 13ης σύντα­ξης και κατέ­λη­ξε στη Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας, στο ύψος του Μαξί­μου, ζητώ­ντας συνά­ντη­ση με τον πρω­θυ­πουρ­γό. Η κυβέρ­νη­ση προ­σπά­θη­σε παρα­πλα­νη­τι­κά να τους παρα­πέμ­ψει στον Αλ. Φλα­μπου­ρά­ρη (με τον οποίο είχε γίνει ήδη μια άκαρ­πη συνά­ντη­ση το καλο­καί­ρι) και αφού δεν έπια­σε το καρό­το, έπια­σε το μαστί­γιο. Παρά τη ρίψη χημι­κών και την κατα­στο­λή, οι δια­δη­λω­τές συντα­ξιού­χοι παρέ­μει­ναν στο χώρο, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα: “η τρο­μο­κρα­τία δε θα περά­σει, του λαού η πάλη θα τη σπά­σει” και “με ρόπα­λα και ΜΑΤ χτυ­πά­τε τους εργά­τες και στα αφε­ντι­κά κάνε­τε τις πλά­τες”. Στο πλευ­ρό των συντα­ξιού­χων βρέ­θη­κε κι ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Χρή­στος Κατσώ­της, που δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε έντο­να για την ωμή βία και την επί­θε­ση των ΜΑΤ.

ct1pcyqwaaaqicv

Η επί­θε­ση εις βάρος των συντα­ξιού­χων (που από “δρα­κο­γε­νιά” έγι­ναν… “κατσα­ρί­δες” για ψέκα­σμα), δεν είναι τυχαίο, μεμο­νω­μέ­νο περι­στα­τι­κό. Όσο πέφτουν οι μάσκες και το αρι­στε­ρό προ­σω­πείο της κυβέρ­νη­σης, τόσο πιο άνε­τα θα κατα­φεύ­γει στην κατα­στο­λή και τη βία, για να δια­φυ­λά­ξει την εξου­σία της.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο