Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

GPO: μια δημοσκόπηση “από τα ίδια” μακριά από τα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας

Μια δημο­σκό­πη­ση από τις τόσες ‑της GPO αυτή τη φορά, που μας «πλη­ρο­φο­ρεί», μέσω και της αστρα­πιαί­ας promotion (“κορυ­φαία ιστο­ρία”) των αστι­κών ΜΜΕ — ΜΚΔ πολ­λά «ενδια­φέ­ρο­ντα», πχ. –ως συνή­θως, πόσες μονά­δες προη­γεί­ται η ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ, πως ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης εξα­κο­λου­θεί να δια­τη­ρεί ισχυ­ρό προ­βά­δι­σμα στην προ­τί­μη­ση ένα­ντι του Αλέ­ξη Τσί­πρα και φυσι­κά την πρό­θε­ση ψήφου, για λογα­ρια­σμό της ιστο­σε­λί­δας powergame.gr (σχε­τι­κά νέο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό –είναι στον αέρα από 8 Μαρ­τί­ου, ένα ακό­μα «για να κάνει τη δια­φο­ρά στο τοπίο της ψηφια­κής ενημέρωσης»).

Σύμ­φω­να με τα συμπε­ρά­σμα­τα, ο πρω­θυ­πουρ­γός κερ­δί­ζει κατά κρά­τος τον αρχη­γό της Αξιω­μα­τι­κής Αντι­πο­λί­τευ­σης στα θέμα­τα των ερωτήσεων …

  1. Ποιος έχει καλύ­τε­ρη γνώ­ση για τα θέμα­τα της οικονομίας,
  2. Ποιος μπο­ρεί να δια­χει­ρι­στεί απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα την οικο­νο­μι­κή κρί­ση και
  3. Ποιος μπο­ρεί να φέρει νέες επεν­δύ­σεις στη χώρα…
  4. (σσ. οι κακές γλώσ­σες λένε πως έγι­νε και η ερώ­τη­ση “περί όνου σκιάς” της οποί­ας τα στα­τι­στι­κά απαλείφθηκαν…)

Gpo5Η έρευ­να πρω­το­τυ­πεί με έναν πίνα­κα για …τους πιο δημο­φι­λείς υπουρ­γούς!
Γκα­νιάν ο Νίκος Δέν­διας, ακο­λου­θεί ο Κικί­λιας, ο Πανα­γιω­τό­που­λος και ο Πιερ­ρα­κά­κης. Χαμη­λό βαθ­μό ο Σπή­λιος Λιβα­νός και αου­τσάι­ντερ η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Λίνα Μενδώνη.
Μη δίνε­τε σημα­σία, έτσι κι αλλιώς για powergames μιλάνε.Gpo1

  • Η ΝΔ συγκε­ντρώ­νει ποσο­στό 35,9%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 23,5%, με τη δια­φο­ρά να παρα­μέ­νει πάνω από το 12 % και
  • ακο­λου­θεί το ΚινΑλ με 7%,
  • Το ΚΚΕ 6,4%,
  • Ελλη­νι­κή Λύση 4%, το ΜΕΡΑ 25 3,4%.
  • Το 12% παρα­μέ­νει ανα­πο­φά­σι­στο, ενώ
  • 19,8% θα ψήφι­ζε άλλο κόμ­μα, Λευ­κό, άκυ­ρο και αποχή.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο