Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Grup Yorum: Συναυλίες διεθνιστικής αλληλεγγύης σε Αθήνα (8/7) και Θεσσαλονίκη (9/7)

Πρό­σκλη­ση σε συναυ­λί­ες διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης σε Αθή­να (8 Ιού­λη) και Θεσ­σα­λο­νί­κη (9 Ιού­λη) απευ­θύ­νει το Διε­θνές Τμή­μα του τουρ­κι­κού συγκρο­τή­μα­τος Grup Yorum, τα μέλη του οποί­ου διώ­κο­νται και φυλα­κί­ζο­νται από την κυβέρ­νη­ση της γει­το­νι­κής χώρας ένω έχει απα­γο­ρευ­τεί η μου­σι­κή τους.

Στο κάλε­σμα ανα­φέ­ρο­νται τα παρακάτω:

ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ – ΚΑΛΕΣΜΑ

για τις Συναυ­λί­ες Διε­θνι­στι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης στις:

8 Ιου­λί­ου, Πέμ­πτη, Γεω­πο­νι­κή Σχο­λή, Ιερά Οδός, Αθήνα

9 Ιου­λί­ου, Παρα­σκευή, Γρα­σί­δια Θεο­λο­γι­κής Σχο­λής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Από 28/6 μέχρι 7/7: καμπά­νια με βίντεο ατο­μι­κά ή συλ­λο­γι­κά στους προ­σω­πι­κούς, κινη­μα­τι­κούς και επαγ­γελ­μα­τι­κούς λογα­ρια­σμούς μας σε Facebook και Twitter με το hashtag: #GrupYorum #GrupYorumAthens2021 #Συναυλία_8Ιουλίου

«Η πάλη των τάξε­ων έχει δύο δρό­μους, ο ένας είναι με του­φέ­κι και ο άλλος είναι του πολι­τι­σμού και της τέχνης», Helin Bölek

Καλού­με όλους τους φίλους τους, τους αγω­νι­στές, τους εργά­τες, τους καλ­λι­τέ­χνες, τον κόσμο του καθη­με­ρι­νού μόχθου, τους ποι­η­τές, τους γλύ­πτες, τους σκι­τσο­γρά­φους, τους ζωγρά­φους, τους ρεπόρ­τερ, τους δασκά­λους και τους μαθη­τές τους, τις μανά­δες, τα παι­διά και τους γέρους…

τους ανθρώ­πους που στά­θη­καν στο πλευ­ρό μας στη δύσκο­λη αντί­στα­ση της Απερ­γί­ας Πεί­νας μέχρι Θανά­του, εκεί­νους που γνώ­ρι­σαν τη μου­σι­κή και τον αγώ­να μας μέσα από την αντί­στα­ση αυτή, εκεί­νους που έγι­ναν η φωνή της Χελίν και του Ιμπρα­ήμ, τα χέρια και τα όργα­νά τους, εκεί­νους που ίδρω­σαν για να στα­μα­τή­σει η φίμω­ση των Τρα­γου­διών του Λαού…

εκεί­νους που στά­θη­καν με τα σώμα­τά τους οδό­φραγ­μα ενά­ντια στην αστυ­νο­μι­κή και φασι­στι­κή αγριότητα…

εκεί­νους που έμα­θαν για την αντί­στα­σή μας, για το ανυ­πο­χώ­ρη­το του αγώ­να μας, για την ελπί­δα και την πίστη μας μετά…

Μετά την ανυ­στε­ρό­βου­λη θυσία των Επα­να­στα­τών Καλ­λι­τε­χνών του Λαού, Χελίν και Ιμπρα­ήμ, του αγω­νι­στή Μου­στα­φά Κοτσάκ, της Δικη­γό­ρου του Λαού, Εμπρού Τιμτίκ.

grup yorum concerts

Καλού­με όλους εσάς να υπε­ρα­σπι­στού­με μαζί τη φωνή μας!

Τη φωνή των αγω­νι­ζό­με­νων καλ­λι­τε­χνών, των φυλα­κι­σμέ­νων καλ­λι­τε­χνών, τα δικαιώ­μα­τα και τη ζωή των καλ­λι­τε­χνών-εργα­τών, το λαό…

Να υπε­ρα­σπι­στού­με τις συναυ­λί­ες και τις παρα­στά­σεις μας ενά­ντια σε ΟΛΩΝ των ειδών τις προ­σχη­μα­τι­κές απα­γο­ρεύ­σεις και επιθέσεις!

ΔΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ – ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΑΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΧΕΛΙΝ ΚΑΙ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
HELİN MUSTAFA İBRAHİM EBRU – ΑΘΑΝΑΤΟΙ
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ GRUP YORUM ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΡΑΠΕΡ PABLO HASEL
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΝΙΚΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΑΣ
8 ΙΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ – 9 ΙΟΥΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Grup Yorum – Διε­θνές τμήμα

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο