Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

HΠA: Πρώτος ο Θεός περιέγραψε στην Ιεριχώ την στρατηγική των «βασανιστηρίων με μουσική»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Σύμ­φω­να με τις Αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές αρχές, ήταν «ο Θεός ο ίδιος, ο οποί­ος πρώ­τος περιέ­γρα­ψε την στρα­τη­γι­κή των βασα­νι­στη­ρί­ων με μου­σι­κή στο εγχει­ρί­διο δρά­σης μας».

Ο συντα­ξιού­χος των Ενό­πλων Δυνά­με­ων των ΗΠΑ Αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χης Dan Kuehl εξη­γεί πως «ο στρα­τός του Ιησού του Ναβί χρη­σι­μο­ποί­η­σε σάλ­πιγ­γες για να σπεί­ρει τον φόβο στις καρ­διές των ανθρώ­πων στην Ιερι­χώ » και δηλώ­νει στους Times της Αγί­ας Πετρούπολης:

« Οι άνδρες του στρα­τού μπο­ρεί να μην ήταν σε θέση να γκρε­μί­σουν κυριο­λε­κτι­κά τα τεί­χη με τις σάλ­πιγ­γες αλλά ο θόρυ­βός τους είχε σκο­πό να δια­βρώ­σει το θάρ­ρος του εχθρού».

Ο Kuehl ο οποί­ος διδά­σκει ψυχο­λο­γι­κές επι­χει­ρή­σεις στο Εθνι­κό Πανε­πι­στή­μειο Άμυ­νας στην Ουά­σινγ­κτον, πρoσθέ­τει «ίσως εκεί­νοι οι ψυχο­λο­γι­κοί τοί­χοι να ήταν ό,τι πραγ­μα­τι­κά κατέρρευσε».

musik1

Και από την θεωρία στην πράξη!

H μου­σι­κή των Metallica, Queen, Eminem, Skinny Puppy, Deicide και άλλων, ήταν από το 2003, και κατά πολ­λούς εξα­κο­λου­θεί να είναι, μέθο­δος βασα­νι­σμού στο Γκουα­ντα­νά­μο και στο Ιράκ.

Και ενώ δήλω­ναν οι Αμε­ρι­κά­νοι πως στα­μά­τη­σαν το 2009 με τα μου­σι­κά βασα­νι­στή­ρια, το Κανα­δέ­ζι­κο εμπο­ρι­κό συγκρό­τη­μα «βιο­μη­χα­νι­κού» ροκ Skinny Puppy το 2014 έστει­λε τιμο­λό­γιο $666.000 στην κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ μόλις τα μέλη του έμα­θαν πως η μου­σι­κή τους χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε σαν εργα­λείο βασα­νι­στη­ρί­ων στο κολα­στή­ριο του Γκουαντάναμο.

«Τους στεί­λα­με τιμο­λό­γιο με έναν «δια­βο­λι­κό» αριθ­μό για τις μου­σι­κές μας υπη­ρε­σί­ες γνω­ρί­ζο­ντας πως είχαν χρη­σι­μο­ποι­ή­σει την μου­σι­κή μας εν αγνοία μας και την χρη­σι­μο­ποιούν σαν ένα πραγ­μα­τι­κό όπλο ενα­ντί­ον κάποιου» δήλω­νε ο Kevin Key, μέλος του συγκρο­τή­μα­τος, στην κανα­δέ­ζι­κη τηλε­ό­ρα­ση CTV Live.

 

400671 17: Marines transport a detainee behind layers of fencing and razorwire in Camp X-Ray February 6, 2002 in Guantanamo Bay, Cuba. Some of the 156 Al-Qaeda or Taliban detainees are transported periodically for interrogations and other events. U.S. President George W. Bush determined February 7 that the Geneva Convention applies to the conflict in Afghanistan and Taliban soldiers, but not al-Qaeda fighters and other terrorists, the White House said. (Photo by Chris Hondros/Getty Images)

 

Τα μέλη του συγκρο­τή­μα­τος ήταν «προ­σβε­βλη­μέ­να» μαθαί­νο­ντας ότι η μου­σι­κή τους παι­ζό­ταν στη δια­βό­η­τη φυλα­κή για να «προ­κα­λέ­σει ζημιά» σε κρατουμένους.

«Δεν θέλω κανείς να υπο­βλη­θεί σε οποια­δή­πο­τε υπερ­βο­λι­κά δυνα­τή μου­σι­κή για έξι έως 12 ώρες κάθε φορά χωρίς δια­κο­πή. Μου είπαν ότι οι άνθρω­ποι ήταν ανα­γκα­σμέ­νοι να ακού­νε μου­σι­κή σε απα­ρά­δε­κτα ψηλή έντα­ση. Αυτό είναι μία ειδι­κή ανά­κρι­ση να βάζουν ένα από τα τρα­γού­δια μας σε επα­νά­λη­ψη για 6–10 ώρες τη φορά. Μετά από έξι ώρες, οι κρα­τού­με­νοι, ήταν σε άθλια κατά­στα­ση, σαν κάποιος να τους πλή­γω­σε, να τους κλώ­τση­σε, να τους γρον­θο­κό­πη­σε, και ούτω καθε­ξής. Απλά δεν μπο­ρώ να φαντα­στώ μου­σι­κή που χρη­σι­μο­ποιεί­ται με αυτόν τον τρόπο».

«Εμείς δεν ψάχνου­με να απο­ζη­μιω­θού­με οικο­νο­μι­κά. Είναι συμ­βο­λι­κή η κινη­σή μας. Αν πάρου­με κάτι από την κυβέρ­νη­ση θα το δώσου­με πίσω στους επι­ζώ­ντες της μετα-τραυ­μα­τι­κού στρες διαταραχής».

Η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ φυσι­κά δεν απά­ντη­σε ποτέ..

Ήταν ένας πρώ­ην φρου­ρός του Γκουα­ντα­νά­μο και οπα­δός της μπά­ντας που επι­κοι­νώ­νη­σε με τους μου­σι­κούς και τους πλη­ρο­φό­ρη­σε πως η μου­σι­κή τους χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στο κέντρο κρά­τη­σης, σημεί­ω­νε η CTV.

musik2

Δεν είναι σίγου­ρο πως ο Θεός θα είχε εγκρί­νει το σημε­ρι­νό ρεπερ­τό­ριο των βασα­νι­στών,  μια και το πιό δημο­φι­λές «βασα­νι­στι­κό» τρα­γού­δι που παί­ζουν οι δεσμώ­τες Αμε­ρι­κά­νοι στις φυλα­κές του Ιράκ είναι το άσμα του συγκρο­τή­μα­τος Χέβι Μέταλ Deicide με τίτλο « Γ…στε τον Θεό σας».

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο