Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

H έκθεση “Πορτραίτα Ιστορίας. Βούλα Παπαϊωάννου-Δημήτρης Χαρισιάδης 1940–1960” στο Μουσείο Φωτογραφίας

“Τιμού­με την παρά­δο­ση της ελλη­νι­κής φωτο­γρα­φί­ας στις καλύ­τε­ρες στιγ­μές της, υπο­γραμ­μί­ζου­με σημα­ντι­κές φωτο­γρα­φί­ες ως ντο­κου­μέ­ντα με τις ακραί­ες εικό­νες αλλά και έντε­χνες μορ­φές τους και αντι­με­τω­πί­ζου­με την έκθε­ση ως αφορ­μή για ανα­στο­χα­σμό σε μια δύσκο­λη περί­ο­δο της χώρας, αλλά …σε μια κρί­ση καλά θα κάνου­με να μην αμε­λού­με να παίρ­νου­με διδάγ­μα­τα από μια προη­γού­με­νη κρί­ση”, τόνι­ζε, στο Μου­σείο Φωτο­γρα­φί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης ο καλ­λι­τε­χνι­κός του διευ­θυ­ντής Ηρα­κλής Παπαϊ­ω­άν­νου, μπρο­στά από μια σει­ρά εντυ­πω­σια­κών “πορ­τραί­των Ιστορίας”.

voula

Στην έκθε­ση με τίτλο “Πορ­τραί­τα Ιστο­ρί­ας. Βού­λα Παπαϊ­ω­άν­νου-Δημή­τρης Χαρι­σιά­δης 1940–1960- Έργα από τα φωτο­γρα­φι­κά αρχεία του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη” παρου­σιά­ζο­νται περί τα 200 έργα των δυο κορυ­φαί­ων Ελλή­νων φωτο­γρά­φων, στα οποία απο­τυ­πώ­νε­ται η Ελλά­δα κατά το κρί­σι­μο διά­στη­μα 1940–1960 (Γερ­μα­νι­κή κατο­χή, Α’ μετα­πο­λε­μι­κή περί­ο­δος, ανα­συ­γκρό­τη­ση), καθώς και άλλο ιστο­ρι­κό υλι­κό, μαζί με δύο πορ­τραί­τα των φωτο­γρά­φων από την τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή «Παρα­σκή­νιο» της ΕΡΤ.

Στα έργα, περι­λαμ­βά­νο­νται σε πλή­ρη μορ­φή τα δύο σπά­νια κατο­χι­κά λευ­κώ­μα­τα ‑Μαύ­ρο Λεύ­κω­μα της Βού­λας Παπαϊ­ω­άν­νου και Σού­πα του παι­διού και ΙΚΑ Πει­ραιώς του Δημή­τρη Χαρι­σιά­δη- όπου αντα­να­κλά­ται το σκλη­ρό πρό­σω­πο του πολέ­μου και ο αγώ­νας για επι­βί­ω­ση (οι δυο συγκε­κρι­μέ­νες ενό­τη­τες εκτί­θε­νται σε ειδι­κό κλει­στό χώρο της έκθε­σης και συνι­στά­ται λόγω της σκλη­ρό­τη­τας των εικό­νων να μην τις βλέ­πουν παιδιά).

 

Πορ­τραί­τα Ιστορίας

Βού­λα Παπαϊ­ω­άν­νου – Δημή­τρης Χαρι­σιά­δης 1940–1960

Έργα από τα Φωτο­γρα­φι­κά Αρχεία του Μου­σεί­ου Μπενάκη

Διάρ­κεια: 06/04/2017–10/09/2017, Εγκαί­νια: 06/04/2017, ώρα 20:00

Χώρος: Μου­σείο Φωτο­γρα­φί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης (Απο­θή­κη Α’, 1ος όρο­φος, Λιμάνι)

Επι­μέ­λεια: Αλε­ξάν­δρα Μόσχο­βη, Μανώ­λης Σκούφιας

Κατά τη διάρ­κεια της έκθε­σης το Μου­σείο Φωτο­γρα­φί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης θα διορ­γα­νώ­σει παράλ­λη­λες δρά­σεις (προ­βο­λές, εκδη­λώ­σεις λόγου, κ.ά.), οι οποί­ες θα ανα­κοι­νω­θούν σε εύθε­το χρόνο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο