Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

H Κομισιόν θα προτείνει την κατάργηση της χειμερινής ώρας στην Ευρώπη 

Η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή θα προ­τεί­νει σήμε­ρα να καταρ­γη­θεί η χει­με­ρι­νή ώρα στην ΕΕ, έπει­τα από δια­βού­λευ­ση με πολ­λά εκα­τομ­μύ­ρια Ευρω­παί­ους πολί­τες, ανα­κοί­νω­σε ο πρό­ε­δρός της Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

“Θα το απο­φα­σί­σου­με σήμε­ρα” στην Κομι­σιόν, δήλω­σε ο Γιούν­κερ μιλώ­ντας στον γερ­μα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ZDF, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι στό­χος είναι να παρα­μεί­νει σε ισχύ μόνι­μα η θερι­νή ώρα.

“Κάνα­με δημό­σια δια­βού­λευ­ση” για το θέμα από τις αρχές Ιου­λί­ου ως τα μέσα Αυγού­στου. “Εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι απά­ντη­σαν και είναι της άπο­ψης ότι στο μέλ­λον θα πρέ­πει να είναι κανό­νας μόνι­μα η θερι­νή ώρα και θα το πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με”, τόνι­σε ο πρό­ε­δρος της Κομισιόν.

“Όταν ρωτά­με τους πολί­τες την άπο­ψή τους για ένα θέμα είναι σωστό στη συνέ­χεια να κάνου­με αυτό που επι­θυ­μούν”, πρόσθεσε.

Ένας εκπρό­σω­πος της Επι­τρο­πής, ο Αλε­ξά­ντερ Βιντερ­στάιν διευ­κρί­νι­σε στη συνέ­χεια πως η Επι­τρο­πή δεν θα προ­τεί­νει να παρα­μεί­νει σε ισχύ η θερι­νή ώρα, αλλά μόνο να καταρ­γη­θούν οι δύο αλλα­γές ώρας που γίνο­νται κάθε χρόνο.

Τα κρά­τη μέλη θα είναι ελεύ­θε­ρα να παρα­μεί­νουν είτε στη θερι­νή ώρα είτε στη χει­με­ρι­νή ώρα, αφού αυτό έγκει­ται στις αρμο­διό­τη­τές τους, συνέ­χι­σε ο εκπρό­σω­πος, προ­σθέ­το­ντας πάντως ότι περι­μέ­νει πως οι συζη­τή­σεις των πρω­τευου­σών για το ζήτη­μα αυτό θα οδη­γή­σουν σε ενιαία θέση.

Η τελι­κή από­φα­ση για την κατάρ­γη­ση ή μη της χει­με­ρι­νής ώρας θα ληφθεί από το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, το οποίο στο παρελ­θόν έχει ταχθεί υπέρ της δια­τή­ρη­σης μόνι­μα της θερι­νής ώρας, και από τα κρά­τη μέλη της ΕΕ.

Η αλλα­γή από θερι­νή σε χει­με­ρι­νή ώρα, που υιο­θε­τή­θη­κε αρχι­κά στην Ευρώ­πη προ­κει­μέ­νου να εξοι­κο­νο­μεί­ται ενέρ­γεια, έχει προ­κα­λέ­σει αντι­πα­ρά­θε­ση τα τελευ­ταία χρό­νια, με τους επι­κρι­τές της να επι­ση­μαί­νουν κυρί­ως τα ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα που προκαλεί.

Σύμ­φω­να με τη γερ­μα­νι­κή εφη­με­ρί­δα Westfalenpost, περισ­σό­τε­ρο από το 80% των ερω­τη­θέ­ντων που συμ­με­τεί­χαν στη δημό­σια δια­βού­λευ­ση. Ξεκί­νη­σε από την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή τον προη­γού­με­νο μήνα, δήλω­σαν ότι θα υπο­στη­ρί­ξουν την κατάρ­γη­ση της θερι­νής ώρας.

Η έρευ­να διε­ξή­χθη μετα­ξύ 4 Ιου­λί­ου και 16 Αυγού­στου και συμ­με­τεί­χαν περί­που 4,6 εκα­τομ­μύ­ρια Ευρω­παί­οι πολίτες.

Η Κομι­σιόν πρό­κει­ται να συζη­τή­σει σήμε­ρα τα απο­τε­λέ­σμα­τα της δια­βού­λευ­σης. Ο εκπρό­σω­πος της Επι­τρο­πής, Μαρ­γα­ρί­της Σχοι­νάς, ανέ­φε­ρε ότι η εν λόγω έρευ­να δεν απο­τε­λού­σε «δημο­ψή­φι­σμα» και συνε­πώς το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο θα εκφρά­σει τη δική του θέση.

Πολ­λές χώρες, όπως η Φιν­λαν­δία, η Λιθουα­νία, η Σου­η­δία και η Πολω­νία, δήλω­σαν ότι θα πιέ­σουν ενερ­γά την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση για κατάρ­γη­ση της Οδη­γί­ας για τη θερι­νή ώρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο