Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

H Κούβα καταδικάζει την επίθεση των Αμερικάνων και των συμμάχων τους.

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της /

Την έντο­νη κατα­δί­κη της νέας απο­τρό­παιας επί­θε­σης κατά της Συρί­ας από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και τους συμ­μά­χους της εξέ­φρα­σε η κυβέρ­νη­ση της Κού­βας. Σε ανα­κοί­νω­σή της, αφού ανα­φέ­ρε­ται ότι χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε σαν πρό­σχη­μα η χρή­ση χημι­κών όπλων, σημειώ­νει ότι «η μονο­με­ρής δρά­ση, εκτός του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας των Ηνω­μέ­νων Εθνών, απο­τε­λεί κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση των αρχών του Διε­θνούς Δικαί­ου και του Χάρ­τη του Οργα­νι­σμού και απο­τε­λεί ύβρη ενα­ντί­ον ενός κυρί­αρ­χου κρά­τους, γεγο­νός που οξύ­νει τη σύγκρου­ση στη χώρα και την περιο­χή». «Η επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη της προς το λαό και την κυβέρ­νη­ση της Συρί­ας», καταλήγει.

Όλη η ανακοίνωση:

H Επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας εκφρά­ζει με τον πιο έντο­νο τρό­πο την κατα­δί­κη της για τις επι­θέ­σεις που πραγ­μα­το­ποιού­νται από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και μερι­κών από τους συμ­μά­χους της, τη νύχτα της 13 Απρι­λί­ου, ενα­ντί­ον στρα­τιω­τι­κών και πολι­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων της Αρα­βι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Συρί­ας. Σαν πρό­σχη­μα έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί η εικα­ζό­με­νη χρή­ση χημι­κών όπλων ενα­ντί­ον αμά­χων από την συρια­κή κυβέρ­νη­ση. Αυτή η μονο­με­ρής δρά­ση, εκτός του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, απο­τε­λεί κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση των αρχών του Διε­θνούς Δικαί­ου και του κατα­στα­τι­κού Χάρ­τη του Οργα­νι­σμού. Απο­τε­λεί ύβρη ενα­ντί­ον ενός κυρί­αρ­χου κρά­τους το οποίο οξύ­νει τη σύγκρου­ση στη χώρα και την περιο­χή. Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έχουν επι­τε­θεί στην Συρία χωρίς να έχει απο­δει­χθεί ότι η κυβέρ­νη­ση της Συρί­ας χρη­σι­μο­ποί­η­σε χημι­κά όπλα, και παρά το γεγο­νός ότι ο οργα­νι­σμός για την απα­γό­ρευ­ση των χημι­κών όπλων, OPAQ, ανα­κοί­νω­σε ότι σύντο­μα θα στεί­λει ομά­δα έρευ­νας για τη διε­ρεύ­νη­ση των γεγο­νό­των και πάραυ­τα να επι­θε­ω­ρή­σει την Γκού­τα, σύμ­φω­να με την απαί­τη­ση της Συρί­ας και της Ρωσί­ας. Η Κού­βα, η οποία είναι μετα­ξύ των πρώ­των που  υπέ­γρα­ψαν την Συν­θή­κη για την απα­γό­ρευ­ση των χημι­κών όπλων, κατα­δι­κά­ζει κατη­γο­ρη­μα­τι­κά την χρή­ση τέτοιων όπλων και άλλων όπλων μαζι­κής κατα­στρο­φής, από όποιον και αν προ­έρ­χε­ται και κάτω από οποια­δή­πο­τε συνθήκες.

Η Επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της Κού­βας εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη της στο συρια­κό λαό και την κυβέρ­νη­ση για την απώ­λεια ανθρώ­πι­νων ζωών και υλι­κών ζημιών συνε­πεία αυτής της απο­τρό­παιας επίθεσης».

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης. Από το 2011 διαμένει στην Σουηδία στην πόλη Σβεγκ του δήμου Χεργιεντάλεν και εργάζεται ως διευθυντής τεχνικών και κοινωνικής υποδομής.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο