Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

H Ρωσία προαναγγέλλει ότι θα φέρει την Συμφωνία των Πρεσπών στο ΣΑ του ΟΗΕ — Ανοιχτό το ένδεχόμενο να ασκήσει βέτο

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, σε ανα­κοί­νω­ση του με θέμα την έκβα­ση του δημο­ψη­φί­σμα­τος που διε­ξή­χθη στην ΠΓΔΜ, προ­α­ναγ­γέλ­λει ότι θα φέρει προς συζή­τη­ση στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ την Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι έρχε­ται σε αντί­θε­ση με το διε­θνές δίκαιο και το «μακε­δο­νι­κό» σύνταγμα.

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, ανα­φε­ρό­με­νο στο απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος που διε­ξή­χθη την Κυρια­κή στην ΠΓΔΜ , επι­ση­μαί­νει ότι «η συμ­με­το­χή του 36,8% δεν επι­τρέ­πει να θεω­ρη­θεί το δημο­ψή­φι­σμα έγκυ­ρο (γι αυτό απαι­τεί­ται το 50%) και επι­βε­βαιώ­νει κατη­γο­ρη­μα­τι­κά ότι οι μακε­δό­νες ψηφο­φό­ροι προ­τί­μη­σαν να μπο­ϋ­κο­τά­ρουν τις επι­βαλ­λό­με­νες ωμά έξω­θεν στα Σκό­πια και την Αθή­να λύσεις, ενώ εξέ­χο­ντες πολι­τι­κοί των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης συμ­με­τεί­χαν άμε­σα στην προ­πα­γαν­δι­στι­κή καμπά­νια που ξεδι­πλώ­θη­κε , επεμ­βαί­νο­ντας χωρίς ενδοια­σμούς στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις αυτής της βαλ­κα­νι­κής χώρας»

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών , σημειώ­νει ότι «παρά το ότι τα δύο τρί­τα του πλη­θυ­σμού της Μακε­δο­νί­ας δεν υπο­στή­ρι­ξαν την Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, τα απο­τε­λέ­σμα­τα της ψηφο­φο­ρί­ας χαι­ρέ­τη­σαν χωρίς χρο­νο­τρι­βή η ηγε­σία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ , όπως επί­σης και η Ουά­σιγ­κτον. Είναι προ­φα­νής η επι­δί­ω­ξη να επι­σπεύ­σουν την έντα­ξη των Σκο­πί­ων στο ΝΑΤΟ, παρά την άπο­ψη του μακε­δο­νι­κού λαού».

Εν συνε­χεία στην ανα­κοί­νω­ση του το ρωσι­κό ΥΠΕΞ, τονί­ζει ότι «η δική μας στά­ση αρχών (της Ρωσίας‑σ.σ) παρα­μέ­νει αμε­τάλ­λα­κτη: μακρο­πρό­θε­σμη λύση μπο­ρεί να βρε­θεί μόνο από τις ίδιες τις πλευ­ρές, χωρίς την έξω­θεν παρέμ­βα­ση, απο­κλει­στι­κά στο πλαί­σιο του δικαι­ϊ­κού πεδί­ου και με στή­ριγ­μα την ευρεία κοι­νω­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη. Η Συμ­φω­νία των Πρε­σπών είναι προ­φα­νές ότι δεν αντα­πο­κρί­νε­ται σ’ αυτά τα κρι­τή­ρια. Έρχε­ται σε αντί­θε­ση με το διε­θνές δίκαιο και το μακε­δο­νι­κό σύνταγ­μα, κάτι που επα­νει­λημ­μέ­να υπο­γράμ­μι­ζε ο πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας της Μακε­δο­νί­ας Γκ.Ιβάνοφ και μάλι­στα από το βήμα της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του ΟΗΕ»

Τέλος , στην ανα­κοί­νω­σή του το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών , προ­α­ναγ­γέλ­λει ότι θα φέρει προς συζή­τη­ση στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ τα απο­τε­λέ­σμα­τα των συνο­μι­λιών μετα­ξύ Σκο­πί­ων και Αθη­νών. Συγκε­κρι­μέ­να γρά­φει η ανα­κοί­νω­ση: «Η Ρωσία με την ιδιό­τη­τα του μόνι­μου μέλους του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ παρα­κο­λου­θεί προ­σε­κτι­κά την εξέ­λι­ξη της κατά­στα­σης. Ξεκι­νά­με από το ότι, σύμ­φω­να με την παρά­γρα­φο 3 του υπ’ αριθ­μόν 845 ψηφί­σμα­τος του ΟΗΕ, τα απο­τε­λέ­σμα­τα των συνο­μι­λιών μετα­ξύ Σκο­πί­ων και Αθη­νών θα συζη­τη­θούν στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ», με το οποίο επί της ουσί­ας αφή­νει ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο άσκη­σης βέτο και μπαί­νει στα «γεμά­τα» στο παιχνίδι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο