Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η δίκη των κομμουνιστών γιατρών για …σκόπιμη μετάδοση στους εργάτες αφροδίσιων νοσημάτων!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Στις 2/6/1933 οι κομ­μου­νι­στές για­τροί Ευθυ­μί­ου, Πατσού­ρας, Σιδε­ρί­δης, Αντω­νιά­δης, Τζα­μα­λού­κας, Καμα­ριώ­της και Ζεκά­κος δικά­ζο­νται με το βενι­ζε­λι­κό «Ιδιώ­νυ­μο», κατη­γο­ρού­με­νοι ότι διέ­δι­δαν σκο­πί­μως στους εργά­τες αφρο­δί­σια νοσή­μα­τα, για να τους εξα­θλιώ­σουν και να τους σπρώ­ξουν έτσι προς τον κομ­μου­νι­σμό! Η κατη­γο­ρία κατά τη διάρ­κεια της δίκης, γελοιο­ποιεί­ται. Ωστό­σο, το δικα­στή­ριο κατα­δι­κά­ζει τους 3 πρώ­τους και τον κομ­μου­νι­στή φαντά­ρο Τατα­σό­που­λο σε 6 μήνες φυλα­κή και 1 μήνα εξορία.

Η υπό­θε­ση

Σχε­τι­κά με την υπό­θε­ση γρά­φει η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (3/6/1933): «…Οκτώ ιατροί κατά το πλεί­στον γνω­στοί εις την Αθη­ναϊ­κή κοι­νω­νί­αν, θεω­ρού­με­νοι υπό της αρμο­δί­ας υπη­ρε­σί­ας της Γενι­κής Ασφα­λεί­ας ως κομ­μου­νι­σταί, κατη­γο­ρού­νται ακό­μη παρ’ αυτοίς ως εργα­ζό­με­νοι προν μετά­δο­σιν των αφρο­δι­σί­ων νοση­μά­των εις τους φτω­χούς εργα­ζο­μέ­νους δια να προ­κα­λέ­σουν απα­θλί­ω­σιν των λαϊ­κών τάξε­ων και κατά συνέ­πειαν φθο­ράν του αστι­κού καθεστώτος…»

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό της σκευω­ρί­ας είναι το εξής γεγο­νός. Μαζί με τα έγγρα­φα που βρέ­θη­καν και ανα­φέ­ρο­νται σχε­τι­κά με τη δρά­ση της «αρι­στε­ρής παρά­τα­ξης», βρέ­θη­κε ανά­με­σα τους και κεί­με­νο με μολυ­βί και γραμ­μέ­νο σε δημο­σιο­γρα­φι­κό χαρ­τί που δήθεν έγρα­φε: «Επι­διώ­ξεις και σκο­πός του Συλ­λό­γου μας: Εξά­πλω­σις της δυστυ­χί­ας δια της μετα­δό­σε­ως αφρο­δι­σί­ων νόσων εις του μη πάσχο­ντας . Ετσι δημιουρ­γού­ντες απο­μά­κρυν­σιν από τη δου­λειά και οικο­νο­μι­κή στε­να­χώ­ρια θα κατορ­θώ­σω­μεν το σμπα­ρά­λια­σμα του ηθι­κού και θα μπο­ρέ­σου­με να το εκμε­ταλ­λευ­τού­με» (ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 3/6)

Η ουσία της υπόθεσης

Η υπό­θε­ση εντάσ­σε­ται στη γενι­κό­τε­ρη προ­σπά­θεια του αστι­κού καθε­στώ­τος να συκο­φα­ντή­σει το κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα χρη­σι­μο­ποιώ­ντας συχνά πολύ­μορ­φες προ­βο­κά­τσιες. Η μελέ­τη της, δίνει ταυ­τό­χρο­να πολύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τη δρά­ση των τότε κομ­μου­νι­στών για­τρών, προ­βάλ­λει γενι­κό­τε­ρα ζητή­μα­τα όπως τη στά­ση των δια­νο­ού­με­νων απέ­να­ντι στην επι­στή­μη τους αλλά και τη στά­ση τους απέ­να­ντι στα λαό, ενώ ανα­δει­κνύ­ει και πλευ­ρές των θέσε­ων των κομ­μου­νι­στών απέ­να­ντι στην Υγεία ως δημό­σιο και κοι­νω­νι­κό αγαθό.

Η δίκη

Ας παρα­κο­λου­θή­σου­με πλευ­ρές της όλης υπό­θε­σης μέσα από δημο­σιεύ­μα­τα του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ (3/6/1933)

Το Σάβ­βα­το, 3 Ιού­νη με πρω­το­σέ­λι­δο ανυ­πό­γρα­φο άρθρο σχε­τι­κά με την ουσία της όλη υπό­θε­σης και τις πολι­τι­κές της στο­χεύ­σεις, τονί­ζο­νται τα εξής: «Οι δολο­φό­νοι στρα­το­κρά­τες και τα όργα­να τους που 3 μέρες τώρα σιω­πούν ένο­χα για το απο­τρό­παιο έγκλη­μά τους της δολο­φο­νί­ας του φαντά­ρου Μαυ­ρι­λέα, σκά­ρω­σαν μια άτι­μη σκη­νο­θε­σία με σκο­πό να τρα­βή­ξουν μακρυά την προ­σο­χή των εργα­ζο­μέ­νων και να κρύ­ψουν το έγκλη­μά τους. 

Τη στιγ­μή που γρά­φου­με τις γραμ­μές αυτές στο πλημ­με­λειο­δι­κείο της Αθή­νας κατα­δι­κά­ζο­νται για­τροί της «Εργα­τι­κής Βοή­θειας» με τη σκη­νο­θε­τη­μέ­νη κατη­γο­ρία ότι ήθε­λαν να μετα­δώ­σουν αφρο­δί­σια νοσή­μα­τα για να προ­κα­λέ­σουν δολο­φο­νί­ες και «απο­μά­κρυν­ση από τις δου­λειές και οικο­νο­μι­κή στε­να­χώ­ρια» . Αφού απέ­φυ­γε η πρώ­τη από­πει­ρα της κυβέρ­νη­σης να απο­δώ­σεις στους κομ­μου­νι­στές φαντά­ρους το έγκλη­μα της διλο­χί­ας σκα­πα­νέ­ων του Κατσι­κα­ρί­ου, κατα­φεύ­γει τώρα σε μια νέα πρω­το­φα­νή για τα ιστο­ρι­κά του χαφιε­δι­σμού όσο και χοντρο­κομ­μέ­νη επι­νό­η­ση, έργο του χαφιέ της Οχρά­νας, Πολυχρονόπουλου. 

Ο θρα­σύ­δει­λος αυτός εγκλη­μα­τι­κός τύπος με υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών έναν αλκο­ο­λι­κό το Ράλ­λη ζήλευ­σαν τη δόξα του Χίτλερ, τη δόξα των εμπρη­στών του Ραιχ­σταγκ και δολο­φό­νων του εργα­ζό­με­νου λαού της Γερ­μα­νί­ας. Μα η σκη­νο­θε­σία αυτή, όσο γελοία και να είνε, έχει το σκο­πό της: να συκο­φα­ντή­σει μέσα στους καθυ­στε­ρη­μέ­νους εργά­τες και μικρο­α­στούς, τους πρω­το­πό­ρους και κομ­μου­νι­στές εργά­τες και δια­νο­ού­με­νους και να διευ­κο­λύ­νει έτσι την εφαρ­μο­γή εξο­ντω­τι­κών μέτρων κατά του επα­να­στα­τι­κού κινή­μα­τος, για να απο­κε­φα­λί­σει το ενιαίο μέτω­πο και το ηρω­ι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα, για να προ­ε­τοι­μά­σει το έδα­φος για την εφαρ­μο­γή του εξο­ντω­τι­κού προ­γράμ­μα­τος της κυβέρ­νη­σης και των εμπει­ρο­γνω­μό­νων, προ­γράμ­μα­τος πεί­νας και φόρων…Για να στη­ρί­ξει το ετοι­μόρ­ρο­πο καθε­στώς της, η κεφα­λαιο­κρα­τία κατα­φεύ­γει σ’ ένα από τα έσχα­τα όπλα της, στην προ­βο­κά­τσια, στη σκηνοθεσία. 

Μα καμιά προ­βο­κά­τσια, καμιά σκη­νο­θε­σία του αρχι­χα­φιέ Πολυ­χρο­νό­που­λου και των ομοί­ων του δεν είνε ικα­νή να καλύ­ψει το έγκλη­μα του Κατσι­κα­ρί­ου. Οι δολο­φό­νοι δεν μπο­ρούν να φορ­τώ­σουν αλλού τις δολο­φο­νί­ες τους…Δεν θα κρύ­ψε­τε τα εγκλή­μα­τά σας σκα­ρώ­νο­ντας σκη­νο­θε­σί­ες για δολο­φο­νί­ες από μέρους των κομ­μου­νι­στών. Δολο­φό­νοι είστε σεις που σκο­τώ­σα­τε τον Μαυ­ρε­λέα, που σκο­τώ­νε­τε καθη­με­ρι­νά με την πεί­να και τον βούρ­δου­λα κάθε εργά­τη, αγρό­τη, βιο­πα­λαι­στή. Δολο­φό­νοι είστε σεις και το σύστη­μα σας!»

iatros1 (2)

Στο ίδιο φύλ­λο παρου­σιά­ζε­ται ανα­λυ­τι­κό ρεπορ­τάζ σχε­τι­κά με τη δίκη μας χαρα­κτη­ρι­στι­κό τίτλο: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΕ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ. Η ΑΙΣΧΡΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΧΑΦΙΕ ΠΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ στους ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΗΚΕ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ. «ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»

Το ρεπορ­τάζ ανα­φέ­ρει: «Χθες έγι­νε η δίκη των συλ­λη­φθέ­ντων αρι­στε­ρών για­τρών στο ιατρείο του Γιάν­νη Ευθυ­μί­ου και Πατσού­ρα. Περισ­σό­τε­ροι από 300 εργα­ζό­με­νοι και δια­νο­ού­με­νοι παρα­κο­λού­θη­σαν τη δίκη με εξαι­ρε­τι­κό ενδια­φέ­ρον, ύστε­ρα μάλι­στα από τη τερα­τώ­δη σκη­νο­θε­σία και θρα­σύ­τα­τη συκο­φα­ντία της γενι­κής ασφά­λειας ότι ανα­κά­λυ­ψε σχέ­διο κατά το οποίο αρι­στε­ροί για­τροί θα μετέ­δι­δαν αφρο­δί­σια νοσή­μα­τα στους εργά­τες για να εξα­θλιω­θούν και να τους κάνουν κατό­πιν κομ­μου­νι­στι­κή προπαγάνδα.

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΦΙΕΔΩΝ

Εξε­τά­στη­καν πρώ­τα οι διά­φο­ροι χαφιέ­δες Βεκιά­ρης, Κρο­ντή­ρης κλπ πού­κα­ναν την επι­δρο­μή στο ιατρείο και αρα­δειά­ζουν ασύ­στο­λες ψευ­τιές. Για το μέρος των πρα­χτι­κών που γίνε­ται λόγος για μετά­δο­ση των αφρο­δί­σιων νοση­μά­των κανέ­νας χαφιές δεν ξέρει να πει τίπο­τε συγκε­κρι­μέ­νο. Ολοι λένε πως το πρωϊ εκεί­νο πού­κα­νε την ανά­κρι­ση το είδε πρώτος.

ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ (τότε μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ): Αυτό σημαί­νει πως το κατα­σκεύ­α­σε ο Πολυ­χρο­νό­που­λος στην Ασφάλεια. 

Στις ερω­τή­σεις του προ­έ­δρου απα­ντούν στε­ρε­ό­τυ­πα πως σκο­πός της συγκέ­ντρω­σης ήταν να ανα­τρέ­ψουν το καθε­στώς. Ένα όμως χαφιές που δεν είξε­ρε κατά το μάθη­μα δεν δίνει απά­ντη­ση ψελ­λί­ζο­ντας μμ. Ανα­γκά­ζε­ται έτσι ο ίδιος ο πρό­ε­δρος να του πει. Ώστε και συ δεν ξέρεις τι ζητού­σαν εκεί πολύ πήγαν… Τότε ο χαφιές λέει πως είχαν σκο­πό «την διά­δο­ση των ιδε­ών». Σε ερω­τή­σεις του συνη­γό­ρου Σαμα­ρά πως όταν ζητού­σαν ν’ ανα­τρέ­ψουν το καθε­στώς και να κάνουν όλα τα φοβε­ρά και τερα­τώ­δη πράγ­μα­τα που τους κατη­γο­ρούν είχαν ανοι­κτή την πόρ­τα του ιατρεί­ου ο χαφιές Κρο­ντή­ρης δεν δίνει καμία απάντηση.

ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ Η ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Εξε­τά­ζε­ται κατό­πιν ο δικη­γό­ρος Λάμπρου μάρ­τυ­ρας της υπε­ρά­σπι­σης. Σε ερω­τή­σεις του συνη­γό­ρου σ. Πορ­φυ­ρο­γέ­νη λέει πως και λεκτι­κά και φρα­στι­κά είνε αλοιω­τι­κό το κεί­με­νο των πρα­κτι­κών που ανα­φέ­ρει για μετά­δο­ση αφρο­δί­σιων νοση­μά­των από όλο το άλλο κεί­με­νο και αυτό γίνε­ται φανε­ρό πως έχει προ­στε­θεί από άλλους. Δεν μπο­ρεί συνε­χί­ζει να γρά­φει ένας επι­στή­μο­νας για­τρός της «μετα­δό­σε­ως» και «στε­να­χώρ­γιας» θα έγρα­φε της «μετά­δο­σης» και «στε­νο­χώ­ριας» .

ΠΟΙΑ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο μάρ­τυ­ρας της υπε­ρά­σπι­σης δικη­γό­ρος Καμώ­νας λέει πως η αρι­στρεή παρά­τα­ξη έχει πρό­γραμ­μα κοι­νω­νι­κής και υγειο­νο­μι­κής πολι­τι­κής και αγω­νί­ζο­νται για τα συμ­φέ­ρο­ντα των φτω­χών και βιο­πα­λαι­στών για­τρών γι’αυτό προ­κά­λε­σε τη λυσ­σώ­δη αντί­δρα­ση των πλου­σί­ων και αντι­δρα­στι­κών για­τρών. Ανα­φέ­ρει κατό­πιν ότι οι πολύ εξα­θλιω­μέ­νοι εργά­τες τρα­βούν μάλ­λον στο φασι­σμό και γι’αυτό κανέ­νας κομ­μου­νι­στής δεν ζητά­ει ποτέ την εξα­θλί­ω­ση της εργα­τιάς αλλά την καλι­τέ­ρευ­ση της ζωής της. 

ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

Σε ερω­τή­σεις του συνη­γό­ρου σ. Γιο­μπρέ τονί­ζει πως στη Σοβιε­τι­κή Ρωσ­σία έχει καταρ­γη­θεί η πορ­νεία και έχουν εξα­λεί­φει τα αφρο­δί­σια νοσή­μα­τα. Εξε­τά­ζε­ται κατό­πιν ο μάρ­τυ­ρας Νικο­λα­κό­που­λος εκφρά­ζο­ντας την κατά­πλη­ξη του για­τί δίνε­ται πίστη σε συκο­φα­ντί­ες όπως το σχέ­διο για μετά­δο­ση αφρο­δί­σιων νοση­μά­των που δεν μπο­ρού­σε από από­στα­ση να μετα­δω­θού­νε. Ο μάρ­τυ­ρας δικη­γό­ρος Μπα­ντού­νας λέει πως η αρι­στε­ρή παρά­τα­ξη για­τρών πάντα αγω­νί­στη­κε για τα συμ­φέ­ρο­ντα των βιο­πα­λαι­στών για­τρών και γι’αυτό στις τελευ­ταί­ες αρχαι­ρε­σί­ες πήρε 200 ψήφους. Λέει ακό­μη πως η αρι­στε­ρή παρά­τα­ξη ζητά­ει να δοθεί στον φτω­χό εργα­ζό­με­νο λαό ο Ερυ­θρός Σταυ­ρός και ο Ευαγγελισμός. 

Η ΑΣΤΙΚΗ ΣΑΠΙΛΑ

Απο­λο­γού­νται ύστε­ρα οι κατη­γο­ρού­με­νοι. Μιλά­ει πρώ­τος ο σ.Γιάννης Ευθυ­μί­ου λέγο­ντας ότι εάν γενι­κά τα κοι­νω­νι­κά νοσή­μα­τα είνε μετα­δε­δό­με­να αυτό γίνε­ται για­τί το αστι­κό κρά­τος δεν παίρ­νει κανέ­να μέτρα για τη δημό­σια υγεία.Για την τερα­τώ­δη συκο­φα­ντία λέει πως σκο­πός της είνε να συκο­φα­ντη­θούν οι αρι­στε­ροί για­τροί στη μεγά­λη μάζα των βιο­πα­λαι­στών για­τρών, σαν κακούρ­γοι , αλλά τέτοιοι είνε μόνο οι άνθρω­ποι της Ασφά­λειας. Ο για­τρός Πασού­ρας λέει πως στην αρι­στε­ρή παρά­τα­ξη που καθο­δη­γεί­ται από συνει­δη­τούς για­τρούς ανή­κου­νε βιο­πα­λαι­στές για­τροί από όλες τις πολι­τι­κές παρα­τά­ξεις. Η αρι­στε­ρή παρά­τα­ξη συνε­χί­ζει, παλεύ­ει για τα συμ­φέ­ρο­ντα των φτω­χών γιατρών.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Ο για­τρός σ. Σιδε­ρί­δης λέει πως πήγε στο ιατρείο για­τί επρό­κει­το να γίνει εκεί σύσκε­ψη του Υγειο­νο­μι­κού Τμή­μα­τος της Εργα­τι­κής Βοή­θειας που παρέ­χει ιατρι­κή περί­θαλ­ψη στα θύμα­τα του ταξι­κού αγώ­να της εργα­τι­κής τάξης. Ο σ. Τατα­σό­που­λος τονί­ζει πως πήγε στο ιατρείο για να τον εξε­τά­σουν οι για­τροί για­τί μόλις γύρι­σε από το Καλ­πά­κι , τσα­κι­σμέ­νος από τα φρι­χτά μαρ­τύ­ρια στα οποία υπο­βλή­θη­κε από τον μιλι­τα­ρι­σμό σαν κομ­μου­νι­στής φαντά­ρος. Απο­λο­γεί­ται ύστε­ρα ο για­τρός Αντω­νιά­δης. Λέει πως από τους 6.500 για­τρούς που υπάρ­χουν οι 4 χιλιά­δες είνε χωρίς δου­λειά και αυτό εξ’αιτίας του αστι­κού καθε­στώ­τος. Δεν υπάρ­χει λέει καμία υγειο­νο­μι­κή πρό­νοια ούτε ξοδεύ­τεια τίπο­τα για τη δημό­σια υγεία, ενώ εκα­το­ντά­δες δαπα­νώ­νο­νται με απλο­χε­ριά για κανό­νια, πολε­μο­φό­δια και αντι­τορ­πι­λι­κά. Τονί­ζει πως η αρι­στε­ρή παρά­τα­ξη αγω­νί­ζε­ται για να δοθεί δου­λειά στους βιο­πα­λαι­στές για­τρούς , να ιδρυ­θούν αντι­φυ­μα­τι­κά αντιε­λο­νο­σια­κά και αντια­φρο­δι­σια­κά ιατρεία, να μην παίρ­νουν ορι­σμέ­νοι για­τροί 100.000 δραχ­μές και άλλοι να μην έχουν να φάνε. Δεν μπο­ρού­με να ανε­χτού­με κατα­λή­γει ο για­τρός Αντω­νιά­δης τη μονο­πώ­λη­ση της για­τρι­κής. Όσο για τα θρα­σύ­τα­τη συκο­φα­ντία πως θα μετα­δί­δα­με αφρο­δί­σια νοσή­μα­τα δεν έχου­με να πού­με τίπο­τα για­τί μονά­χα κακούρ­γοι και κομπο­γιαν­νί­τες είνε ικα­νοί γι’ αυτά και όχι κομ­μου­νι­στές και αρι­στε­ροί για­τροί που αγω­νί­ζο­νται ενά­ντια στα κακουρ­γή­μα­τα της αστι­κής για­τρι­κής και του αστι­κούς κρά­τους . Απο­λο­γού­νται ύστε­ρα οι για­τροί Τζα­μα­λού­κος, Καμα­ριώ­της και Ζεκάκος.

ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΣΑΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ

Παίρ­νει κατό­πι τον λόγο ο εισαγ­γε­λέ­ας , ο οποί­ος δεν μιλά­ει πάνω στην κατη­γο­ρία , που κατά­πε­σε πατα­γω­δώς, αλλά δια­τυ­πώ­νει τις αντι­λή­ψεις του. Λέει ως είνε κρί­μα να μην τιμω­ρού­νται οι κομ­μου­νι­στές σαν κομ­μου­νι­στές και ζητά­ει χωρίς να πει τίπο­τα το συγκε­κρι­μέ­νο τη κατα­δί­κη των κατη­γο­ρου­μέ­νων. Αγο­ρεύ­ουν ύστε­ρα οι συνή­γο­ροι. Ο Κανελ­λό­που­λος απο­δεί­χνει πως η σκη­νο­θε­σία της κατη­γο­ρί­ας ανά­γκα­σε τον εισαγ­γε­λέα να κάνει φιλο­λο­γία. Ο σ. Πορ­φυ­ρο­γέ­νης από­δει­ξε το αβά­σι­μο της κατη­γο­ρί­ας και πως δεν μπο­ρούν να κατα­δι­κα­στούν για­τί είνε κομου­νι­στές, για­τί ούτε ο φασι­στι­κός νόμος του ιδιώ­νυ­μου ορί­ζει τίπο­τα τέτοιο από την αντί­δρα­ση πού­κα­νε η εργα­τι­κή τάξη . Λέει ακό­μα πως η αστι­κή τάξη επι­διώ­κει τη εξα­θλί­ω­ση των εργα­ζο­μέ­νων για να κυριαρ­χεί ευκο­λό­τε­ρα σ’αυτούς.

Το δικα­στή­ριο έβγα­λε από­φα­ση μετά τα μεσά­νυ­χτα. Δεν παρα­δέ­χθη­κε την αισχρή σκη­νο­θε­σία για μετά­δο­ση νοση­μά­των , κατα­δί­κα­σε όμως για παρά­βα­ση του ιδιώ­νυ­μου σε βαριές ποι­νές τους για­τρούς σ. Γιάν­νη Ευθυ­μί­ου , Θανά­ση Πατσού­ρο, Γιάν­νη Σιδε­ρί­δη και Μιχά­λη Τατα­σό­που­λο σε 6 μήνες φυλα­κή και 1 μήνα εξο­ρία. Το και­νούρ­γιο αυτό αίσχος της αστι­κής δικαιο­σύ­νης προ­κά­λε­σε την αγα­νά­χτη­ση εργα­ζο­μέ­νων και δια­νο­ου­μέ­νων που παρα­κο­λού­θη­σαν την δίκη.» 

Οι δικα­στι­κές απο­φά­σεις, προ­κα­λούν θύελ­λα δια­μαρ­τυ­ριών σε φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος αλλά και απλούς εργα­ζό­με­νους. Τις επό­με­νες ημέ­ρες ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ θα φιλο­ξε­νή­σει αρκε­τές από αυτές, ενώ με αρθρο­γρα­φία του σχο­λιά­ζει τη στά­ση των αστι­κών εφη­με­ρί­δων της εποχής.

iatros3

Πάντως η υπό­θε­ση προ­κα­λεί ερω­τή­μα­τα και στις αστι­κές εφη­με­ρί­δες της επο­χής. Γρά­φει πρω­το­σέ­λι­δα η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (4/6): «ΕΙΝΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΤΕΡΑΤΩΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ.Να πιστεύ­σω­μεν ότι κομ­μου­νι­σταί ιατροί παρε­φρό­νη­σαν μέχρι τοιού­του σημεί­ου ώστε να δια­νοη­θούν τη διά­πρα­ξιν του απο­τρο­παί­ου εγκλή­μα­τος δια το οποί­ον εσύρ­θη­σαν προ­χτές εις το Δικα­στή­ριον. Είνε αδύ­να­τον να φαντα­σθώ­μεν ότι άνθρω­ποι όχι δια­νο­ού­με­νοι και επι­στή­μο­νες αλλά στοι­χειω­δώς ευφυ­είς και όχι παθο­λο­γι­κώς ηλή­θιοι, συνέ­λα­βον και κατέ­στρω­σαν την εκτέ­λε­σιν τοιού­του εγκλή­μα­τος, έστω και αν ούτοι ανή­κουν εις την κομ­μου­νι­στι­κήν παρά­τα­ξιν. Διό­τι λογι­κώς το σατα­νι­κόν αυτό σχέ­διον το οποίο θ’ απέ­βλε­πεν εις το σάπι­σμα της..αστικής κοι­νω­νί­ας, δεν θα ήτο δυνα­τόν ν’ απο­κλεί­σει απ’ τον κύκλον των θυμά­των του και αυτούς τού­τους τους κομ­μου­νι­στάς, οι οποί­οι και άνευ της αμέ­σου επεμ­βά­σε­ως των εγκλη­μα­τι­κών ιατρών θα διέ­τρε­χον τον κίν­δυ­νον να μολυν­θούν, ζώντες υπο­χρε­ω­τι­κώς μέχρι της ανα­τρο­πής του καθε­στώ­τος και του ξεκλη­ρί­σμα­τος όλων των κατά παραγ­γε­λί­αν αρρω­στη­μέ­νων αστών, εις ανα­πό­τρε­πτον συγ­χρω­τι­σμόν μαζί των. Μήπως λοι­πόν το απρο­κά­λυ­πτον σημεί­ω­μα ήτο πράγ­μα­τι υπο­βο­λι­μαί­ον, όπως ισχυ­ρί­σθη­σαν οι συλ­λη­φθέ­ντες κομ­μου­νι­σταί ιατροί;» 

Ιδιαί­τε­ρη σημα­σία έχει η κοι­νή ανα­κοί­νω­ση των κατα­δι­κα­σθέ­ντων για­τρών και δημο­σιεύ­τη­κε στον Ριζο­σπά­στη στις 5 Ιού­νη που δεί­χνει και περή­φα­νη στά­ση τους.

« Η βρώ­μι­κη συκο­φα­ντία και η δολο­πλο­κία μπή­κε σε κίνη­ση για να σκε­πα­σθεί το έγκλη­μα της εγκα­τά­λει­ψης των εργα­ζό­με­νων φτω­χών στρω­μά­των. Ιδιαί­τε­ρα όσον αφο­ρά την υγιει­νή και κοι­νω­νι­κή πρό­νοια και αντί­λη­ψη από το αμαρ­τω­λό καθε­στώς της Ελλη­νι­κής κεφα­λαιο­κρα­τί­ας που παρα­δέρ­νει στα κύμα­τα της οικο­νο­μι­κής καταστροφής. 

Για να πνι­γεί η προ­σπά­θεια της αρι­στε­ρής παρά­τα­ξης των για­τρών που ζητά­ει την καλυ­τέ­ρε­ψη της επαγ­γελ­μα­τι­κής θέσης όλων των φτω­χών για­τρών. Για να εμπο­δι­σθεί η στο­χειώ­δι­κη για­τρι­κή περί­θαλ­ψη που δίνε­ται από πολ­λούς πρω­το­πό­ρους για­τρούς στα θύμα­τα τα αστι­κής δικαιο­σύ­νης, τους φυλα­κι­σμέ­νους και εξό­ρι­στους αγω­νι­στές της εργα­τι­κής τάξης που σαπί­ζουν στα μπου­ντρού­μια και τα ξερο­νή­σια μας έρρι­ξαν και μας για μήνες φυλα­κή με μια αφά­ντα­στη σκευω­ρία που μονά­χα εγκλη­μα­τι­κές ψυχές ιερο­ε­ξε­τα­στών και κακούρ­γων μεσαιω­νι­κού καθε­στώ­τος μπο­ρού­σαν να διανοηθούν.

Μας κατη­γό­ρη­σαν όχι για­τί βοη­θά­με και για­τρεύ­ου­με επα­να­στά­τες εργά­τες , όχι μόνο για­τί ζητά­με να βοη­θή­σου­με τον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων για υγιει­νή ζωή , κοι­νω­νι­κή πρό­νοια κλπ. Όχι για­τί τις δυνά­μεις μας τις δια­θέ­του­με για τη απε­λευ­θε­ρω­τι­κή πάλη της εργα­τι­κής τάξης και των φτω­χών αγρο­τών, που παι­διά τους είμα­σθε και μείς. Μα άκου­σε εργα­ζό­με­νε λαέ! Για­τί «ΟΡΓΑΝΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΦΙΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΑΖΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ.» Είνε ανά­γκη να δια­ψεύ­σου­με αυτό το αισχρό ψέμα που είνε ούρ­λια­σμα των σκυ­λιών της Οχρά­νας; Είναι ανά­γκη να πού­με πώς την επα­να­στα­τι­κή απο­λύ­τρω­ση της εργα­τι­κής τάξης δεν την περι­μέ­νου­με από τις αρρώ­στιες και την εξα­θλί­ω­ση αλλά μόνο από το Ενιαίο μέτω­πο όλων τα κατα­πιε­ζο­μέ­νων ενά­ντια στην πεί­να, την αθλιό­τη­τα, την ανερ­γία και τον πόλε­μο; Είναι ανά­γκη να τονί­σου­με πως οι μέθο­δές μας δεν είνε φασι­στι­κές μέθο­δες του γονα­τί­σμα­τος της εργα­τι­κής μάζας από την αθλιό­τη­τα αλλά ο αγώ­νας ενά­ντια στο γονά­τι­σμα των εργα­ζο­μέ­νων στον φασι­σμό; Οι εργα­ζό­με­νες μάζες που γνώ­ρι­σαν τους αγώ­νες μας με το ακρά­τη­το κύμα της αγα­νά­χτη­σης που τους κατέ­χει θα απα­ντή­σουν στα μυσα­ρά αυτά σχέδια.

Εργά­τες, υπάλ­λη­λοι, φτω­χοί για­τροί και βιοπαλαιστές

Μέσα από το μπου­ντρού­μι που μας έκλει­σε η κεφα­λαιο­κρα­τία ζητά­με από εσάς αδέρ­φια μας να ξεσκε­πά­σε­τε τα τερα­τώ­δι­κα σχέ­δια και τις σκευω­ρί­ες της ασφά­λειας μεσ’ τις καθυ­στε­ρη­μέ­νες μάζες δεί­χνο­ντας τα αλη­θι­νά αίτια. 

Ζητά­με σε απά­ντη­ση στην προ­βο­κά­τσια της ασφά­λειας να δου­λέ­ψε­τε πιο δρα­στή­ρια σφυ­ρη­λα­τώ­ντας το Ενιαίο Μέτω­πο των Εργα­ζο­μέ­νων και ψηφί­ζο­ντας φανα­τι­κά τους κόκ­κι­νους υπο­ψή­φιούς του ενά­ντια στα φασι­στι­κά μέτρα και τον πόλε­μο για το ψωμί, τη υγεία και την ελευ­θε­ρία σας και μπαί­νο­ντας στις επαγ­γελ­μα­τι­κές σας οργα­νώ­σεις και την Εργα­τι­κή Βοήθεια. 

Στον αγώ­να αυτόν δεν θα λεί­ψου­με και μεις ούτε μια στιγ­μή από το πλευ­ρό σας.

Γιάν­νης Σιδερίδης

Απ. Πατσού­ρας

Γιαν. Εθυ­μί­ου

Μιχ. Τατα­σό­που­λος»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο