Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

H Google έκλεισε ξανά το HispanTV — Το Ιράν απαντά με το “Urmedium”

«Η Google απέ­κλει­σε και πάλι τις προ­σβά­σεις του ιρα­νι­κού τηλε­ο­πτι­κού κανα­λιού HispanTV, εμπο­δί­ζο­ντας τη μετα­φόρ­τω­ση βίντεο και υλι­κού στο YouTube.
Τα στε­λέ­χη της μηχα­νής ανα­ζή­τη­σης των ΗΠΑ ισχυ­ρί­στη­καν ότι εντό­πι­σαν παρα­βιά­σεις των νόμων της χωρίς να παρέ­χουν λεπτο­μέ­ρειες για ποιες
».

ℹ️   Η είδη­ση δημο­σιεύ­θη­κε στις 24 Νοεμ­βρί­ου, από την Prensa Latina, μερι­κές μέρες πριν τη (νέα) δολο­φο­νία ιρα­νού επι­στή­μο­να, του Mohsen Fakhrizadeh.google

Ο γίγα­ντας και παντο­κρά­το­ρας των ηλε­κτρο­νι­κών media, που ελέγ­χει –ως γνω­στό και το Youtube (δημιουρ­γή­θη­κε το 2005 και τον Οκτώ­βριο του 2006, αγο­ρά­στη­κε από την Google «με ανταλ­λα­γή μετο­χών» 1,65 δις$ και σήμε­ρα λει­τουρ­γεί ως θυγα­τρι­κή της) –δεν είναι η πρώ­τη φορά –ως αβα­ντα­δό­ρος της πολι­τι­κής του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού που τα έχει βάλει με το Ιράν: Η τηλε­ό­ρα­ση και άλλα μέσα ενη­μέ­ρω­σης, της χώρας αυτής όπως για παρά­δειγ­μα το Press TV, λογο­κρί­νο­νται συχνά από τις αμε­ρι­κα­νι­κές διε­θνι­κές εται­ρεί­ες, χωρίς ιδιαί­τε­ρες εξηγήσεις.

Επί­ση­μο σημεί­ω­μα από την Υπη­ρε­σία Εξω­τε­ρι­κών του Ιρα­νι­κού Οργα­νι­σμού Ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης απο­κα­λεί αυτού του είδους τις απο­φά­σεις δικτα­το­ρία των μέσων.

IRAN Press TV Ο λογαριασμός Google είναι απενεργοποιημένος δεν μπορεί να αποκατασταθεί

Μέχρι τις 20 Σεπτέμ­βρη η Google είχε απο­κλεί­σει  για έκτη φορά μέσα σε λίγους μήνες πρό­σβα­ση στο YouTube από τον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό του Ιράν Press TV, με το σύνη­θες «Ο λογα­ρια­σμός σας Google είναι απε­νερ­γο­ποι­η­μέ­νος και δεν μπο­ρεί να απο­κα­τα­στα­θεί επει­δή παρα­βί­α­σε τους νόμους εξα­γω­γής –μπο­ρεί­τε να ζητή­σε­τε νομι­κές συμ­βου­λές εάν έχε­τε απο­ρί­ες», έβγαι­νε τότε σε μήνυ­μα της μηχα­νής αναζήτησης.
Ένα χρό­νο πριν είχαν μπλο­κά­ρει και το κανά­λι του Hispan TV.

Οι αξιω­μα­τού­χοι της Google ισχυ­ρί­ζο­νται ότι «οι νόμοι και οι κανο­νι­σμοί περί εξα­γω­γών των ΗΠΑ απα­γο­ρεύ­ουν τη χρή­ση και την πρό­σβα­ση σε ελεγ­χό­με­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες, αγα­θά και τεχνο­λο­γία που θεω­ρούν επι­βλα­βή για την εθνι­κή ασφά­λεια ή το εμπό­ριο».

Μαζί με το κλεί­σι­μο, περι­λαμ­βά­νο­νται και περιο­ρι­σμοί στη χρή­ση Gmail, Google Drive και οποιασ­δή­πο­τε άλλης εφαρ­μο­γής του τεχνο­λο­γι­κού γίγα­ντα για την απο­στο­λή email, κοι­νή χρή­ση, μετα­φο­ρά ή απο­θή­κευ­ση τεχνι­κών δεδο­μέ­νων κλπ.FireEye logo

ℹ️  Σύμ­φω­να με την εται­ρεία FireEye, συνερ­γά­της της Google στην ασφά­λεια υπο­λο­γι­στών, ο απο­κλει­σμός των ιρα­νι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης προ­σπα­θεί να στα­μα­τή­σει την αυξα­νό­με­νη επιρ­ροή τους στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, την Ευρώ­πη γενι­κό­τε­ρα, επί­σης την Καραϊ­βι­κή και στις χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής.

Για την παρά­καμ­ψη τέτοιων κλει­σί­μα­τος, η Hispan TV και η Press TV παρου­σί­α­σαν τη δική τους πλατ­φόρ­μα ανταλ­λα­γής πλη­ρο­φο­ριών, Urmedium, με εθνι­κό σχε­δια­σμό από τοπι­κούς ειδι­κούς, δια­δρα­στι­κό περι­βάλ­λον χωρίς δια­φη­μί­σεις και σημα­ντι­κή παρο­χή περιε­χο­μέ­νου με δυνα­τό­τη­τα να “ανέ­βουν” και να “κατέ­βουν” οπτι­κο­α­κου­στι­κά περιεχόμενα.

Yemen Health Ministry A child dies every 10 minutes

The Propaganda war on Syria

Η Urmedium εκπέ­μπει προς το παρόν σε 32!! γλώσ­σες μετα­ξύ αυτών εκτός από περ­σι­κά, αρα­βι­κά και συνα­φή (Ασσυ­ρί­ας, Παστούν κά) σε αγγλι­κά και σε όλες της ευρω­παϊ­κές –μέχρι και αλβα­νι­κά! (ελλη­νι­κά όχι προς το παρόν), Κινέ­ζι­κα, στις γλώσ­σες και δια­λέ­κτους της πρώ­ην ΕΣΣΔ (ρώσι­κα + Αρμε­νία, Καζακ­στάν, Τουρ­κμε­νι­στάν κλπ) κά.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο