Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

H Humanite απευθύνει έκκληση για βοήθεια

Η γαλ­λι­κή αρι­στε­ρή εφη­με­ρί­δα l’Humanite, η οποία κήρυ­ξε στά­ση πλη­ρω­μών, κάλε­σε σήμε­ρα τους ανα­γνώ­στες και τις ανα­γνώ­στριές της σε «γενι­κή κινη­το­ποί­η­ση», αιτού­με­νη «στή­ρι­ξη από τον λαό και τους πολί­τες» ώστε να μπο­ρέ­σει να ξεπε­ρά­σει τις οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες της.

«Τη στιγ­μή που τόσες συζη­τή­σεις γίνο­νται και τόσες ανη­συ­χί­ες εκφρά­ζο­νται για τις ‘φάμπρι­κες’ των ‘ψευ­δών ειδή­σε­ων’, το να αφε­θεί η Humanit? να πεθά­νει θα ισο­δυ­να­μού­σε με εξα­σθέ­νη­ση του ποιο­τι­κού Τύπου» στη Γαλ­λία, τόνι­σε ο διευ­θυ­ντής της εφη­με­ρί­δας Πατρίκ Λε Ιαρίκ σε έκκλη­σή του που δημο­σιεύ­ε­ται σήμε­ρα από την εφημερίδα.

Η εφη­με­ρί­δα ιδρύ­θη­κε το 1904 από τον σοσια­λι­στή ηγέ­τη Ζαν Ζορές και από το 1920 έως το 1994 υπήρ­ξε το επί­ση­μο όργα­νο του Γαλ­λι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος (PCF), στο οποίο παρα­μέ­νει πολύ κοντά.

Υπεν­θυ­μί­ζο­ντας «τη στα­θε­ρή στρά­τευ­ση της Humanit? στο πλευ­ρό των εργα­ζο­μέ­νων, των λαϊ­κών κύκλων (…), των στο­χα­στών που αμφι­σβη­τούν το σύστη­μα, των δημιουρ­γών που προ­ά­γουν τον πολι­τι­σμό», ο Πατρίκ Λε Ιαρίκ κάλε­σε τους ανα­γνώ­στες της σε «μια εξαι­ρε­τι­κή κινη­το­ποί­η­ση» μέσω δρά­σε­ων όπως συγκε­ντρώ­σεις κεφα­λαί­ων, συζη­τή­σεις ή εκδη­λω­σεις στον δρόμο.

«Εδώ και πολ­λούς μήνες, δεν έχου­με στα­μα­τή­σει να κρού­ου­με τον κώδω­να για τις μεγά­λες οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει η Humanit?. Δεν φει­σθή­κα­με καμιάς προ­σπά­θειας για να τις ξεπε­ρά­σου­με», υπεν­θύ­μι­σε ο επι­κε­φα­λής της εφημερίδας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο