Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

H Microsoft θα αντικαταστήσει δημοσιογράφους με ρομπότ

Η Microsoft πρό­κει­ται να αντι­κα­τα­στή­σει δεκά­δες δημο­σιο­γρά­φους, που εργά­ζο­νται με συμ­βό­λαιο στην ιστο­σε­λί­δα της MSN, με τη χρή­ση αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­νων συστη­μά­των για την επι­λο­γή των ειδή­σε­ων, όπως μετα­δί­δουν βρε­τα­νι­κά και αμε­ρι­κα­νι­κά μέσα ενημέρωσης.

Η επι­μέ­λεια των ειδή­σε­ων που παρά­γουν οι δημο­σιο­γρα­φι­κοί οργα­νι­σμοί και η επι­λο­γή των τίτλων και των φωτο­γρα­φιών που ανε­βαί­νουν στην ιστο­σε­λί­δα MSN γίνε­ται επί του παρό­ντος από δημοσιογράφους.

Πλέ­ον αυτό το έργο της παρα­γω­γής ειδή­σε­ων θα ανα­λαμ­βά­νει η τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη, όπως δήλω­σαν πηγές στην εφη­με­ρί­δα Seattle Times.

Η Microsoft ανα­κοί­νω­σε ότι η αλλα­γή εντάσ­σε­ται σε μια αξιο­λό­γη­ση της λει­τουρ­γί­ας της.

Ο αμε­ρι­κα­νι­κός κολοσ­σός της τεχνο­λο­γί­ας ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του: “Όπως όλες οι εται­ρεί­ες αξιο­λο­γού­με το έργο μας σε τακτι­κή βάση. Αυτό μπο­ρεί να έχει ως απο­τέ­λε­σμα να επεν­δύ­ου­με περισ­σό­τε­ρο σε κάποιους τομείς και από και­ρού εις και­ρόν να ανα­συ­ντασ­σό­μα­στε σε κάποιους άλλους. Οι απο­φά­σεις αυτές δεν είναι απο­τέ­λε­σμα της παρού­σας πανδημίας”.

Η Microsoft, όπως και άλλες τεχνο­λο­γι­κές επι­χει­ρή­σεις, πλη­ρώ­νει δημο­σιο­γρα­φι­κούς οργα­νι­σμούς για να χρη­σι­μο­ποιεί ειδή­σεις τους στην ιστο­σε­λί­δα της.

Αλλά απα­σχο­λεί δημο­σιο­γρά­φους που απο­φα­σί­ζουν ποιές ειδή­σεις θα ανε­βαί­νουν στην ιστο­σε­λί­δα της και πώς θα προβάλλονται.

Περί­που 50 παρα­γω­γοί ειδή­σε­ων που έχουν συμ­βό­λαιο με την εται­ρεία θα χάσουν την δου­λειά τους στο τέλος Ιου­νί­ου, σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα της Seattle Times, αλλά μια ομά­δα από δημο­σιο­γρά­φους πλή­ρους απα­σχό­λη­σης θα παραμείνει.

“Είναι απο­θαρ­ρυ­ντι­κό να θεω­ρού­με ότι τα μηχα­νή­μα­τα μπο­ρούν να μας αντι­κα­τα­στή­σουν… και όμως”, δήλω­σε στην εφη­με­ρί­δα ένας από τους δημο­σιο­γρά­φους που θα χάσει την δου­λειά του.

Κάποιοι από αυτούς που θα απο­λυ­θούν προει­δο­ποί­η­σαν ότι η τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη πιθα­νόν να μην γνω­ρί­ζει καλά τους αυστη­ρούς δημο­σιο­γρα­φι­κούς κανο­νι­σμούς και να κατα­λή­γει να αναρ­τά ακα­τάλ­λη­λες ειδήσεις.

Η Microsoft είναι μια από τις πολ­λές τεχνο­λο­γι­κές εται­ρεί­ες που πει­ρα­μα­τί­ζο­νται με μορ­φές της απο­κα­λού­με­νης ρομπο­τι­κής δημο­σιο­γρα­φί­ας για την μεί­ω­ση του κόστους. Η Google είναι επί­σης μια εται­ρεία που επεν­δύ­ει σε αυτόν τον τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο