Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

H Yγεία και η τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, υπάγονται στα ζητήματα της «ανθρωπιστικής κρίσης;

Στο νομο­σχέ­διο για την ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση ανα­κοι­νώ­θη­κε από το υπουρ­γείο Υγεί­ας ότι θα μπουν τρο­πο­λο­γί­ες που αφο­ρούν τα νοσο­κο­μεία και τους νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς, δυστυ­χώς, και παρά τις εξαγ­γε­λί­ες μαθαί­νου­με ότι:

Α.-1 Καμία από αυτές τις εξαγ­γε­λί­ες δεν σημαί­νει επι­πλέ­ον δαπά­νη για τα νοσο­κο­μεία, ούτε για τους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς (είναι γνω­στή η τρα­γι­κή κατά­στα­ση στην οποία βρίσκονται)

2.Η παρά­τα­ση για τους ειδι­κευό­με­νους και οι απλή­ρω­τες εφη­με­ρί­ες των προη­γού­με­νων ετών κόπη­καν από τη συζή­τη­ση ως μη σχε­τι­κές με το θέμα της «ανθρω­πι­στι­κής κρίσης»

Aνε­ξάρ­τη­τα από τη νομι­κή υπό­στα­ση του θέμα­τος, ΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΑΡΚΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ή ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, εξα­κο­λου­θούν να είναι μετέ­ω­ρα και τα δύο προ­βλή­μα­τα και ζητούν επεί­γου­σα απά­ντη­ση και όχι στο μακρυ­νό μελλον.

Διε­ρω­τά­ται κανείς. Από πότε η υγεία και η τρα­γι­κή κατά­στα­ση στην οποία βρι­σκό­μα­στε„ δεν υπά­γο­νται στα ζητή­μα­τα της «ανθρω­πι­στι­κής κρίσης».?

Β. Οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί ζητούν με στε­ντό­ρεια τη φωνή από την κυβέρ­νη­ση να απο­σύ­ρει την τρο­πο­λο­γία, που αφο­ρά τα απο­θε­μα­τι­κά των ταμεί­ων, και να μην δημιουρ­γή­σει κατα­στά­σεις τύπου χρη­μα­τι­στη­ρί­ου ή PSI για τα χρή­μα­τά μας, αντί­θε­τα πρέ­πει άμε­σα το κρά­τος και οι μεγα­λο­ερ­γο­δό­τες να επι­στρέ­ψουν στα ταμεία όλα και φυσι­κά στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ όλα τα δισε­κα­τομ­μύ­ρια που χρω­στούν. Οι ευθύ­νες είναι τερά­στιες στην κυβέρ­νη­ση που επι­λέ­γει να πλη­ρώ­σει τους <εταί­ρους> με ζεστό χρή­μα από τον ιδρώ­τα μας για δανει­κά που πήραν οι τρά­πε­ζες και οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμιλοι.

Σημα­ντι­κή κινητοποίηση

Το Σάβ­βα­το 21 Μαρ­τί­ου γίνε­ται μεγά­λη εκδή­λω­ση για την υγεία (πολυ­ϊ­α­τρεία, Ψυχια­τρι­κά νοσο­κο­μεία, Αττι­κό νοσο­κο­μείο κλπ) στην Δυτι­κή Αττι­κή στο Περι­στέ­ρι, 11 το πρωί στην πλα­τεία Δημαρ­χεί­ου, που το διορ­γα­νώ­νουν οι λαϊ­κές επι­τρο­πές των δυτι­κών συνοι­κιών και συμ­με­τέ­χουν ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου και ο Δήμος Πετρού­πο­λης. Από­φα­ση για συμ­με­το­χή έχουν πάρει τα Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων στο Αττι­κό Νοσο­κο­μείο, στο νοσο­κο­μείο Αλε­ξάν­δρα, στον Ευαγ­γε­λι­σμό καθώς και το Δ.Σ της Ε.Ι.Ν.Α.Π.

Είναι πολύ σημα­ντι­κό θέμα για­τί είναι μία περιο­χή που στε­νά­ζει περισ­σό­τε­ρο από όλες στο κρί­σι­μο αυτό ζήτη­μα και πρέ­πει όλος ο κόσμος να εκφρά­σει τη συμ­με­το­χή του.

Ηλί­ας Σιώ­ρας, μέλος Δ.Σ Ε.Ι.Ν.Α.Π, μέλος γραμ­μα­τεί­ας Π.Α.ΜΕ . Υγεί­ας – Πρό­νοιας Αττικής 

16\3\15

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο