Χαρίλαος Φλωράκης: Σημειώσεις για την αντεπανάσταση, τον σοσιαλισμό και τον οπορτουνισμό

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Στις 22 Μάη συμπλη­ρώ­νο­νται 11 χρό­νια από το «φευ­γιό» του Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη, του αλύ­γι­στου κομ­μου­νι­στή, του αγω­νι­στή καπε­τά­νιου και λαϊ­κού ηγέ­τη, του επί σχε­δόν 20 χρό­νια στυ­­λο­­βά­­τη-Γενι­­κού Γραμ­μα­τέα του ΚΚΕ. Αντί οποιου­δή­πο­τε άλλου αφιε­ρώ­μα­τος, παρα­θέ­του­με σημειώ­σεις του ίδιου του Χαρί­λα­ου για τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές της περιό­δου 1989–1991 στην ΕΣΣΔ και την ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη.  Πρό­κει­ται … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης: Σημειώ­σεις για την αντε­πα­νά­στα­ση, τον σοσια­λι­σμό και τον οπορ­του­νι­σμό.