Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φλόριντα: Επαφές με ακροδεξιά ρατσιστική οργάνωση φέρεται να είχε ο 19χρονος μακελάρης

Στε­νές επα­φές με την ακρο­δε­ξιά, ρατσι­στι­κή οργά­νω­ση “Republic of Florida” φέρε­ται να είχε ο 19χρονος Νίκο­λας Κρουζ που σκόρ­πι­σε το θάνα­το σε 17 άτο­μα στο Λύκειο Marjory Stoneman Douglas High School στο Πάρ­κλαντ της Φλόριντα. 

Την απο­κά­λυ­ψη έκα­νε ο ίδιος ο ηγέ­της της ακρο­δε­ξιάς ομά­δας σε αμε­ρι­κα­νι­κή ειδη­σε­ο­γρα­φι­κή ιστο­σε­λί­δα, λέγο­ντας πως ο Κρουζ ήταν «μέλος της οργά­νω­σης μας», ενώ πρό­σθε­σε πως ο 19χρονος φονιάς είχε πάρει μέρος σε ένο­πλες παρα­στρα­τιω­τι­κές ασκήσεις. 

«Γνω­ρί­ζω πως είχε πλή­ρη συνεί­δη­ση ότι γίνο­νταν μέλος μιας ρατσι­στι­κής (white supremacist) παρα­στρα­τιω­τι­κής φασι­στι­κής ομά­δας» σημεί­ω­σε ο Τζόρ­νταν Τζέ­ρεμπ, φερό­με­νος ως αρχη­γός της οργάνωσης.

Την ταύ­τι­ση του με ακρο­δε­ξιές και ρατσι­στι­κές ιδε­ο­λο­γί­ες επι­βε­βαιώ­νουν και τα λεγό­με­να συμ­μα­θη­τών του στο γυμνά­σιο, σύμ­φω­να με τους οποί­ους ο Κρουζ εμφα­νί­ζο­νταν συχνά με μπλου­ζά­κια που είχαν απο­τυ­πω­μέ­να μηνύ­μα­τα ενά­ντια στους μου­σουλ­μά­νους, ενώ άλλες φορές κυκλο­φο­ρού­σε με καπέ­λο της προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας του Τραμπ που έφε­ρε το γνω­στό σήμα «Make America Great Again» (Κάντε την Αμε­ρι­κή σπου­δαία ξανά). 

Όπως σημεί­ω­σαν συμ­μα­θη­τές του, ο Κρουζ εξέ­φρα­ζε συχνά ρατσι­στι­κά και μειω­τι­κά σχό­λια για τους μου­σουλ­μά­νους μετα­νά­στες, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τους «τρο­μο­κρά­τες».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο