Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Το 51% των νέων θα προτιμούσαν να ζουν σε σοσιαλιστική-κομμουνιστική χώρα

Ενδια­φέ­ρο­ντα στοι­χεία προ­κύ­πτουν από πρό­σφα­τη έρευ­να-δημο­σκό­πη­ση της εται­ρεί­ας YouGov για τον πολι­τι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό της αμε­ρι­κα­νι­κής νεο­λαί­ας. Σύμ­φω­να με έρευ­να που διε­νερ­γή­θη­κε τους μήνες Σεπτέμ­βρη-Οκτώ­βρη, το 51% των νέων αμε­ρι­κα­νι­κών ηλι­κί­ας 21 έως 29 ετών δήλω­σε πως θα προ­τι­μού­σε να ζει σε σοσια­λι­στι­κή η κομ­μου­νι­στι­κή χώρα παρά στον καπιταλισμό. 

Το 56% των ερω­τη­θέ­ντων (στο ίδιο ηλι­κια­κό φάσμα 21–29 ετών) απά­ντη­σαν πως δεν θεω­ρούν προ­σβλη­τι­κό να τους απο­κα­λεί κάποιος κομ­μου­νι­στές, ενώ το 53% εξέ­φρα­σε την πεποί­θη­ση πως το οικο­νο­μι­κό σύστη­μα των ΗΠΑ λει­τουρ­γεί σε βάρος τους.

Το καλύ­τε­ρο της υπό­θε­σης ωστό­σο δεν είναι τόσο τα απο­τε­λέ­σμα­τα της δημο­σκό­πη­σης όσο το γεγο­νός ότι αυτή διε­ξή­χθη για λογα­ρια­σμό του γνω­στού αντι­κομ­μου­νι­στι­κού προ­πα­γαν­δι­στι­κού ιδρύ­μα­τος “Victims of Communism Memorial” (Μνη­μείο θυμά­των του Κομ­μου­νι­σμού) που έχει έδρα τις ΗΠΑ. Με δεδο­μέ­νη την προ­τί­μη­ση που η πλειο­ψη­φία των νέων αμε­ρι­κα­νι­κών έδει­ξε στην ιδέα του σοσια­λι­σμού είναι πιθα­νό οι υπεύ­θυ­νοι του εν λόγω ιδρύ­μα­τος να το… ξανα­σκε­φτούν δύο και τρεις φορές προ­τού ζητή­σουν ανά­λο­γη έρευ­να στο μέλλον.

Η ουσία του ζητή­μα­τος πάντως είναι πως 100 χρό­νια μετά τη Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση και 27 χρό­νια από τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές στην ΕΣΣΔ και την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, το όρα­μα του Σοσια­λι­σμού παρα­μέ­νει ανα­γκαίο και επί­και­ρο. Ακό­μη και στην “Μέκ­κα” του καπι­τα­λι­σμού, εκεί που υπο­τί­θε­ται πως έχει “θριαμ­βεύ­σει” το μοντέ­λο της ελεύ­θε­ρης αγο­ράς, στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα δεί­χνει έντο­να τα σημά­δια της απο­σύν­θε­σης και της σαπίλας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο