Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η αλήθεια για τη μάχη του Μελιγαλά

Τι πραγ­μα­τι­κά συνέ­βη στο Μελι­γα­λά τον Σεπτέμ­βρη του 1944; Πόσα ψέμα­τα και πόσες ανα­κρί­βειες, για τους δήθεν “αθώ­ους” νεκρούς που “σφα­γιά­σθη­καν” από τους “κομ­μου­νι­στο­συμ­μο­ρί­τες”, έχουν γρα­φτεί και ειπω­θεί από τους ορκι­σμέ­νους εχθρούς του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, του ΚΚΕ και του εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινή­μα­τος; Η σκό­πι­μη παρα­ποί­η­ση της ιστο­ρί­ας από τις αστι­κές γρα­φί­δες πάει χέρι-χέρι με τις συνα­θροί­σεις ακρο­δε­ξιών-φασι­στι­κών και νεο­να­ζι­στι­κών ομά­δων, που κάθε χρό­νο μαζεύ­ο­νται στο Μελι­γα­λά προ­κει­μέ­νου να τελέ­σουν μνη­μό­συ­νο στους ιδε­ο­λο­γι­κούς και πολι­τι­κούς τους προ­γό­νους, τους ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες και τους συνερ­γά­τες των Ναζί. 

Όση αντι­κομ­μου­νι­στι­κή μελά­νη κι’ αν ξοδέ­ψουν, όσα ψέμα­τα κι’ αν πουν, η κατα­γε­γραμ­μέ­νη με ανε­ξί­τη­λα γράμ­μα­τα ιστο­ρι­κή αλή­θεια είναι μία: Η μάχη του Μελι­γα­λά ήταν μια μάχη ταξι­κή, όπου οι δυνά­μεις της λευ­τε­ριάς και της κοι­νω­νι­κής προ­ό­δου θριάμ­βευ­σαν απέ­να­ντι στην πιό μαύ­ρη και σκο­τει­νή αντί­δρα­ση που γνώ­ρι­σε η χώρα τον 20ο αιώνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

Ο Μελι­γα­λάς και η παρα­χά­ρα­ξη της Ιστορίας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο