Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

il Manifesto: «Ενδείξεις κρίσης στην Χρυσή Αυγή, και οι ταξιτζήδες απομακρύνονται»

Στην Χρυ­σή Αυγή αφιε­ρώ­νει σήμε­ρα ανα­λυ­τι­κό άρθρο της με τίτλο «Ενδεί­ξεις κρί­σης στην Χρυ­σή Αυγή, και οι ταξι­τζή­δες απο­μα­κρύ­νο­νται», η ιτα­λι­κή εφη­με­ρί­δα il Manifesto.

H εφη­με­ρί­δα της Ρώμης υπο­γραμ­μί­ζει ότι την ώρα που στην Ιτα­λία αυξά­νε­ται η ανη­συ­χία εξαι­τί­ας της νεο­φα­σι­στι­κής οργά­νω­σης «Κάζα Πάουντ», η ελλη­νι­κή, νεο­να­ζι­στι­κή άκρα δεξιά, διέρ­χε­ται μια βαθύ­τα­τη κρί­ση, με «σει­ρά ενδεί­ξε­ων που οδη­γούν όλες προς την ίδια κατεύθυνση».

Το άρθρο ανα­φέ­ρει ότι «στις συν­δι­κα­λι­στι­κές εκλο­γές των Ελλή­νων ταξι­τζή­δων, το 2013, η Χρυ­σή Αυγή είχε ξεπε­ρά­σει το 13% των ψήφων και στό­χευε να τους διπλα­σιά­σει. Πέρυ­σι, όμως, σημεί­ω­σε εντυ­πω­σια­κή πτώ­ση, ενώ φέτος δεν κατέ­βα­σε ούτε καν ψηφο­δέλ­τιο».

Παράλ­λη­λα, η εφη­με­ρί­δα ανα­φέ­ρε­ται στην δίκη κατά της Χρυ­σής Αυγής, η οποία βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη στην Αθή­να, και στις «φρι­κια­στι­κές μαρ­τυ­ρί­ες που ενι­σχύ­ουν την δημο­κρα­τι­κή συνεί­δη­ση των Ελλή­νων». Μετα­ξύ αυτών, και στις απο­κα­λύ­ψεις προ­στα­τευό­με­νου μάρ­τυ­ρα η οποία επι­βε­βαί­ω­σε ότι μέσα στην οργά­νω­ση αυτή «το να χτυ­πάς τους πακι­στα­νούς ήταν ένα χόμπι, διό­τι δεν τους θεω­ρού­σαν ανθρώπους».

«Στοι­χεία και μαρ­τυ­ρί­ες που ενι­σχύ­ουν την συνεί­δη­ση και όσων, τα πρώ­τα χρό­νια μιας οικο­νο­μι­κής κρί­σης πρω­το­φα­νούς σκλη­ρό­τη­τας, είχαν εξα­πα­τη­θεί από τις υπο­σχέ­σεις άκρως επι­κίν­δυ­νων “ψευ­δο­πα­τριω­τών”, οι οποί­οι ήθε­λαν να υπο­κα­τα­στή­σουν ‑ει δυνα­τόν- όλους τους κρα­τι­κούς θεσμούς, αρχί­ζο­ντας από την αστυ­νο­μία και κατα­λή­γο­ντας στο κοι­νο­βού­λιο», σημειώ­νει η ιτα­λι­κή εφημερίδα.

Συγ­χρό­νως, όμως, εκτι­μά ότι «δεν μπο­ρεί, πάντως, να υπάρ­ξει εφη­συ­χα­σμός, όπως απο­δει­κνύ­ει και η πρό­σφα­τη επί­θε­ση της Χρυ­σής Αυγής κατά της “δικη­γό­ρου των μετα­να­στών”, Ευγε­νί­ας Κου­νιά­κη».

Η Il Μanifestο, τέλος, γρά­φει ότι σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία γκά­λοπ, σε ότι αφο­ρά την πρό­θε­ση ψήφου «το ακρο­δε­ξιό αυτό κόμ­μα κυμαί­νε­ται περί­που στα ίδια ποσο­στά του 2015», αλλά «στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία αρχί­ζει να παρα­τη­ρεί­ται μια ευρύ­τε­ρη, υγι­ής επί­γνω­ση, η οποία ελπί­ζε­ται να αυξη­θεί ακό­μη περισ­σό­τε­ρο μετά την ολο­κλή­ρω­ση της δίκης κατά της Χρυ­σής Αυγής, σε περί­που ένα χρόνο».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο