Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραηλινοί και παλαιστίνιοι κομμουνιστές καταδικάζουν την προκλητική απόφαση Τραμπ για την Ιερουσαλήμ

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας //

Την προ­κλη­τι­κή από­φα­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης να ανα­γνω­ρί­σει την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του κρά­τους του Ισρα­ήλ καταγ­γέλ­λουν με ανα­κοι­νώ­σεις τους κομ­μου­νι­στι­κά και εργα­τι­κά κόμ­μα­τα σε Ισρα­ήλ και Παλαι­στί­νη. Πιo συγκε­κρι­μέ­να, μεγά­λες αντι­δρά­σεις για την πρό­σφα­τη από­φα­ση του προ­έ­δρου Τραμπ υπήρ­ξαν από τον εκλο­γι­κό συνα­σπι­σμό «Δημο­κρα­τι­κό Μέτω­πο για την Ειρή­νη και την Ισό­τη­τα (Χαντάς)» στο οποίο συμ­με­τέ­χουν μέλη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος του Ισρα­ήλ, ενώ ανα­κοι­νώ­σεις εξέ­δω­σαν το Παλαι­στι­νια­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα και το Παλαι­στι­νια­κό Κόμ­μα του Λαού. 

«Ο Τραμπ είναι ένας τρε­λός πυρο­μα­νής, ικα­νός να βάλει φωτιά σε όλη την περιο­χή» σημεί­ω­σε ο βου­λευ­τής, επι­κε­φα­λής του κοι­νού ψηφο­δελ­τί­ου της Χαντάς, Αϊμαν Αου­ντε. «Εάν είναι κάτι που έχει απο­δει­χθεί τις τελευ­ταί­ες μέρες αυτό είναι ότι οι ΗΠΑ δε μπο­ρούν να παρα­μέ­νουν εγγυ­η­τές των συνο­μι­λιών μετα­ξύ του Ισρα­ήλ και της Παλαι­στί­νης» πρό­σθε­σε ο Αου­ντε, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως «εάν η ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση επι­θυ­μεί τη διε­θνή ανα­γνώ­ρι­ση της Δυτι­κής Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σας του Ισρα­ήλ, το μόνο που χρειά­ζε­ται να πρά­ξει είναι να ανα­γνω­ρί­σει την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα της Παλαι­στί­νης».

Στο ίδιο μήκος κύμα­τος κινή­θη­κε και η βου­λευ­τής του κοι­νού ψηφο­δελ­τί­ου της Χαντάς Αϊντα Τού­μα-Σλί­μαν η οποία σημεί­ω­σε: «Η από­φα­ση για μετα­φο­ρά της πρε­σβεί­ας παρα­λύ­ει την ειρη­νευ­τι­κή δια­δι­κα­σία και τις πιθα­νό­τη­τες να επι­τευ­χθεί κάποια διπλω­μα­τι­κή συμ­φω­νία στην περιο­χή».

Πυρά ενα­ντί­ον της από­φα­σης του προ­έ­δρου Τραμπ εκτό­ξευ­σε και το Παλαι­στι­νια­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «κήρυ­ξη πολέ­μου» την πρά­ξη ανα­γνώ­ρι­σης της Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σας του Ισρα­ήλ. «Αυτή η από­φα­ση», σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­ση του το Παλαι­στι­νια­κό ΚΚ, «μας ανα­γκά­ζει να ενω­θού­με και να λήξου­με τον παλαι­στι­νια­κό διχα­σμό γρή­γο­ρα και σωστά, με το λαό μας να έχει ως μονα­δι­κή επι­λο­γή τη μαζι­κή αντί­στα­ση». Στην ανα­κοί­νω­ση του, το Παλαι­στι­νια­κό ΚΚ κάνει έκκλη­ση για «ενό­τη­τα» μετα­ξύ των παλαι­στι­νια­κών οργα­νώ­σε­ων, για αγώ­να προς την κατεύ­θυν­ση της δημο­κρα­τι­κής λύσης ενός «ενιαί­ου κράτους». 

Από την πλευ­ρά του, το Παλαι­στι­νια­κό Κόμ­μα του Λαού (PPP) εξέ­δω­σε δελ­τίο τύπου με το οποίο καταγ­γέ­λει την αμε­ρι­κα­νι­κή από­φα­ση, σημειώ­νο­ντας πως «η εφαρ­μο­γή της από­φα­σης της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ θα είχε σημα­ντι­κή επί­πτω­ση στην ασφά­λεια και την στα­θε­ρό­τη­τα στην περιο­χή, απο­μα­κρύ­νο­ντας τις πιθα­νό­τη­τες μιας πολι­τι­κής συμ­φω­νί­ας στο παλαι­στι­νια­κό ζήτη­μα». Σύμ­φω­να με το ΠΚΛ, η από­φα­ση απο­τε­λεί κραυ­γα­λέα επί­θε­ση στον αγώ­να του παλαι­στι­νια­κού λαού για ανε­ξάρ­τη­το παλαι­στι­νια­κό κρά­τος, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως ο λαός και η ηγε­σία των παλαι­στι­νί­ων δεν πρέ­πει να ενδώ­σουν στην εκβια­στι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης Τραμπ.

ΚΚΕ: «Λάδι στη φωτιά» ρίχνουν οι ΗΠΑ με την ανα­γνώ­ρι­ση της Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του Ισραήλ

_____________________________________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο