Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

José Carreras _Plácido Domingo –εμφάνιση στην Αθήνα

Ο José Carreras, τενό­ρος με ιδιαί­τε­ρη ερμη­νευ­τι­κή γκά­μα κρα­ταιός ακό­μη στα 77 του, επι­λέ­γει και τη χώρα μας σε μία περιο­δεία, που χαρα­κτη­ρί­ζει “ιστο­ρι­κή”.

Ο Plácido Domingo, παγκο­σμί­ως γνω­στός για το απα­ρά­μιλ­λο ταλέ­ντο και την επι­βλη­τι­κή παρου­σία του, στα 81 του, συνε­χί­ζει να συναρ­πά­ζει με τις ερμη­νεί­ες του, εμπλου­τί­ζο­ντας κάθε παρά­στα­ση με ένα μαγι­κό μείγ­μα πάθους και δράματος.

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024, στο Παναθηναϊκό Στάδιο
José Carreras + Plácido Domingo

Σε ένα πρό­γραμ­μα δομη­μέ­νο με άριες που άφη­σαν επο­χή και ντου­έ­τα από μερι­κές από τις πιο αγα­πη­μέ­νες όπε­ρες όλων των επο­χών, οι δύο σπου­δαιό­τε­ροι τενό­ροι  του κόσμου θα μαγέ­ψουν το κοι­νό κάθε ηλι­κί­ας, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας δια­μά­ντια από το ρεπερ­τό­ριο του μου­σι­κού θεά­τρου, τις μεγα­λύ­τε­ρες επι­τυ­χί­ες του Broadway, αλλά και της Ισπα­νι­κής και Ναπο­λι­τά­νι­κης παράδοσης.

Οι Domingo και Carreras έγρα­ψαν ιστο­ρία από τη 10 του ΄90 και 2000s όταν πραγ­μα­το­ποί­η­σαν εμφα­νί­σεις ως 3 τενό­ροι με τον Luciano Pavarotti στο πλάι τους, φέρ­νο­ντας τη μαγεία της κλα­σι­κής μου­σι­κής στο πλα­τύ κοι­νό. Χαρα­κτη­ρι­στι­κές εμφα­νί­σεις τους που άφη­σαν επο­χή φέρο­ντας κοντά δια­φο­ρε­τι­κούς ανθρώ­πους κάθε ηλι­κί­ας, εθνό­τη­τας και τάξης ήταν οι τελι­κοί  ποδο­σφαί­ρου Fifa World Cup Final το 1990 και το 1994.

José Carreras & Plácido Domingo – Καλλιμάρμαρο –
Έναρ­ξη προ­πώ­λη­σης 8 Μαΐ­ου.

Ακολουθήστε το Ατέχνως
Google News, Facebook _Twitter

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο